Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska

kadencja 2006-2010 

Obraz

Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów:
w dolnym rzędzie od lewej: Barbara Seta (KEiR FB/ZM "Łucznik"), Wiesława Skorża, Barbara Jatczak, Jan Pisarski, Bronisław Szczepaniak
w górnym rzędzie od lewej: Tadeusz Bogatek, Janusz Gomszczyński

Dyżury/Spotkania

Rada Sekcji– dyżury w każdy wtorek godz. 11.00-13.00
    Komisja Terenowa– dyżury w środy
     oraz zebranie członków w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 10.00
    Koło Emerytów i Rencistów Przy Fabryce Broni– dyżury w poniedziałki  i czwartki
     zebranie w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 10.00-12.00

Historia
Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska powstała na przełomie 1990 i 1991 roku. Sekcję powołały do życia: Komisja Terenowa przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska oraz Koło Emerytów Zakładów Metalowych „Łucznik” w Radomiu. Obie organizacje skupiały łącznie ok. 450 członków. W późniejszych latach liczebność członków (obu komisji i koła) wynosiła ponad 500 osób.
Obecnie Sekcja skupia 200 członków.

Władze RSEiR kadencji 2006-2010


1. Walne Zebranie Delegatów Sekcji– 23 osoby
2. Rada Sekcjiw składzie:
- Bronisław Szczepaniak – przewodniczący Rady Sekcji, członek Zarządu Regionu, członek Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
- Jan Pisarski – zastępca przewodniczącego Rady Sekcji
- Wiesława Skorża – sekretarz Rady Sekcji
- Tadeusz Bogatek – członek Rady, przewodniczący Koła przy Fabryce Broni
- Elzbieta Bańkowska - członek Rady
- Anna Derleta - członek Rady
- Janusz Gomszczyński - członek Rady
Komisja Rewizyjna  Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
1. Barbara Jatczak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Roman Głowiński – członek KR
3. Marian Górski – członek KR

Obraz Wiesława Skorża - sekretarz Rady Sekcji
Obraz Barbara Jatczak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Obraz Tadeusz Bogatek
Obraz Bronisław Szczepaniak - przewodniczący
Obraz Jan Pisarski - zastępca przewodniczącego
Obraz Janusz Gomszczyński  
Obraz Elżbieta Bańkowska 

 

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

Radom 2.06.2008 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich
dotyczy: tzw. „starego portfela”

Szanowny Panie!
Rada Sekcji i jej członkowie zmuszeni zostali wystąpić do Pana Rzecznika o podjęcie stosownych działań w zakresie przestrzegania praw obywatelskich w stosunku do najsłabszej grupy społeczeństwa tj. emerytów i rencistów.
Przyczyną tego wystąpienia była analiza odpowiedzi jakie otrzymaliśmy od poszczególnych adresatów na nasz list do Pana Premiera Donalda Tuska z dnia 28 lutego 2008r. Nasze wystąpienie do Pana Premiera generalnie dotyczyło zasadniczo dwóch problemów, to jest rzeczywistej likwidacji „starego portfela” oraz ustanowienia tzw. kwoty wolnej od podatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla emerytów i rencistów.
W wymienionym liście podaliśmy konkretne przykłady naliczania rent i emerytur w poszczególnych okresach czasu, jak również omówiliśmy stan zasobności naszego środowiska. Otrzymane odpowiedzi są ogromnie bulwersujące i obrażające nas. Jak można odsyłać zasłużonego emeryta do pomocy społecznej lub po alimenty do dzieci. Osoby odpowiadające w tym stylu nie znają przepisów w zakresie przyznawania świadczeń (czytaj – „jałmużny”) z pomocy społecznej.
Wracając do tematu chcemy zainteresować Pana Rzecznika rzeczywistą likwidacją starego portfela przez przywrócenie waloryzacji i naliczanie rent i emerytur od płac, a nie cen, co byłoby zgodne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 1995r. Należy tylko żałować, że to w/w orzeczenie nie było ostateczne.
Szanowny Panie Rzeczniku – powołując się na nasze tj. „Solidarności” wystąpienia w tym zakresie i odpowiedzi różnych instytucji w okresie już kilkunastu lat stwierdzamy, że przywrócenie tzw. praw nabytych jest jedyną możliwością do naprawienia krzywd dla wielomilionowej rzeszy emerytów i rencistów, a co za tym idzie przywrócenie demokracji w RP.
Dla ilustracji i przypomnienia rządzącym informujemy, że na dzień dzisiejszy emeryci i renciści skupieni w FUS praktycznie każdy ma inną bazę naliczeniową swoich należności. Nie licząc emerytów i rencistówz lat dziewięćdziesiątych, gdzie baza wynosiła 666 zł, obecnie po tzw. likwidacji około 1540 zł, to emeryci i renciści jako nowi posiadają bazę naliczeniową co rok inną.
Aktualnie baza do naliczania wynosi około 2300 zł, czyli lekko licząc nowy emeryt ma średnio wyższą emeryturę czy rentę o ponad 700 zł.
Panie Rzeczniku stawiamy konkretny zarzut władzom RP, a szczególnie Rządowi Donalda Tuska prowadzenie polityki obłudy i braku tzw. normalności. Naszym zdaniem należy przywrócić w pełni do Ustawy z dn. 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS i naliczać oraz waloryzować wg płac, a nie wg tzw. miski ryżu jak w Chinach – (czyli cen).
Nadmieniamy, że jako cywilizowane społeczeństwo polskie jesteśmy jedyni, gdzie nie przestrzega się praw podstawowych, których nie należy łamać. Do takich praw i zasad należą wynagrodzenia czyli płace, które stanowią odnośniki do wszelkich podatków, dodatków, wskaźników statystycznych itp., a nie do tzw. miski ryżu, gdyż te czasy cywilizacyjne minęły, bo to było średniowiecze.
Przy tłumaczeniu władzy, że nas nie stać na naprawianie krzywd emerytów i rencistów nasuwa się zasadnicze pytanie: Kto zawinił wprowadzając taki  bubel legislacyjny – społeczeństwo, czy władza? My ludzie „Solidarności” pamiętamy, że to rządy Pani H. Suchockiej sprawiły nam tego bubla, a dzisiaj jako spadkobiercy Platforma Obywatelska negują naprawienia błędów. Za błędy zawsze trzeba płacić, a za winę musi być kara.
Powoływanie się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dn. 21 czerwca 2000r. K 2/99, OTK ZU Nr 5/2000 poz. 139 jest wyraźnym błędem, tak orzeczniczo jak i społecznie, gdyż zastąpienie waloryzacji płacowej mechanizmem waloryzacji cenowej w rzeczywistości jest sprzeczne z Konstytucją, bo zburzyło porządek społeczny i prawa podstawowe.
Szanując Urząd Pana Rzecznika oraz powołując się na bardzo merytoryczną analizę Pańskiego Urzędu z dn. 24 czerwca 2005r. dla Regionu Katowice szczególnie w końcowym akapicie uprzejmie prosimy o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o ponowne rozstrzygnięcie zgodności z Konstytucją wprowadzenie waloryzacji cenowej zamiast płacowej, która jak już doświadczyliśmy przyniosła takie olbrzymie szkody i antagonizm społeczny. Państwo w tym czasie tj. w 1993r. mając trudności budżetowe mogło w porozumieniu – dialogu ze społeczeństwem uzgodnić inne rozwiązania np. pożyczka narodowa, bony skarbowe itp. , a nie dokonać zamachu na kasę emerytów i rencistów w sposób identyczny jak zrobiono to w PRL- u w latach 1974-1975 za czasów E. Gierka, kiedy przejęto fundusz emerytalny.
Reasumując prosimy o poparcie i wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o kasację orzeczeń z dn. 20 listopada 1995r. K 23/95, OTKZU Nr 3/1995  poz. 14 oraz z dn. 17 lipca 1996r. K 8/96, OTKZU Nr 4/1996 poz. 32 to jest uznanie za nieważne wprowadzenie waloryzacji cenowej. Waloryzacja cenowa naszym i społecznym zdaniem jest to miernik typowo księżycowy i nigdzie nie stosowany w świecie.
Z upoważnienia Rady Sekcji E. i R.
Przewodniczący
Bronisław Szczepaniak
         
 

PISMO DO PREMIERA

Regionalna Rada NSZZ „Solidarność”  Emerytów i Rencistów Ziemi Radomskiej
Prezes Rady Ministrów R.P.
 Sz. P. Donald Tusk
Emeryci i Renciści NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska zwraca się do Pana Premiera o pilną pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących naszej grupy społecznej.
Pierwszym drażniącym problemem jest nowelizacja Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. dot. tzw. likwidacji starego portfela powstałego w latach 1993-1998 na skutek bezprawnego obniżenia bazy ze 100 % do 91 % przez rząd Pani Hanny Suchockiej.
Uchwalenie rzeczywistej likwidacji starych portfeli praktycznie w około 90 % rozwiąże nasze problemy finansowe, a co najważniejsze zlikwiduje nierówności wśród emerytów i rencistów. Dla wyjaśnienia podaję dwa przykłady:
Przykład 1. 
Emeryt przechodzi na emeryturę w 1991 roku:
- wskaźnik wynagrodzenia 153,27;
- wskaźnik przeliczeniowy emerytury 108;
- wysokość emerytury w 2000 r. wg starej bazy 666,96 zł po waloryzacjach to 1199,47 zł.
Natomiast, gdyby emeryt przechodził na emeryturę w 2000 roku przy tych samych wskaźnikach: wynagrodzenia i przeliczeniowym, według nowej bazy wynoszącej 1540,2 zł to jego emerytura byłaby wyższa o 518,34 zł i wynosiła 1717,34 zł (czyli była wyższa         o 43 %).
Przykład 2.
Emerytka przechodzi na emeryturę w 1998 r.:
- wskaźnik wynagrodzenia 84,06;
- wskaźnik przeliczeniowy emerytury 51,5;
- wskaźnik emerytury 1993 r. wg starej bazy 666,96 zł po waloryzacjach to 407,45 zł.
Natomiast, gdyby emerytka przechodziła na emeryturę w 2000 r. przy tych samych wskaźnikach: wynagrodzenia i przeliczeniowym, według nowej bazy wynoszącej 1540,2 zł to jej emerytura byłaby wyższa o 259,95 zł i wynosiła 667,40 zł (czyli byłaby wyższa          o 64 %).
Reasumując, gdyby wysokość emerytur przeliczyć w 2007 r. wg wskaźnika przeliczeniowego to różnica byłaby jeszcze bardziej drażniąca i krzywdząca emerytów i rencistów i tak:
- emerytura z przykładu 1 obecnie wyniosłaby 1614,23 zł brutto;
- emerytura z przykładu 1 wyniosłaby 3132 (przy bazie 2900 x 108 wynoszącym wskaźniku przeliczeniowym);
Natomiast prezentowana w przykładzie 2 emerytka:
- pobierałaby obecnie świadczenie 627,31 zł brutto;
- emerytura z przykładu 2 wyniosłaby 1495 zł. (przy bazie 2900x51,5 wynoszącym wskaźniku przeliczeniowym).
Wyżej podane przykłady ukazują jasno jak emeryci i renciści są bezczelnie okradani przez tzw. stary portfel.
 Następnym palącym problemem ludzi starszych są koszty zakupu leków, których obecnie emeryci i renciści nie wykupują z powodu braku pieniędzy. Biorąc pod uwagę np. dochody emerytki z przykładu 2, której świadczenie jest na poziomie 627 zł brutto, czyli ok. 500 zł netto, po potrąceniu wydatków na czynsz, energię elektryczną, gazu i inne media oraz na wyżywienie okazuje się, że na leki nie pozostaje zbyt dużo pieniędzy. Natomiast wiadomo, że emeryci i renciści są to bardzo często schorowani i wymagają często terapii bardzo drogimi lekami – niestety ze względu na brak pieniędzy nie są w stanie często wykupić leków, co z kolei powoduje dalsze pogorszenie zdrowia i bardzo często wprost przyczynia się do przedwczesnych zgonów osób, które przy właściwej opiece lekarskiej i stosowaniu odpowiedniej terapii lekowej mogłyby dalej żyć.
Biorąc powyższe pod uwagę stosownym byłoby wprowadzenie kwoty wolnej od podatku dla emerytów i rencistów (z przeznaczeniem na zakup leków) na wzór ulgi wprowadzonej dla rodziców na wychowanie dziecka.
Podsumowując Panie Premierze rozwiązując przedstawione problemy ludzi starszych, często zasłużonych w walce o wolną Polskę przywróciłby Pan nam wiarę, a także wprowadziłby Pan „normalność”, o którą tak walczy Platforma Obywatelska z Panem jako jej Przewodniczącym.
Przewodniczący Regionalnej Rady NSZZ "Solidarność"                                                                  Emerytów i Rencistów
Bronisław Szczepaniak

Do wiadomości:

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński;
- Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski;
- Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bogdan Borusewicz;
- Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej;
- Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości;
- Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego;
- Klub Parlamentarny Lewica i Demokraci.

 

Apel


Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska apeluje do wszystkich członków Związku przechodzących na emeryturę i rentę o kontynuowanie członkostwa w Związku. Jesteśmy liczącą się grupą społeczną, która ma szansę zrobić bardzo wiele dla siebie i dla Polski. Od naszej liczebności zależy nasza siła. Im będzie nas więcej, tym więcej będziemy w stanie uzyskać.Chcemy, aby ani jeden senior, odchodzący na zasłużony odpoczynek, nie utracił członkostwa „Solidarności”,a tym samym trwał nadal przy idei, będącej pokłosiem nauki największego autorytetu naszych czasów – Ojca Świętego Jana Pawła II. Apelujemy do działaczy organizacji zakładowych „Solidarności” o umożliwienie członkom swoich organizacji zakładowych, przechodzącym na emeryturę lub rentę, zakładania kół emerytów i rencistów „S” oraz udzielenie im wszelkiej pomocy w tym zakresie, a zwłaszcza ws. dotyczących funkcjonowania i nawiązywaniakontaktów z RSEiR i Zarządem Regionu Ziemia Radomska. Zadbajcie o emerytów, bo i wy nimi w przyszłości będziecie!

Przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów
NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska
Bronisław Szczepaniak