Statut NSZZ "Solidarno뜻"- KLIKNIJ

UCHWA쥱 FINANSOWA ZWI죁KU -KLIKNIJ

DEKLARACJA CZ즁NKOWSKA NSZZ "SOLIDARNO┕" - KILKNIJ

Informacja dla Delegatw WZDR

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska informuje, 풽 XXII WZD Regionu Ziemia Radomska odbdzie si
27 czerwca 2018 r.
w Le턭ym O턳odku Edukacyjnym im. Andrzeja Zalewskiego przy ul. P퀅풹skiego 30 w Jedlni –Letnisko.
Pocz켾ek obrad o godz. 9.00. Wydawanie mandatw oraz materia농w zjazdowych w godzinach 8.30-9.00.

Ciekawy artyku o procesie  beatyfikacyjnym ks. Romana Kotlarza

Coraz bli풽j procesu

Podczas ostatniego zebrania Konferencji Episkopatu Polski biskupi poparli starania o rozpoczcie procesu beatyfikacyjnego ks. Romana Kotlarza. O kolejnych krokach w tej sprawie mwi bp Henryk Tomasik w Radiu Plus Radom.

TU LINK

Obchody rocznicy Czerwca 1976 r. w P쿽cku

17 czerwca 2018 r. delegacja Zarz켨u Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska, w sk쿪dzie - przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz wraz z pocztem sztandarowym ZR (Zofia Seku쿪, Barbara Jurczak, Marek Kuc) i pocztem KZ w MPK Radom (Marek Kicior, Piotr Kwiek), wzi怨a udzia w uroczytsosciach 42. rocznicy czerwca 1976 r. w P쿽cku.

galeria zdj唯

 

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska nagrodzony!

W kolejnej edycji organizowanego przez miasto konkursu „Radom Obywatelski” w kategorii „Miejsce Przyjazne Seniorom” kapitu쿪 nagrodzi쿪 Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska za „szczegln otwarto뜻 i przychylno뜻 wobec osb starszych”.
W imieniu ZR nagrod odebra osobi턢ie przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz.

Ostatnie w tej kadencji!

XXXIX posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

2018-05-29

29 maja odby쿽 si ostatnie w kadencji 2014-2018 Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska – 39. posiedzenie tego zwi콄kowego gremium. 

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi im projekt porz켨ku obrad. Nastpnie wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzednich posiedze ZR.
Potem odby쿪 si wielce sympatyczna uroczysto뜻 – przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz wrczy cz쿽nkom ZR, przedstawicielowi RKR Miros쿪wowi Gospodarczykowi i pracownikom ZR pami켾kowe publikacje ksi굻kowe oraz pisemne podzikowania za prac na rzecz NSZZ „Solidarno뜻” w kadencji 2014-2018.
Kolejnym punktem obrad by쿽 krtkie podsumowanie przebiegu wyborw zwi콄kowych w Regionie, ktrego dokona wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a. Na dzie 39. posiedzenia ZR wybory odby퀉 si praktycznie we wszystkich organizacjach naszego Regionu, a zaledwie kilkana턢ie z nich musia쿽 dokona jeszcze np. wyboru delegatw na WZD Regionu.
I to w쿪턭ie 22. WZD Regionu by쿽 nastpnym tematem posiedzenia ZR. Podjto stosowne decyzje organizacyjne i finansowe – jednog쿽턭ie. Potem cz쿽nkowie ZR zajli si kwesti przygotowa obchodw 42. rocznicy Radomskiego Czerwca’76.  Tu te podjto odpowiednie uchwa퀉 finansowe – jednog쿽턭ie.
Potem zebrani dyskutowali nad informacj skarbnika ZR Marii Grskiej dotycz켧 wprowadzenia ujednoliconej dyrektywy europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO) i wymogami owego prawa w stosunku do NSZZ „Solidarno뜻”.
Nastpnie wiceprzewodnicz켧y ZR Andrzej Wjcicki zda relacj z uczestnictwa delegacji ZR pod jego kierownictwem w radomskich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Omawiano te uroczysto턢i koronacji obrazu MB Szkaplerznej w Warce.
Jerzy K. Kaczkowski i Zdzis쿪w Maszkiewicz  zapoznali te zebranych z przebiegiem pielgrzymki patriotyczno-zwi콄kowej do Rzymu i na Monte Cassino.

galeria zdj唯

WZD Sanepidw

Radom 2018-05-17/18

17-18 maja 2018 r. w Radomiu odby쿽 si Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatw Sekcji Krajowej Pracownikw Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ “Solidarno뜻”.

Wybory przebiega퀉 bardzo sprawnie. Przewodnicz켧 zosta쿪 wybrana na nastpn kadencj Dorota Walczak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.
Po wyborach delegaci omwili sytuacj w Pastwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce.
Dyskutowano nad ustawi z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najni퓋zego wynagrodzenia zasadniczego pracownikw wykonuj켧ych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, nad brakiem zabezpieczenia 턳odkw finansowych na realizacj tej ustawy dla pracownikw medycznych jak i niemedycznych. Nieobjcie regulacj p쿪c wszystkich pracownikw jest niezgodne z art. 5 ww. ustawy i pog녠bia podzia midzy pracownikami.
Obecna podleg쿽뜻 Pastwowej Inspekcji Sanitarnej jest g농wnym powodem r璨nego podej턢ia do realizacji ww. ustawy w wojewdztwach. Zwi콄kowcy opowiadaj si za powrotem do struktury sprzed 2010 r.

PIELGRZYMKA NIEPODLEG즁쪪I NSZZ "SOLIDARNO┕" ZIEMIA RADOMSKA 14 – 21.05.2018

CZSTOCHOWA -  RZYM – MONTE CASSINO – PADWA -  WENECJA - KAHLENBERG – KRAKW-쥱GIEWNIKI - WAWEL

galeria zdj唯

WYBRALI쪴Y SI (4)

1. Radpec Radom – 14.04. – przewodnicz켧y Micha Hernik
2. MOPS Radom – 14.04. – przewodnicz켧a Sylwia Skrok
3. PSG Sp. z o.o. Warszawa– 16-18.04. – przewodnicz켧y Zbigniew Dariusz Matuszewski
4. MK przy ZR Ziemia Radomska – 24.04. – przewodnicz켧y Pawe Podlipniak
5. B&M Clothing Company – 10.05.

쫤ito Konstytucji 3 Maja w Lipsku

2018-05-03

W tegorocznych obchodach trzeciomajowych w Lipsku wzi怨a udzia delegacja Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska w sk쿪dzie: Przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, cz쿽nek ZR Wies쿪w Wabik oraz przedstawiciele TKK Lipsko – El풺ieta Grzeszczyk, Wojciech Dzi車ko, Marek Fiutek.

XXXVIII posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

2018-04-24

G농wnym punktem obrad ZR by쿪 po raz kolejny sytuacja zwi콄ana z  konfliktem w KZ w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o.

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi im projekt porz켨ku obrad. Nastpnie wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzednich posiedze ZR. Przedstawi tak풽 krtka relacj z przebiegu wyborw zwi콄kowych w Regionie. W posiedzeniu uczestniczy jako go뜻 kol. Roman Wawrzyniak (Wroc쿪w) – wiceprzewodnicz켧y KZ w PSG.

Pierwszym punktem obrad by쿪 oczywi턢ie sytuacja konfliktowa dotycz켧a wyborw wewn켾rz organizacji zak쿪dowej w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o. Na 35. posiedzeniu Zarz켨 Regionu podj교 uchwa녠 uniewa퓆iaj켧 uchwa퀉 i stanowiska podjte przez KZ w PSG jako niezgodne z prawem wewn켾rzzwi콄kowym (tre뜻 uchwa publikowali턬y w „Biuletynie”). Okaza쿽 si jednak, 풽 pomimo uchwa퀉 ZR cz쿽nkowie KZ w PSG kontynuowali dzia쿪nia zmierzaj켧e do zwo쿪nia ZZD w PSG.  Znw wyst켺i ca퀉 szereg niezgodno턢i ze Statutem i Ordynacj Wyborcz NSZZ „Solidarno뜻”. Podejmuj켧y te dzia쿪nia zignorowali chocia풺y fakt, 풽 dzia쿪nia te po uniewa퓆ieniu ich uchwa낢 ZR s niewa퓆e. Naruszono tryb e-g쿽sowa, tryb sk쿪dania wnioskw i wiele innych wa퓆ych elementw prawa wewn켾rzzwi콄kowego. Co wicej zwo퀅j켧 i przeprowadzaj켧 ZZD prbowano zlikwidowa organizacje podzak쿪dowe, zmieniono okrgi wyborcze – dostosowuj켧 w ten sposb na si녠 struktur zwi콄ku do struktury pracodawcy.  Kolejne uchwa퀉 uniewa퓆iaj켧e ZR podj교 na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu 30 stycznia br.
Po kolejnych prbach rozwi콄ania konfliktu – 낢cznie z poruszeniem tematu w trakcie obrad Komisji Krajowej, cz쿽nkowie KZ w PSG zdecydowali zwo쿪 WZD OZ w PSG w Suchedniowie na 25-26 kwietnia 2018 r.
O tym wszystkim szczeg車owo poinformowali ZR przewodnicz켧y KZ w PSG Bogdan Stpiski i wiceprzewodnicz켧y KZ Roman Wawrzyniak. Omwili dok쿪dnie przyczyny i przebieg konfliktu, a ich informacje uzupe쿻ili przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz wraz z wiceprzewodnicz켧ym Krzysztofem Ko턫. Uwarunkowania statutowe i oko쿽statutowe nakre턫i prawnik ZR Marek Ma퀉sa. Cz쿽nkowie ZR w dyskusji odnie턫i si do przyczyn konfliktu – przy czym wielu z nich zgodzi쿽 si z cz쿽nkiem ZR Markiem Kiciorem co do pewnych mankamentw Statutu naszego Zwi콄ku zwi콄anych  ze zmieniaj켧 si stale sytuacj spo쿮czno-ekonomiczn, na ktre dodatkowo nak쿪daj si pewne niedookre턫enia uchwa KK, co uwidoczni쿽 si w przypadku wspomnianego wy풽j e-g쿽sowania.
W dalszej cz沅ci posiedzenia ZR podtrzyma jednog쿽턭ie stanowisko Komisji Zak쿪dowej Pracownikw Stra퓓 Miejskiej i UM  ws. p. Haliny Pacek oraz podj교 decyzj dotycz켧 udzielenia pomocy kol. Ewie Bukalskiej.
Zajmowano si te kwesti przygotowa do XXII WZD Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska .

Spotkanie wielkanocne Komisji Emerytw i Rencistw NSZZ „Solidarno뜻” ZM „즩cznik”- 2018-04-09

galeria zdj唯

Spotkanie wielkanocne TKEiR NSZZ „Solidarno뜻” przy ZR NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska - 2018-04-04 

galeria zdj唯

WYBRALI쪴Y SI (3)

W grudniu 2017 r. rozpocz怨y si wybory zwi콄kowe w regionie Ziemia Radomska na kadencj 2018-2022. Oto kolejne wyniki – nazwiska wybranych przewodnicz켧ych KZ:
1. O턻iata Lipsko – Marek Fiutek
2. O턻iata Solec – 14 marca – Irena Wojciechowska
3. Zak쿪d. Bud풽towy Us퀅g Komunalnych Lipsko – 8 marca – Zbigniew Przybylski
4. Regionalna Dyrekcja Lasw Pastwowych – 9 marca – S쿪womir Nyga
5. OW w III Urzdzie Skarbowym –  9 marca – Edyta Rymarczyk-Duda
6. PZU Zycie S.A Radom – 12-16 marca – Wojciech Zych
7. O턻iata Pionki – 12 marca – Jolanta Brzzek
8. Szpital Krychnowice – 15 marca – Przemys쿪w Sasin
9. SANEPID Radom – 15 marca – Dorota Walczak
10. Pogotowie i WSS Radom – 15 marca – Jzef Witczak
11. O턻iata Kozienice – 15 marca – Dorota Stpie
12. SPZZOZ w Szyd쿽wcu – 16 marca – Maria Czerwonka
13. Poczta Polska Radom –  17 marca – Wojciech Redestowicz
14. Jeronimo Martins Polska S.A – 18 marca  – S쿪womir Brych
15. DPS i CUW – 19 marca – Jolanta Panek
16. REAL Radom – 19 marca – Barbara Wojtan
17. MOSIR Radom – 20 marca – Piotr Baran
18. ENEA (d. El. Kozienice) – 20 marca –Wojciech Mosio쿮k
19. Rejon Wysokich Napi唯 – 20 marca – Dariusz Wo펝iak
20. PGE – 21 marca – Andrzej Wjcicki
21. O턻iata Szyd쿽wiec – 21 marca – Anna B켴
22. PSS „Spo쿮m” Radom – 21 marca – Jacek Ko쿽dziejski
23. ITE Radom  – 22 marca – Joanna Kara
24. Radomski Szpital Specjalistyczny  – 22 marca – Teresa Jaworska
25. DPS ul. Struga Radom – 22 marca – Dorota Kwiecie
26. OWKC Pionki – 22 marca – Marek Kuc
27. O턻iata I냄a – 22 marca – Anna Mazur
28. Sp車dzielnia Mieszkaniowa Budowlani – 23 marca – Micha Janik
29. MPK Radom – 23 marca – Marek Kicior
30. SM Ustronie – 23 marca – Jerzy Jdrzejewski
31. Faurecia Grjec – 25 marca – Mariusz Bia퀉
32. Nadle턭ictwo Zwole – 27 marca  – Mariusz Makuch
33. PZU Radom – 27 marca  –Wojciech Zych
34. O턻iata Magnuszew – 27 marca – Jolanta Niespodziewaska
35. Fabryka Broni w Radomiu – 27 marca – Zbigniew Cebula
36. RE Grjec – 27 marca – Arkadiusz Dyga
37. ZGM „Zbiec” – 28 marca – Stanis쿪w Socha
38. Gerlach Drzewica – 30 marca – Waldemar Szymaski
39. Sp車dzielnia Mieszkaniowa Warka – 4 kwietnia  – Piotr Sobolewski
40. MK nr 1 POiW  Radom – 5 kwietnia – Adam S쿽mka
41.Wodoci켫i Miejskie w Radomiu – 6 kwietnia – Joanna Daszkiewicz

XXXVII posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

2018-03-26

G농wnym punktem obrad ZR by퀉 tematy finansowe, co zwi콄ane by쿽 z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2017 r.

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi im projekt porz켨ku obrad. Nastpnie wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzednich posiedze ZR. Przedstawi tak풽 krtk relacj z przebiegu wyborw zwi콄kowych w Regionie, k쿪d켧 nacisk na nadzwyczajne spitrzenie terminw zebra wyborczych.
Nastpnie skarbnik ZR Maria Grska przedstawi쿪 sprawozdanie finansowe ZR za 2017 r., ktre cz쿽nkowie ZR zatwierdzili jednog쿽턭ie.
Kolejnym punktem obrad by쿪 sprawa upowa퓆ie dla: MK Pracownikw O턻iaty i Wychowania w Pionkach, MK Pracownikw O턻iaty i Wychowania w Jedlisku do reprezentowania zwi콄kowcw oraz dokonywania czynno턢i formalno-prawnych wobec odno턭ych w쿪dz o턻iatowych. Uchwa퀉 w tych sprawach podjto jednog쿽턭ie.
Potem wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a postawi pod  g쿽sowanie spraw wykre턫enia z rejestru ZR organizacji zak쿪dowych w radomskim Pogotowiu oraz Szpitalu na Jzefowie w zwi콄ku z ich po낢czeniem si w jedn organizacj midzyzak쿪dow . Obie uchwa퀉 podjto jednog쿽턭ie.
Nastpnie Bogdan Stpiski przedstawi dalszy ci켫 sprawy KZ w PSG  (pisali턬y o tym obszernie poprzednio), a przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz omwi kroki ZR ws. zaleg쿽턢i sk쿪dkowych Komisji Oddzia쿽wej Mesko w Pionkach wobec ZR, ktre wynosz ju kilkadziesi켾 tysicy z, oraz dzia쿪 Komisji Zak쿪dowej NSZZ „Solidarno뜻” Mesko S.A Skar퓓sko Kamienna w sposb oczywisty 쿪mi켧ych Statut i Ordynacj Wyborcz NSZZ „Solidarno뜻”.
W dalszej cz沅ci obrad wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a przedstawi cz쿽nkom ZR przebieg wstpnych prac organizacyjnych Walnego Zebrania Delegatw Regionu, ktre odbedzie si 27 czerwca 2018 r.

WYBRALI쪴Y SI (2)

W grudniu 2017 r. rozpocz怨y si wybory zwi콄kowe w regionie Ziemia Radomska na kadencj 2018-2022. Oto kolejne wyniki – nazwiska wybranych przewodnicz켧ych KZ:
1. Mazowiecki Urz켨 Celno – Skarbowy, 12.02.2018 - Szymon Kumanowski
2. O턻iata Belsk Du퓓, 15.02.2018 - Teresa Bogdaska
3. Rolno Spo퓓wczy Rynek Hurtowy, 16.02. - Robert Stanis쿪wek
4. PSP Jedlisk,  21.02.2018 - Miros쿪w Grka
5. Hortex Przysucha, 24.02.2018 - Zbigniew Stawicki
6. Drugi Urz켨 Skarbowy w Radomiu, 26.02.2018 - Ryszard Czupryski
7. PSG, 26-27.02.2018 - Bogdan Stpiski
8. Telekomunikacja Polska S.A., 27.02.2018 - Marek Kowalczyk
9. O턻iata Grjec, 27.02.2018 - Krzysztof Wrze턭iak
10. Urz켨 Skarbowy w Szyd쿽wcu, 28.02.2018 - Dariusz Strzelecki
11. Nadle턭ictwo Dobieszyn, 2.03.2018 - Hubert Sot
12. RSM, 2.03.2018 - Ewa Derleta
13. MONDI Wierzbica, 3.03.2018 - Marek B쿪siski
14. Biuro Urz켨zania Lasu i Geodezji Le턭ej, 5.03.2018 - Robert Szczepanowski

Spotkanie Wielkanocne

Zwi콄kowe spotkanie wielkanocne w Zarz켨zie Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska - 2018-03-26

26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Zarz켨u Regionu odby쿽 si tradycyjne zwi콄kowe spotkanie wielkanocne, w ktrym wzi怨o udzia kilkudziesiciu cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku, a tak풽 JE bp ordynariusz radomski Henryk Tomasik, wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz, pos쿽wie Sejmu RP – Andrzej Kosztowniak, Dariusz B켴, Leszek Ruszczyk, przedstawiciele samorz켨w naszego Regionu, organizacji spo쿮czno-politycznych oraz duszpasterz Ludzi Pracy ks. kanonik Stanis쿪w Sikorski.

galeria zdj唯

Ryngraf dla Przewodnicz켧ego ZR - obchody Narodowego Dnia Pamici 칚쿻ierzy Wykltych - 2018-03-01, Kozienice  

Przewodnicz켧y Zarz켨u regonu NSZZ "Solidarno뜻" Zdzis쿪w Maszkiewicz otrzyma pami켾kowy ryngraf w trakcie uroczysto턢i Narodowego Dnia Pamici "칚쿻ierzy Wykltych" Kozienice 2018 r.
Po rocznicowej mszy 턻.  w ko턢iele 쫤. Rodziny w Kozienicach uczestnicy spotkali si  w Sali "Centrum My턫i Jana Paw쿪 II".

galeria zdj唯

XXXVI posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

 2018-02-20

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi im projekt porz켨ku obrad. Na wniosek skarbnika ZR Marii Grskiej wprowadzono do niego zmian, umieszczaj켧 punkt dotycz켧y zatwierdzenia projektu bud풽tu ZR na 2018 r. Nastpnie wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzednich - zwyk쿮go oraz nadzwyczajnego - posiedze ZR.
Pierwszym punktem obrad by퀉 decyzje organizacyjne/ uchwa퀉 dotycz켧e komisji zak쿪dowych: Pracownikw S켨ownictwa i Telekomunikacji Polskiej S.A. Potem zebrani zajli si spraw konfliktu pomidzy o턻iatowymi KZ w Belsku a MK w Grjcu oraz sytuacj KZ Pracownikw KAS.
Nastpnie Bogdan Stpiski przedstawi dalszy ci켫 sprawy KZ w PSG (pisali턬y o tym obszernie poprzednio). ZR podj교 te uchwa녠 o zorganizowaniu WZD w PSG do koca kwietnia 2018 r.
W dalszej cz沅ci obrad wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a przedstawi cz쿽nkom ZR przebieg wyborw zwi콄kowych w organizacjach naszego Regionu.
Dyskutowano te nad rozpoczciem przygotowa do obchodw 42. rocznicy Radomskiego Czerwca'76.

Przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz uhonorowany medalem "Pro Masovia" - Warszawa, 2018-02-15 

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Wojewdzkiej Rady Dialogu Spo쿮cznego marsza쿮k Adam Struzik uhonorowa medalami pami켾kowym „Pro Masovia” najd퀅풽j pracuj켧ych spo쿮cznie cz쿽nkw rady.

 Wyr璨nienia z r켴 marsza쿸a odebrali: Zdzis쿪w Maszkiewicz  reprezntujacy w WRDS NSZZ „Solidarno뜻”, Longina Kaczmarska z Forum Zwi콄kw Zawodowych,  oraz Jerzy Wi턭iewski z Oglnopolskiego Porozumienia Zwi콄kw Zawodowych, ktrzy od ponad 15 lat pracuj na rzecz rozwoju dialogu spo쿮cznego na Mazowszu.

galeria zdj唯

Jacek Jerz – bohater radomskiej „Solidarno턢i”

35. rocznica 턬ierci

31 stycznia min怨a  35. rocznica 턬ierci Jacka Jerza - wsp車za쿽퓓ciela i dzia쿪cza radomskiej „Solidarno턢i” oraz KPN. I cho jego imi zosta쿽 oficjalnie wpisane na list ofiar stanu wojennego w Polsce, to okoliczno턢i 턬ierci do dzi nie zosta퀉 w pe쿻i wyja턭ione.

Antoni Jacek Jerz jest postaci wart przypomnienia, a jego zas퀅gi dla powstania radomskiej „Solidarno턢i” i innych organizacji niepodleg쿽턢iowych s niebagatelne.

Urodzi si 11 pa펋ziernika 1944 r. w Radomiu, zmar 31 stycznia 1983 r. By radomskim dzia쿪czem opozycyjnym i niepodleg쿽턢iowym, za쿽퓓cielem i wiceprzewodnicz켧ym MKZ NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, twrc i przywdc radomskiej Konfederacji Polski Niepodleg쿮j oraz cz쿽nkiem w쿪dz krajowych KPN, za쿽퓓cielem i cz쿽nkiem w쿪dz Komitetu Obrony Wizionych za Przekonania, delegatem na I Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarno뜻”
Z wykszta쿬enia technik elektronik, pracowa w radomskim oddziale G농wnego Urzdu Statystycznego, a nastpnie na stanowisku kierownika sekcji komputerowej (maszyny licz켧e „Odra”) Zak쿪dw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (ZETO) przy Wy퓋zej Szkole In퓓nierskiej w Radomiu.
Amerykaski historyk David Morgan, tak swego czasu pisa o Jacku Jerzu w swoim artykule:
„Jednym z bardziej interesuj켧ych aspektw biografii Jacka Jerza, jest to, 풽 z jego pochodzenia i wczesnych lat m쿽do턢i w 풹den sposb nie mo퓆a odczyta zapowiedzi jego p撰niejszej determinacji i zaanga퓇wania spo쿮cznego, z ktrych znany by w p撰niejszej dzia쿪lno턢i opozycyjnej wobec re퓁mu komunistycznego.

wicej...

WYBRALI쪴Y SI (1)

W grudniu 2017 r. rozpocz怨y si wybory zwi콄kowe w Regionie Ziemia Radomska na kadencj 2018-2022. Oto pierwsze wyniki – nazwiska wybranych przewodnicz켧ych KZ:
6.12. – w Muzeum Wsi Radomskiej – przewodnicz켧 zosta쿪 Ewa Szczepanowska.
9.12. – Galvo sp. zo.o. s.k. Radom – przewodnicz켧ym zosta Krzysztof Wasil.
3.01. – TKEiR – przewodnicz켧ym zosta Marek Siedlecki.
8.01. – w Powiatowej Komendzie Pastwowej Stra퓓 Po풹rnej w Kozienicach – przewodnicz켧ym zosta Dariusz Bernat.
11.01. – w Powiatowej Komendzie Pastwowej Stra퓓 Po풹rnej w Bia쿽brzegach – przewodnicz켧ym zosta Konrad Su쿸owski.
11-15.12. – DPS Wierzbica .
DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu – przewodnicz켧 zosta쿪 Aleksandra Grochala.
Mlekpol – 18.01.2018 – przewodnicz켧 zosta쿪 Agnieszka Nowocie.
PSP w Lipsku – 23.01.2018 – przewodnicz켧ym zosta Przemys쿪w Kawa쿮k.
PSP Zwole – 27.01.2018 – przewodnicz켧ym zosta Andrzej Bary쿪.
BG w Radomiu – 1-2.02.2018 – przewodnicz켧 zosta쿪 Dorota Mg쿽siek.
ZUS Radom – 6.02.2018 – przewodnicz켧 zosta쿪 Ewelina Leszczyska.
PSP Radom  –  7.02.2018 przewodnicz켧ym zosta Pawe Bartuzi.
Przedsibiorstwo Robt Drogowych w Zwoleniu – 31.01.2018 przewodnicz켧ym zosta Dariusz Pyrgiel.
AUCHAN Radom – 5-6.02.2018 – przewodnicz켧 zosta쿪 Bernadeta Trybu쿪.
TKK Pionki – 8.02.2018 przewodnicz켧ym zosta Zdzis쿪w Maszkiewicz.

Nadzwyczajne posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

30.01.2018 r.

Konflikt wyborczy w Polskiej Sp車ce Gazownictwa i Auchan, niep쿪cenie sk쿪dek przez Komisj Oddzia쿽w Mesko SA o/Pionki (dawne ZPS „Pronit”) by퀉 bezpo턳edni przyczyn zwo쿪nia nadzwyczajnego posiedzenia ZR Ziemia Radomska.

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi im projekt porz켨ku obrad – przyjty jednog쿽턭ie. Wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia ZR oraz decyzje Prezydium ZR.
Pierwszym punktem obrad by쿪 sytuacja konfliktowa dotycz켧a wyborw wewn켾rz organizacji zak쿪dowej w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o. Na poprzednim, 35. posiedzeniu, Zarz켨 Regionu podj교 uchwa녠 uniewa퓆iaj켧 uchwa퀉 i stanowiska podjte przez KZ w PSG jako niezgodne z prawem wewn켾rzzwi콄kowym (tre뜻 uchwa opublikowali턬y w „Biuletynie”). O dalszym ci켫u sprawy zebranych poinformowa Bogdan Stpiski, przewodnicz켧y KZ w PSG. Okaza쿽 si bowiem, 풽 pomimo uchwa퀉 ZR cz쿽nkowie KZ w PSG kontynuowali dzia쿪nia zmierzaj켧e do zwo쿪nia ZZD w PSG.
Znw wyst켺i ca퀉 szereg niezgodno턢i ze Statutem i Ordynacj Wyborcz NSZZ „Solidarno뜻”. Podejmuj켧y te dzia쿪nia zignorowali chocia풺y fakt, 풽 dzia쿪nia te po uniewa퓆ieniu ich uchwa낢 ZR s niewa퓆e. Naruszono poprzednio tryb e-g쿽sowa, tryb sk쿪dania wnioskw i wiele innych wa퓆ych elementw prawa wewn켾rzzwi콄kowego. Co wicej zwo퀅j켧 i przeprowadzaj켧 ZZD prbowano zlikwidowa organizacje podzak쿪dowe, zmieniono okrgi wyborcze – dostosowuj켧 w ten sposb na si녠 struktur zwi콄ku do struktury pracodawcy.
Informacje na temat sytuacji prawnej konfliktu i ewentualnych skutkw uzupe쿻ili Marek Ma퀉sa i Krzysztof Ko턫a – ten ostatni jako sekretarz ZR przedstawi projekt uchwa퀉 ZR uniewa퓆iaj켧ej uchwa퀉 KZ oraz ZZD w PSG (publikujemy j poni풽j).
Uchwa녠 t podjto jednog쿽턭ie.
Kolejnym punktem posiedzenia ZR by쿪 sprawa zaleg쿽턢i sk쿪dkowych Komisji Oddzia쿽wej Mesko w Pionkach wobec ZR, ktre wynosz ju kilkadziesi켾 tysicy z, oraz dzia쿪 Komisji Zak쿪dowej NSZZ „Solidarno뜻” Mesko S.A Skar퓓sko Kamienna w sposb oczywisty 쿪mi켧ych Statut i Ordynacj Wyborcz NSZZ „Solidarno뜻”. O ca쿮j sprawie poinformowa zebranych Zdzis쿪w Maszkiewicz. Oprcz zalegania ze sk쿪dkami, w komisji oddzia쿽wej przeprowadzono wybory zwi콄kowe bez wymaganego powiadomienia o tym fakcie Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Ziemia Radomska, ktra powinna oddelegowa swojego przedstawiciela w celu nadzoru przebiegu wyborw.
ZR podj교 w tej sprawie uchwa녠, ktr publikujemy w „Biuletynie”.
Kolejnym punktem obrad by쿪 sprawa Komisji Podzak쿪dowej w „Auchan” w Radomiu (dawny „Real”). Pomimo podpisania umowy wewn켾rzzwi콄kowej w trakcie przejmowania marketw „Real” przez „Auchan” , ktra regulowa쿪 spraw istnienia i osobowo턢i komisji podzak쿪dowej, Region Mazowsze w ub. r. wprowadzi zarz켨 komisaryczny w Komisji nr 31, ktry doprowadzi do WZD i wyborw, ale w oparciu tylko o delegatw z dawnego „Auchan” bez uwzgldnienia reprezentantw „Reali”.
ZR postanowi doprowadzi do wyborw w Komisji Podzak쿪dowej w w „Auchan” w Radomiu.
Ostatni spraw, ktr켥 zajmowa si ZR na nadzwyczajnym posiedzeniu, by konflikt pomidzy pracownikami-zwi콄kowcami „S” z Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu, a rektorem tej풽 uczelni.

Uchwa쿪 nr 02/01/2018
Zarz켨u Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarno뜻”
z dnia 30.01.2018 r
.

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska po analizie materia농w i wnioskw cz쿽nkw Komisji Zak쿪dowej NSZZ „Solidarno뜻” w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o. postanawia stwierdzi niewa퓆o뜻 uchwa 104/2018, 109/2018, 110/2018, 111/2018, 112/2018 Komisji Zak쿪dowej w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o. oraz uchwa퀉 nr 1/2018 Zak쿪dowego Zebrania Delegatw NSZZ „Solidarno뜻” w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Dla stwierdzenia niewa퓆o턢i uchwa nie jest potrzebne potwierdzenie wszystkich zarzutw. Wystarczy, 풽 zosta potwierdzony przynajmniej jeden zarzut. W tej konkretnej sytuacji niew켾pliwym jest, 풽 w stosunku do uchwa퀉 104/2018 Komisji Zak쿪dowej w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o. nie zachowano procedury wstpnej e-g쿽sowania zgodnej z uchwa낢 nr 12/2014 Komisji Zak쿪dowej w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o.
W stosunku do pozosta퀉ch wymienionych na wstpie uchwa nie zastosowano procedury g쿽sowania tajnego pomimo skutecznie z쿽퓇nego wniosku przez wymagane 1/10 uprawnionych.
Nadmieni nale퓓, 풽 skutecznie z쿽퓇ny wniosek o tajne g쿽sowanie nie mo풽 zosta pominity tak풽
w e-g쿽sowaniu, albowiem wynika to wprost z tre턢i 60 ust. 2 statutu NSZZ „Solidarno뜻” oraz uchwa퀉 Komisji Krajowej  nr 17/17 , gdzie dla zachowania tajno턢i g쿽sowania przewidziano g쿽sowanie z e-urn. Dla stwierdzenia niewa퓆o턢i uchwa퀉 nr 1/2018  Zak쿪dowego Zebrania Delegatw NSZZ „Solidarno뜻” w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o. wystarczaj켧y jest fakt niepowiadomienia o zebraniu wszystkich uprawnionych delegatw.
Od niniejszej uchwa퀉 przys퀅guje odwo쿪nie do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻” w terminie 7 dni od jej otrzymania.

Uchwa쿪 Nr 03/01/2018
Zarz켨u Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarno뜻”
z dnia 30.01.2018 r.

Zarz켨 Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarno뜻” uznaje dzia쿪nia Komisji Zak쿪dowej NSZZ “Solidarno뜻” Mesko S.A Skar퓓sko Kamienna za niezgodne ze Statutem i naruszaj켧e ordynacj wyborcz w zakresie dzia쿪nia Organizacji Oddzia쿽wej NSZZ “Solidarno뜻” w Pionkach.

Komisja Oddzia쿽wa NSZZ “Solidarno뜻” Bumar Amunicja w Pionkach jest zarejestrowana w Regionalnym Rejestrze Organizacji Zak쿪dowych i zgodnie ze Statutem podlega rwnie, jako struktura przepisom wyborczym uchwalonym przez Zarz켨 Regionu Ziemia Radomska.
Komisja Zak쿪dowa Mesko S.A Skar퓓sko Kamienna od dnia 01.07.2015 r. 쿪mie przepisy statutowe i uchwa퀉 finansowej odno턭ie podzia퀅 sk쿪dki zwi콄kowej. Komisja od chwili obecnej nie uregulowa쿪 nale퓆o턢i wskazanych not ksigow Nr 11/2017, na dzie 31.10.2017 r. Pomimo wezwania nie reguluje sk쿪dki bie엽cej.
Zarz켨 Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarno뜻” chc켧 unikn길 otwartego konfliktu wewn켾rz zwi콄ku zwraca si do RKR Regionu 쫤itokrzyskiego, o przeprowadzenie kontroli w Mesko S.A. Skar퓓sko Kamienna i w konsekwencji przelanie nale퓆ych sk쿪dek cz쿽nkowskich Zwi콄ku z oddzia퀅 w Pionkach, na konto Zarz켨u Regionu Ziemia Radomska NSZZ “Solidarno뜻”,  zgodnie z uchwa낢 finansow Zwi콄ku.

WYCIECZKA "SOLIDARNO┕" ZIEMIA RADOMSKA TROKI –WILNO – RYGA – KOWNO
19 - 22 kwietnia 2018 r.

Zarz켨 Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska informuje, 풽 organizowana jest wycieczka Troki-Wilno-Ryga-Kowno. 

 ZAPISY :
- MAREK KUC - tel. 576 993 301
- sekeretariat ZR - tel. 483623804

Wp쿪ty przyjmuje: MA쥸ORZATA GODZISKA (48) 362 38 04 wew. 27

 CENA 200 z +100 EUR. Zaliczka w wysoko턢i 50 EUR i 100 z. do 15 lutego 2018  r. Pozosta쿪 kwota do 15 marca 2018 r.

wicej...

Pielgrzymka NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska do Ziemi 쫤itej - 15-21 stycznia 2018 r. 

galeria zdj唯

Spotkanie op쿪tkowe w Zarz켨zie Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska - 18 grudnia 2017 r.

galeria zdj唯

XXXV posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

16.01.2017 r.

Zebranych powita wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a, przedstawi im projekt porz켨ku obrad – przyjty jednog쿽턭ie. Posiedzenie ZR, pod nieobecno뜻 przewodnicz켧ego Zdzis쿪wa Maszkiewicza, poprowadzi wiceprzewodnicz켧y Andrzej Wjcicki. 
Wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia ZR – 18.12.2017 r.
Ponownie g농wnym punktem obrad by쿪 sytuacja konfliktowa dotycz켧a wyborw wewn켾rz organizacji zak쿪dowej w Polskiej Sp車ce Gazownictwa sp. z o.o. Zarz켨 Regionu podj교 uchwa녠 uniewa퓆iaj켧 uchwa퀉 i stanowiska podjte przez KZ w PSG jako niezgodne z prawem wewn켾rzzwi콄kowym (tre뜻 uchwa퀉 publikujemy ni풽j).
Potem ZR podj교 kolejn uchwa녠 tym razem dotycz켧 wykre턫enia z Rejestru ZR komisji oddzia쿽wej w Praktiker Polska w Radomiu.

Uchwa쿪 01/01/2018

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, po rozpoznaniu wniosku cz쿽nkw Komisji Zak쿪dowej NSZZ „Solidarno뜻” w PSG, uniewa퓆ia uchwa녠 KZ nr 95b oraz 103/2018 jako podjte niezgodnie z regulaminem e-g쿽sowa KZ w PSG, a tak풽 stanowiska 1/2018 i 2/2018.

Uzasadnienie
      
Uchwa쿪 95b w sposb oczywisty narusza przepisy regulaminu e-g쿽sowa, a w szczeglno턢i 1 pkt 3 i 4 oraz 2 pkt 2 lit. a, albowiem 풹den z wariantw tre턢i  uchwa퀉 nie zosta zg쿽szony przez co najmniej 2 cz쿽nkw KZ lub 2 cz쿽nkw Prezydium KZ lub przewodnicz켧ego KZ. Nawet gdyby cho jeden z wariantw nie spe쿻ia tego warunku, to uchwa쿪 nie mo풽 by przedmiotem e-g쿽sowania.

Zg쿽szenie winno zawiera tak풽 wyra펝y wniosek o e-g쿽sowanie. Z ca낢 pewno턢i jest go pozbawiony wniosek zg쿽szony jednoosobowo przez Romualda Jewu녠, bowiem by wyra펝ie kierowany do Prezydium KZ do przedyskutowania, a nie jako projekt do poddania pod e-g쿽sowanie.
E-sekretarz badaj켧 dopuszczalno뜻 e-g쿽sowania nie powinien takiego wadliwego wniosku w ogle poddawa pod g쿽sowanie.
Uchwa쿪 103/2018 narusza w sposb oczywisty przepisy, bowiem procedura wstpna w ogle nie zosta쿪 przeprowadzona, a do g쿽sowania nie wys쿪no uchwa퀉 wszystkim cz쿽nkom Komisji Zak쿪dowej. W stosunku do stanowisk przyjmowanych w trybie e-g쿽sowania , tj. 1/2018 i 2/2018, tak풽  nie zastosowano procedury wstpnej.
       
Zdaniem Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska nast켺i쿽 tu oczywiste przekroczenie uprawnie e-skeretarza poprzez poddanie pod g쿽sowanie wniosku nie spe쿻iaj켧ego warunkw okre턫onych w 1 ust. 3 i 4 regulaminu e-g쿽sowa, b켨 poprzez niestosowanie procedury wstpnej.  W tej sytuacji nie widzimy konieczno턢i bardziej szczeg車owego badania sprawy.

Na marginesie nale퓓 stwierdzi, 풽 nadu퓓ciem, mog켧ym w konsekwencji prowadzi do naruszenia 42 ust. 5 Statutu Zwi콄ku, jest przesy쿪nie projektw uchwa w imieniu przewodnicz켧ego KZ w sytuacji, gdy przed przes쿪niem tre턢i proponowanych uchwa ten풽 przewodnicz켧y nie otrzymuje od e-sekretarza 풹dnej informacji w sprawie.

Od niniejszej uchwa퀉 przys퀅guje Komisji Zak쿪dowej odwo쿪nie do Komisji Krajowej w terminie 7 dni od jej otrzymania.

XXXIV posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

18.12.2017 r.
Ostatnie w 2017 r. posiedzenie ZR Ziemia Radomska ponownie zdominowa쿪 tematyka zwi콄ana z wyborami zwi콄kowymi.
Wiceprzewodnicz켧y/sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR a nastpnie przeszed do omawiania bloku tematw wyborczych.
Tu g농wnym punktem obrad by쿪 sytuacja konfliktowa wewn켾rz organizacji zak쿪dowej w PSG pomidzy komisj zak쿪dow a komisjami podzaka쿭owymi. Zarz켨 Regionu podj교 jednog쿽턭ie uchwa녠 popieraj켧 komisje podzak쿪dowe. Dyskutowano o podstawach statutowych podejmowanych w tych kwestiach decyzji i ewentualnych dalszych krokach prawno-organizacyjnych.
Na zakoczenie obrad cz쿽nkowie ZR ustalili, 풽 posiedzenia ZR w 2018 r. - do koca kadencji – odbywa si bd w dalszym ci켫u w trzecie wtorki ka풼ego miesi켧a.

Wizyta zwi콄kowcw NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska w Muzeum 칚쿻ierzy Wykltych i Wi瑗niw Politycznych PRL w Warszawie - 12/13.12.2017 r. 

P撰nym wieczorem, a w쿪턢iwie ju nocy z 12 na 13 grudnia 2017 r., dwudziestoosobowa grupa zwi콄kowcw NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska odwiedzi쿪 Muzeum 칚쿻ierzy Wykltych i Wi瑗niw Politycznych PRL mieszcz켧e si przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie. Wycieczk zorganizowa쿪 skarbnik ZR Maria Grska. W jej trakcie uczestnicy zwiedzili teren dawnego aresztu 턫edczego MSW (by낢 to s퀉nna komunistyczna katownia), zapoznali si z jego bogat ekspozycj pami켾ek i eksponatw zwi콄anych nie tylko ze stanem wojennym – wszak wycieczka odbywa쿪 si w rocznic tego wydarzenia – ale z ca퀉m okresem panowania komunizmu w Polsce i walki Polakw z sowieckim systemem o odzyskanie niepodleg쿽턢i.
W tej muzealnej wyprawie w przesz쿽뜻 uczestniczyli rwnie min. Antoni Macierewicz, dyrektor IPN dr Jaros쿪w Szarek, prof. Krzysztof Szwagrzyk oraz liczna grupa osb internowanych w stanie wojennym w쿪턭ie w areszcie na Rakowieckiej. 
Podczas pobytu w muzeum wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a przekaza na rce Jacka Paw쿽wicza , dyrektora tej placwki, eksponaty zwi콄ane ze stanem wojennym, ktre zdeponowali w ZR Henryk Sasim, Jan Magnowski, Maria Stryjska. Najciekawszym z nich by쿪 oprawiona w antyram tkanina z podpisami internowanych w 1981 r. w Bia쿽녠ce .
Muzeum 칚쿻ierzy Wykltych i Wi瑗niw Politycznych PRL to jedna z najnowszych placwek muzealnych w Polsce. Iistnieje od niespe쿻a dwch lat. 29 lutego 2016 r. Minister Sprawiedliwo턢i Zbigniew Ziobro podpisa zarz켨zenie powo퀅j켧e do 퓓cia t placwk. Siedziba Muzeum to teren by쿮go Aresztu 쫖edczego w Warszawie-Mokotowie przy ul. Rakowieckiej 37.
Umiejscowienie przysz쿮go Muzeum nie jest przypadkowe. Wizienie na Rakowieckiej pe쿻i쿽 funkcj g농wnego wizienia politycznego od roku 1945 i przez ca퀉 okres stalinowski, a byli w nim przetrzymywani najwa퓆iejsi cz쿽nkowie podziemia niepodleg쿽턢iowego. To w쿪턭ie przy Rakowieckiej wiziono gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, pp쿸. 즩kasza Ciepliskiego ps. P퀅g, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. 즩paszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi wiziono na Mokotowie rwnie cywili i przedstawicieli ko턢io쿪 katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka.
Wizienie na Mokotowie nie by쿽 tylko miejscem odosobnienia, ale rwnie miejscem ka펝i, Golgot Narodu Polskiego. Na terenie wizienia wykonano ponad 350 wyrokw 턬ierci, a liczba osb zakatowanych w trakcie 턫edztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego przez Rakowieck przewin怨y si tysi켧e osb zatrzymywanych z powodw politycznych. W drugiej po쿽wie lat 80. przy Rakowieckiej wiziony by m.in. Jzef Szaniawski, ostatni wizie polityczny PRL, ktry opu턢i zak쿪d karny w Barczewie dopiero 22 grudnia 1989 r.
W roku 2019 planowane jest otwarcie Muzeum z now atrakcyjn i nowoczesn przestrzeni wystawiennicz, jako o턳odka pobudzaj켧ego do twrczej refleksji na temat polskiego patriotyzmu i wsp車czesnej historii Polski. Muzeum ma za zadanie pokaza prawdziw histori 칚쿻ierzy Wykltych w r璨nych aspektach, nie opieraj켧 si jedynie na akcjach zbrojnych, ale prezentuj켧 tak풽 wsp車prac ze spo쿮czestwem, codzienno뜻 s퀅풺y w le턭ym oddziale i tragiczny pobyt w katowniach MBP, ktry dla wielu dzia쿪czy podziemia by ostatnim etapem ich 퓓cia. Muzeum poka풽 rwnie histori spo쿮cznego oporu przeciwko totalitarnemu systemowi po roku 1956. Go뜻 muzeum zostanie przeprowadzony przez histori PRL, pozna nie tylko najwa퓆iejsze wydarzenia, ale przede wszystkim histori ludzi, ktrzy w imi wy퓋zych warto턢i i mi쿽턢i Ojczyzny po턻icili ca쿮 swoje 퓓cie na walk z okrutnym ustrojem. W muzeum bdzie mo퓆a pozna histori nie tylko opozycjonistw z pierwszego szeregu, ale rwnie tych osb, ktre do dzisiaj 퓓j zapomniani przez histori.

galeria zdj唯

Regionalne obchody 36. rocznicy og쿽szenia stanu wojennego, Radom 2017-12-13
Tradycyjnie w samo po퀅dnie 13 grudnia delegacja Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska w sk쿪dzie – przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz, wiceprzewodnicz켧y Andrzej Wjcicki, Teresa Jaworska - z쿽퓓쿪 tradycyjnie wi콄ank kwiatw, a tak풽 zapali쿪 znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76. Pami唯 o tamtych wydarzeniach razem z delegacj ZR uczci쿪 delegacja Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 na czele z Micha쿮m Musialikiem. Modlitwie przewodniczy kapelan Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej ks. kan. Stanis쿪w Sikorski.

galeria zdj唯

Spotkanie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska z Przewodnicz켧ymi Organizacji Zak쿪dowych, Midzyzak쿪dowych i Oddzia쿽wych Regionu - 8 grudnia 2017 r.

Spotkanie odby쿽 si 8 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52 w Radomiu.Wzi怨o w nim udzia 49 przedstawicieli organizacji zwi콄kowych z naszego Regionu.

Tematami spotkania by퀉: wybory zwi콄kowe na kadencj 2018-2022 w organizacjach zak쿪dowych, midzyzak쿪dowych i oddzia쿽wych Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, sprawy bie엽ce oraz dzia쿪lno뜻 Zarz켨u Regionu od 29.04.2017 (czyli poprzedniego spotkania ZR z przewodnicz켧ymi KZ), sytuacja w zak쿪dach pracy Regionu.
Spotkanie mia쿽 dosy intensywny roboczy charakter. Wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a przedstawi w skrcie za쿽풽nia ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarno뜻”, uchwa퀉 wyborcze naszego Regionu – sk쿪d RKW, sk쿪d pe쿻omocnikw terenowych, klucze wyborcze obowi콄uj켧e w Regionie. Omwi te terminy wyborcze wszystkich szczebli hierarchii zwi콄kowej od KZ do KK. Potem zaprezentowa zebranym komplety aktualnych dokumentw wyborczych na kadencj 2018-2022 – otrzymali oni wzory do u퓓tku w trakcie wyborw oraz p퀉t CD z uchwa쿪mi regionalnymi i ordynacj wyborcz Zwi콄ku. Nastpnie Krzysztof Ko턫a przypomnia wymogi wyborcze ze szczeglnym uwzgldnieniem powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem Regionalnej Komisji Wyborczej, by mog쿪 oddelegowa na zebranie wyborcze swojego pe쿻omocnika. Omwiono te wybory do sekcji bran퓇wych na szczeblu regionalnym i krajowym.
Jak poinformowa zebranych Krzysztof Ko턫a orientacyjny termin Walnego Zjazdu Delegatw Regionu to koniec czerwca 2018 r. – po obchodach rocznicy Radomskiego Czerwca’76.
Potem g쿽s zabra쿪 skarbnik ZR Maria Grska przedstawiaj켧 w syntetycznej formie stan finansw Regionu, uczulaj켧 przy tym uczestnikw spotkania na fakt, 풽 tylko organizacje zak쿪dowe maj켧e uregulowane sk쿪dki do ZR mog liczy, zgodnie z prawem wewn켾rzzwi콄kowym, na zatwierdzenie wynikw wyborw na now kadencj przez RKW. Przedstawi쿪 te problem 턢i켫alno턢i sk쿪dek, ich przekazywanie do KK oraz konieczne inwestycje ZR.
W dalszej kolejno턢i porz켨ku obrad Krzysztof Ko턫a poruszy te temat rozwoju zwi콄ku, a Marek Siedlecki z TKEiR problematyk podtrzymywania przynale퓆o턢i zwi콄kowej przez zwi콄kowcw przechodz켧ych na emerytur.
Nastpnie wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a zreferowa w skrcie dzia쿪nia ZR od 29.04.2016 r. (czyli poprzedniego spotkania z przewodnicz켧ymi KZ) do chwili obecnej.
Potem zebrani dyskutowali o sytuacji w zak쿪dach pracy w Regionie.
Niestety przy tej okazji prawnik ZR Marek Ma퀉sa musia przypomnie zebranym o bezwzgldnej konieczno턢i przekazywania pracodawcy przez organizacj zwi콄kow kwartalnej informacji o liczebno턢i zwi콄ku w zak쿪dzie pracy.

Od Redakcji: Refleksja pospotkaniowa

Wedle obowi콄uj켧ych przepisw prawnych (kodeks pracy, ustawa o zwi콄kach zawodowych), pracodawca ma obowi콄ek wsp車dzia쿪 z zak쿪dowymi organizacjami zwi콄kowymi. W ramach obowi콄ku wsp車dzia쿪nia, tak풽 zak쿪dowe organizacje zwi콄kowe s ustawowo zobowi콄ane do informowania pracodawcy co kwarta (wed퀅g stanu na ostatni dzie kwarta퀅 w terminie do 10 dnia miesi켧a nastpuj켧ego po tym kwartale), o 낢cznej liczbie cz쿽nkw organizacji zak쿪dowej, w tym bd켧ych pracownikami lub funkcjonariuszami, co ma z kolei bezpo턳edni zwi콄ek z zasadami szczeglnej ochrony stosunku pracy dzia쿪czy zwi콄kowych.

Nale퓓 podkre턫i, 풽 na podstawie art. 25(1) ustawy o zwi콄kach zawodowych wspomniany obowi콄ek informowania przez organizacj zwi콄kow dotyczy wy낢cznie liczby cz쿽nkw a nie imiennie zdefiniowanego wykazu. Pracodawca realizuj켧 ka풼orazowo obowi콄ek wsp車dzia쿪nia z zak쿪dowymi organizacjami zwi콄kowymi indywidualnych spraw pracowniczych na podstawie art. 30 ust. 2(1) ustawy o zwi콄kach zawodowych w zwi콄ku z art. 23(2) kodeksu pracy jest zobowi콄any w pierwszej kolejno턢i zwrci si do zak쿪dowej organizacji zwi콄kowej czy dany pracownik jest objty ochron organizacji zwi콄kowej. Dotyczy to rwnie zwi콄kowego komitetu za쿽퓓cielskiego jak i midzyzak쿪dowej organizacji zwi콄kowej. W odpowiedzi pisemnej (ostro퓆o뜻 procesowa) organizacja zwi콄kowa informuje o fakcie czy dany pracownik korzysta z obrony zwi콄kowej, bez ujawniania czy jest zrzeszony w danej organizacji zwi콄kowej. Ustawodawca ka풼orazowo indywidualizuje powinno뜻 pracodawcy co oznacza, 풽 nie mo풽 domaga si od organizacji zwi콄kowej imiennego wykazu pracownikw zrzeszonych w organizacji zwi콄kowej.

„Haczykiem” w ca쿮j sprawie jest s쿽wo wsp車praca – samo s쿽wo ju ma w swoim rdzeniu to, 풽 OBOWI죁UJE OBIE STRONY!!!

Je턫i organizacja zwi콄kowa nie spe쿻i owego wspomnianego obowi콄ku informacyjnego, to pracodawca mo풽 przyj길, 풽 zaprzesta쿪 dzia쿪lno턢i/przesta쿪 istnie, a co za tym idzie postpowa jakby faktycznie nie istnia쿪 – czyli nie konsultowa zwolnie z pracy, jednostronnie wprowadza regulacje p쿪c, zmiany w uk쿪dach zbiorowych, regulaminach pracy etc. etc.
Pamitajmy o tym, bo czasami dla Zwi콄ku mo풽 oznacza to „by albo nie by”.

galeria zdj唯

Szkolenie cz쿽nkw Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska oraz pe쿻omocnikw terenowych RKW - Radom, 2017-12-05

5 grudnia w siedzibie Zarz켨u Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska odby쿽 si szkolenie cz쿽nkw Regionalnej Komisji Wyborczej Ziemia Radomska oraz pe쿻omocnikw terenowych RKW. Szkolenie prowadzi cz쿽nek Krajowej Komisji Wyborczej Waldemar Dubiski. Uczestnicy spotkania zaznajomili si z ostatnimi zmianami w Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarno뜻" oraz w sposobach przeprowadzania wyborw i kluczami wyborczymi.

galeria zdj唯

XXXIII posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

21.11.2017 r.

Tematyka zwi콄ana z wyborami zwi콄kowymi w Regionie Ziemia Radomska zdominowa쿪 listopadowe posiedzenie ZR.

Tradycyjnie obrady poprowadzi przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, ktry przywita zebranych, a nastpnie przedstawi porz켨ek procedowania, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek. Potem wiceprzewodnicz켧y/sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR.
Nastpnie wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a rozpocz교 omawianie bloku tematw wyborczych. Zarz켨 Regionu na jego wniosek podj교 uchwa녠 ws. udzielenia zgody na wcze턭iejsze wybory w komisjach zak쿪dowych w Muzeum Wsi Radomskiej i Galvo sp. z o.o., a tak풽 na wcze턭iejsze wybory z „urn” – jednog쿽턭ie.
Kolejnym punktem obrad by퀉 przygotowania do zaplanowanego na 5 grudnia w siedzibie ZR szkolenia cz쿽nkw Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska oraz pe쿻omocnikw terenowych RKW, ktre mia przeprowadzi cz쿽nek Krajowej Komisji Wyborczej (piszemy o tym w dalszej cz沅ci „Biuletynu”).
Potem omawiano szczeg車y dotycz켧e spotkania Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska z Przewodnicz켧ymi Organizacji Zak쿪dowych, Midzyzak쿪dowych i Oddzia쿽wych Regionu, ktre mia쿽 si odby 8 grudnia 2017 r.
Przeg쿽sowano te decyzj o prze쿽풽niu ostatniego w tym roku posiedzenia ZR z 19 na 18 grudnia (2 g쿽sy przeciw, 1 wstrzymuj켧y si).
Kolejnym punktem obrad by쿪 uchwa쿪 ws. pe쿻omocnictwa dla Adama S쿽mki, przewodnicz켧ego Regionalnej Sekcji Pracownikw O턻iaty i Wychowania, do reprezentowania ww. pracownikw w negocjacjach dotycz켧ych spraw p쿪cowych, uk쿪dw zbiorowych pracy, regulaminw i konkursw.

Nastpnie ZR zaj교 si bie엽c sytuacj w zak쿪dach pracy Regionu. Dyskusj w tym temacie rozpocz교 Wojciech Mosio쿮k przedstawiaj켧 problemy pracownikw Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice). Wspomnia te o wynikach odbywanego kwartalnie spotkania zwi콄kowcw „Solidarno턢i”, na ktrym przyjto stanowisko wspominaj켧e m.in. o dyskryminacji pracownikw ze wzgldu na sympatie polityczne i przynale퓆o뜻 do NSZZ „Solidarno뜻”. Jego informacje poszerzy Andrzej Wjcicki o cz沅 dotycz켧 podpisania uk쿪du zbiorowego w PGE. W zwi콄ku z nowymi planami restrukturyzacyjnymi zarz켨u PGE, odziedziczonymi po PO, 18 pa펋ziernika zosta odwieszony spr zbiorowy. Od 1 grudnia do 31 stycznia w PGE bdzie przeprowadzane referendum protestacyjne. Kolejne kroki podejmowane bd w miar rozwoju sytuacji.
Zdzis쿪w Maszkiewicz przedstawi sytuacj MZUK Pionki, Stanis쿪w Socha  w ZGM „Zbiec”, a Dorota Walczak w Sanepidzie.  
Dariusz Sobczak omwi problemy pracownikw Fabryki Broni, gdzie zwi콄kowi po 3 miesi켧ach negocjacji uda쿽 si wywalczy podwy퓃i dla pracownikw, nagrody jubileuszowe, dodatki nocne, dodatkowe odprawy. Niestety sprawa kontaktw z zarz켨em sp車ki nadal pozostaje bardzo problematyczna – nadal nie udziela on zwi콄kom przewidzianych prawem informacji.

Pielgrzymki NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska do Ziemi 쫤itej oraz "Pielgrzymka Niepodleg쿽턢i" do W쿽ch

 Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska og쿪sza, 풽  organizowane s dwie pielgrzymki zwi콄kowe:
- pielgrzymka do Ziemi 쫤itej. Termin: 15.01. - 21.01.2018 r.
- "Pielgrzymka Niepodleg쿽턢i" do W쿽ch RZYM – MONTE CASSINO. Termin 14 – 21.05.2018 r.

Zapisy przyjmuje Jerzy K. Kaczkowski - koordynator pielgrzymki, tel. kontaktowy 602304911. Chtnych do wyjazdu - zw쿪szcza na pielgrzymk do Ziemi 쫤itej prosimy o jak najszybszy kontakt z koordynatorem.

PROGRAM PIELGRZYMEK -wicej...

Przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu uhonorowany z okazji 쫤ita Niepodleg쿽턢i

Przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu Zdzis쿪w Maszkiewicz zosta 11 listopada br. uhonorowany dyplomem starosty szyd쿽wieckiego W쿽dzimierza Grlickiego – „za wierno뜻 idea쿽m „Solidarno턢i”, za zaanga퓇wanie i dba쿽뜻 o sprawy ludzi pracy i ich potrzeby, za 턻iadectwo i osobisty przyk쿪d wychowania m쿽dego pokolenia w duchu patriotyzmu i pamici o naszej historii. Za trosk o dobro wsplne jakim jest Polska”  czytamy w tre턢i dyplomu.

Obchody/Rocznice/Wydarzenia

1. Obchody 33. rocznicy 턬ierci b. Ks. Jerzego Popie퀅szki

19 pa펋ziernika w Sanktuarium b. ks. Jerzego Popie퀅szki przy parafii 턻. Stanis쿪wa Kostki w Warszawie zwi콄kowcy „Solidarno턢i” z ca쿮j Polski upamitnili 33. rocznic 턬ierci swojego kapelana. Na rocznicowej mszy 턻itej obecna by쿪 delegacja Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska w sk쿪dzie Kazimierz Staszewski i Marek Kicior wraz z pocztem sztandarowym ZR – Wies쿪w Rychter, Marian Byzdra, Jan Krl, oraz poczty: KZ w MPK Radom, KZ w Mesko o. Pionki (d. „Pronit), KZ Termowent Radom, TKK Pionki.
Nabo풽stwo pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej Piotra Jareckiego rozpocz怨o bicie dzwonu „Jerzy”, znajduj켧ego si nieopodal grobu mczennika. W homilii bp Jarecki przypomnia, 풽 w swoich naukach ks. Jerzy zaleca, by턬y nigdy nie zawierali niedozwolonych kompromisw. Wierni oddali ho쿭 znajduj켧ym si w 턻i켾yni relikwiom b쿽gos쿪wionego.
Przez ca퀉 dzie wart honorow przy grobie mczennika pe쿻i퀉 poczty sztandarowe z „Solidarno턢i”.

2.Obchody Narodowego 쫤ita Niepodleg쿽턢i – 2017.11.11.

- 9.11.2017 r. – Szyd쿽wiec. Przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz wraz z pocztem sztandarowym ZR (w sk쿪dzie Wies쿪w Rychter, Marian Byzdra, Jan Krl) oraz przewodnicz켧y NSZZ Solidarno뜻” Rolnikw Indywidualnych Ziemia Radomska  Tomasz 쫤itka wzili udzia w uroczysto턢iach rocznicowych w PSP im. WOP w Szyd쿽wcu.
- 11.11.2017 r. – Radom. Wiceprzewodnicz켧y ZR Andrzej Wjcicki, wraz z pocztem sztandarowym ZR w sk쿪dzie: Wies쿪w Rychter, Marian Byzdra, Jan Krl, wzi교 udzia w uroczysto턢iach N쪵 w Ko턢iele Garnizonowym w Radomiu.
- 11.11.2017 r. Pionki delegacja NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska – przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, Mariusz Trzmielewski, Jzef Monkosa, Marian Zarba, Marek Kuc, Zofia Seku쿪 oraz poczty sztandarowe TKK Pionki i KZ w Mesko o. Pionki (d. „Pronit) wzili udzia w uroczysto턢iach rocznicowych.

- 11.11.2017 r. – Mariwka. Na uroczysto턢iach rocznicowych zorganizowanych przez dr. Ryszarda Roszczyka nasz Zwi콄ek reprezentowali: przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, Maria grska, Jzef Monkosa, Marek Kuc, ks. kan. Stanis쿪w Sikorski.
- 11.11.2017 r. – Drzewica. Tego dnia odby쿽 si uroczyste wprowadzenie relikwii b. ks. Jerzego Popie퀅szki, Patrona NSZZ „Solidarno뜻”, do ko턢io쿪 pw. 쫤. 즩kasza w Drzewicy, a nastpnie obchody N쪵 na Placu Wolno턢i w Drzewicy. W uroczysto턢iach udzia wzili: przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, Jzef Monkosa, Marek Kuc, Waldemar Szymaski, cz쿽nkowie KZ w drzewickim Gerlachu/Gerpolu.

galeria zdj唯

Odznaczenie, w trakcie 32. posiedzenia ZR NSZZ "Solidarno뜻 Ziemia Radomska, kol. Jzefa Grzegorza Ma쿪턭ickiego, cz쿽nka NSZZ "Solidarno뜻", wjta gm. G쿽waczw, Br콄owym Krzy풽m Zas퀅gi  - Radom,  2017-10-17

galeria zdj唯

XXXII posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

17.10.2017 r.

Obrady prowadzi przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, ktry przywita zebranych, a nastpnie przedstawi porz켨ek procedowania, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek. Potem wiceprzewodnicz켧y/sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR.
Nastpnie wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a omwi dzia쿪nia Zarz켨u Regionu oraz podsumowa najwa퓆iejsze problemy zak쿪dw pracy i zwi콄kowcw naszego Regionu w okresie od 19 wrze턭ia 2017 r. do 16 pa펋ziernika 2017 r. Jego informacje uzupe쿻i Marek Ma퀉sa, ktry powiadomi cz쿽nkw ZR o utworzeniu nowej organizacji zak쿪dowej w firmie Galvo sp. z o.o. przy ul. Kozienickiej w Radomiu. Liczy ju ona 37 cz쿽nkw, a przewodnicz켧ym KZ zosta wybrany Krzysztof Wasil.
Kolejnym punktem obrad by퀉 przygotowania do spotkania Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska z Przewodnicz켧ymi Organizacji Zak쿪dowych, Midzyzak쿪dowych i Oddzia쿽wych Regionu, ktre odbdzie si 8 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej w siedzibie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52 w Radomiu, oraz tradycyjnego spotkania op쿪tkowego (18 grudnia).
Podjto te odpowiednie uchwa퀉 finansowe w tej sprawie.
Kolejnym punktem obrad by쿪 sytuacja w zak쿪dach pracy Regionu. Dorota Walczak przedstawi쿪 sytuacj pracownikw Sanepidw (szerzej o tym w dalszej cz沅ci „Biuletynu”) oraz innych pracownikw s퀅풺y zdrowia, a zw쿪szcza kwesti nierwno턢i w podwy퓃ach dla okre턫onych grup zawodowych.
Potem Dariusz Sobczak omwi problemy pracownikw Fabryki Broni, wyja턭iaj켧 medialno-propagandowe przek쿪mania dotycz켧e 500-milonowego kontraktu na produkcj 53 tys. karabinw, w tym kwesti tego, 풽 kontrakt ma by „odnawiany” co rok, kredyt zosta zaci켫nity na park maszynowy – a odnowienia mo풽 nie by, nawi콄a te do braku dialogu zwi콄ku z prezesem FB, ktry samowolnie zmieni regulamin i harmonogram pracy oraz nie udziela ustawowo zagwarantowanych informacji Radzie Pracownikw, i o zatrudnieniu w FB „30 Misiewiczw” z wysokimi wynagrodzeniami przy jednoczesnym braku certyfikatu dla FB na produkcj najnowocze턭iejszej broni MSBS.
Adam S쿽mka omwi sytuacj w o턻iacie (piszemy o tym szerzej w „Biuletynie”), Andrzej R璨aski w przysuskim „Horteksie”, za Wojciech Mosio쿮k przedstawi problemy pracownikw Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice), a Stanis쿪w Socha za쿽gi ZGM „Zbiec”. Nastpnie Marek Kicior i Piotr Klonowski poinformowali zebranych o trudnej sytuacji MPK Radom i jego za쿽gi.
W trakcie posiedzenia ZR zosta te odznaczony Br콄owym Krzy풽m Zas퀅gi w imieniu Prezydenta RP kol. Grzegorz Ma쿪턭icki, cz쿽nek NSZZ „Solidarno뜻” pe쿻i켧y  obecnie funkcj wjta gminy G쿽waczw.

Wprowadzenie relikwii b. ks. Jerzego Popie퀅szki do ko턢io쿪 pw Narodzenia NMP Panny w Rozniszewie - 2017-10-15 

galeria zdj唯

Szkolenie Spo쿮cznych Inspektorw Pracy

2-3 pa펋ziernika 2017 r. w siedzibie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska odby쿽 si dwudniowe szkolenie Spo쿮cznych Inspektorw Pracy.

Wzili w nim udzia zwi콄kowcy komisji zak쿪dowych z DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ZNTK w Radomiu, SPZZPOZ w Pionkach, Biella Szyd쿽wiec, PP Poczta Polska w Radomiu, Wodoci켫w Miejskich w Radomiu, Browarw Warka, Rolno-Spo퓓wczego Rynku Hurtowego w Radomiu, ITE Radom, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, radomskiej O턻iaty.
Zajcia prowadzili - regionalny koordynator ds. BHP dr Jzef Witczak oraz Rados쿪w 즩czak, starszy inspektor z Pastwowej Inspekcji Pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymali za턻iadczenia po턻iadczaj켧e jego ukoczenie.-

galeria zdj唯

XXXI posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

19.09.2017

Sprawy organizacyjne zwi콄ane z pikiet przeciw dzia쿪niom Komisji Europejskiej ws. ponownego obni풽nia w Polsce wieku emerytalnego oraz przygotowania do obchodw 33. rocznicy 턬ierci b. ks. Jerzego Popie퀅szki – patrona NSZZ „Solidarno뜻” by퀉 g농wnymi tematami comiesicznego posiedzenia Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska.

Obrady prowadzi wiceprzewodnicz켧y ZR Andrzej Wjcicki, ktry przywita zebranych, a nastpnie przedstawi porz켨ek procesowania, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek. Potem wiceprzewodnicz켧y/sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR.
Nastpnie wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a omwi dzia쿪nia Zarz켨u Regionu oraz podsumowa najwa퓆iejsze problemy zak쿪dw pracy i zwi콄kowcw naszego Regionu w okresie od 21 czerwca 2017 r. do 18 wrze턭ia 2017 r.
Potem ZR zaj교 si sprawami zwi콄anymi z przygotowaniami do obchodw 33. rocznicy 턬ierci b. ks. Jerzego Popie퀅szki – patrona NSZZ „Solidarno뜻”. Omwiono kwestie zwi콄ane z uczestnictwem delegacji Regionu Ziemia Radomska w uroczysto턢iach na tamie we W쿽c쿪wku (18 pa펋ziernika) i w ko턢iele pw. 턻. Stanis쿪wa Kostki na warszawskim 칚liborzu (19 pa펋ziernika).
Kolejnym punktem obrad by쿪 sytuacja w zak쿪dach pracy Regionu. Maria Czerwonka w dosy emocjonalnym tonie skomentowa쿪 sytuacj pracownikw s퀅풺y zdrowia, a zw쿪szcza kwesti nierwno턢i w podwy퓃ach dla okre턫onych grup zawodowych. Jej informacj uzupe쿻i Stanis쿪w Flis, ktry przedstawi sprawy zwi콄ane z walk o popraw sytuacji ekonomicznej ratownikw medycznych.
Potem Andrzej Wjcicki omwi problemy pracownikw sektora energetycznego – PGE. Tam uda쿽 si wynegocjowa, a nastpnie podpisa z pracodawc dziesicioletni uk쿪d zbiorowy, ktry ma w istotny sposb zabezpieczy interesy pracownicze – uk쿪d dotyczy ponad 10800 pracownikw, a je턫i doliczy do tego nieco wcze턭iej podpisane porozumienie w PGE Be쿬hatw, obejmuje ponad 40000 osb. Informacje o sytuacji energetycznej w regionie uzupe쿻i Wojciech Mosio쿮k, przedstawiaj켧 sytuacj pracownikw Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice).

35. Pielgrzymka Ludzi Pracy  na Jasn Gr - Czstochowa, 2017-09-16/17

16-17 wrze턭ia odby쿪 si Oglnopolska 35. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasn Gr. Pod has쿮m „Matka sprawiedliwo턢i spo쿮cznej nauczycielk mi쿽sierdzia” do Czstochowy przyby퀉 tysi켧e zwi콄kowcw „Solidarno턢i” z ca쿮j Polski. W peregrynacji uczestniczyli jak co roku tak풽 zwi콄kowcy NZZZ „Solidarno뜻” Regionu Ziemia Radomska.

Pierwszego dnia pielgrzymki nasz Region reprezentowa쿪 delegacja z przewodnicz켧ym ZR Zdzis쿪wem Maszkiewiczem, pocztem sztandarowym ZR w sk쿪dzie – Krzysztof Ko턫a, Wojciech Dzi車ko, Wies쿪w Rychter, pocztem sztandarowym KZ w MPK Radom – Tadeusz Brydowski, Kazimierz Staszewski. Wzili oni udzia w m.in. w Pasterce i nocnym czuwaniu.
Drugiego dnia (w niedziel) do낢czy퀉 do nich poczty sztandarowe – TKK Pionki, KZ w Mesko o. Pionki (d. Pronit), KZ w Terwmowencie Radom, KZ w Fabryce Broni, KZ w ZGM „Zbiec”, MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania w Radomiu – wraz z prawie stuosobow grup pielgrzymw-zwi콄kowcw TKEiR, „Zbca”, POiW, Fabryki Broni, KM i „Mesko” z Pionek.
Kulminacyjnym punktem pielgrzymki by쿪 niedzielna uroczysta suma. Przed nabo풽stwem zwi콄kowcw przywita przewodnicz켧y Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻” Piotr Duda. Podkre턫i, 풽 ich doroczne modlitewne spotkania na Jasnej Grze s wype쿻ieniem testamentu kapelana „Solidarno턢i” b. ksidza Jerzego Popie퀅szki, inicjatora pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasn Gr. – Nie chciejcie Ojczyzny, ktra was nic nie kosztuje – to s쿽wa 턻. Jana Paw쿪 II, s쿽wa, ktre by퀉 w sercu b. ks. Jerzego, bo Ojczyzna kosztuje. B쿽gos쿪wiony ksi켨z Jerzy odda za ni 퓓cie. My ludzie „Solidarno턢i” na co dzie realizujemy jego testament, a tak풽 testament roku 80-tego, tych wszystkich porozumie, ktre zosta퀉 spisane, a nie wype쿻ione – mwi przewodnicz켧y KK.

wicej...

galeria zdj唯 1

galeria zdj唯 2

Pikieta pod has쿮m "NASZE PRAWO - NASZ WYBR" - Warszawa, 2017-09-16

O polskie prawo do ni퓋zego wieku emerytalnego

Kilka tysicy osb demonstrowa쿽 16 wrze턭ia przed siedzib Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie przeciwko ingerencji urzdnikw z Brukseli w spraw obni풽nia wieku emerytalnego w Polsce.

W manifestacji wzili udzia zwi콄kowcy „Solidarno턢i” z ca쿮go kraju. Demonstranci przywie펚i ze sob transparenty, na ktrych widnia퀉 has쿪: „Wiek emerytalny. Nasze prawo, nasz wybr” i „Polska szanuje polskie kobiety”.
Region Ziemia Radomska reprezentowa쿪 kilkunastoosobowa delegacja z przewodnicz켧ym ZR Zdzis쿪wem Maszkiewiczem, wiceprzewodnicz켧ym ZR Krzysztofem Ko턫, cz쿽nkiem KK Kazimierzem Staszewskim, Wies쿪wem Rychterem, Wojciechem Dzi車ka z TKK Lipsko  oraz cz쿽nkiem Prezydium ZR Markiem Kiciorem i zwi콄kowcami z KZ w MPK Radom.
– Ta pikieta przed siedzib Przedstawicielstwa KE w Warszawie (przy ul. Jasnej – przyp. PP) jest dzisiaj po raz pierwszy, ale najprawdopodobniej, nie ostatni. Zorganizowali턬y j, bo biurokraci z Komisji Europejskiej maj czelno뜻 mwi, o tym, 풽 Polki s dyskryminowane, co jest kpin i nieporozumieniem – mwi przewodnicz켧y Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻” Piotr Duda podczas manifestacji.

wicej...

galeria zdj唯

3. Piknik Zwi콄kowy NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska - Nieznamierowice 2017 - 2017-09-09 

Po풽gnanie lata z „Solidarno턢i”

Oko쿽 100 zwi콄kowcw z Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarno뜻” wraz z bliskimi 턻itowa쿽 37. rocznic powstania naszego Zwi콄ku na pikniku, ktry odby si w sobot 9 wrze턭ia w Nieznamierowicach.

Tradycyjnie gospodarzem solidarno턢iowego pikniku by ponownie Tomasz 쫤itka, przewodnicz켧y NSZZ „S” Rolnikw Indywidualnych Ziemia Radomska. To na nale엽cym do niego terenie nad Drzewiczk odbywa쿽 si zwi콄kowe spotkanie.
W tym roku frekwencja by min imanie ni퓋za – deszczowa pogoda w dni poprzedzaj켧e piknik wyra펝ie speszy쿪 niektrych zwi콄kowcw, a tymczasem w sobot 9 wrze턭ia pogoda w Nieznamierowicach by쿪 wspania쿪 – prawdziwe po풽gnanie lata. 
Na miejsce zabawy zwi콄kowcy dotarli autobusami, ktre podstawiono na parkingu ZR. Tak samo powrcili potem do Radomia.
Uczestnikw pikniku powita serdecznie wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a. Po tej „oficjalnej” cz沅ci rozpocz교 si piknik zwi콄kowy z grillem oraz dyskotek na 턻ie퓓m powietrzu. Muzyk taneczn zapewni nam jak co roku nasz zwi콄kowy DJ Marek Kicior.
Kilka osb wzi怨o te udzia w sp퀉wie kajakowym. W tym roku wsp車zawodnictwo mia쿽 nieoficjalny i bardziej rekreacyjny charakter – bez nagrd, miejsc i werdyktw.
Kajakarze, i uczestnicy zwi콄kowej zabawy tanecznej nadw켾lone si퀉 krzepili smakowitym jedzeniem z grilla (a menu by쿽 ca쿸iem bogate).
Piknik trwa do p撰nych godzin wieczornych.

galeria zdj唯

 Pikieta w Warszawie !!! 

Zarz켨 Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska informuje, 풽16 wrze턭ia 2017 r.organizowany jest wyjazd na pikiet pod has쿮m "NASZE PRAWO - NASZ WYBR" w obronie przywrconego wieku emerytalnego.Zbirka uczestnikw - godz. 9.00, parking przed budynkiem ZR przy ul. Traugutta 52.  

Pikieta odbdzie si w Warszawie przed siedzib KE przy ul. Jasnej 14-16 (na rogu ul. Jasnej i 쫤itokrzyskiej). Pocz켾ek godz. 12.00. 

List Marsza쿸a Senatu Stanis쿪wa Karczewskiego do uczestnikw regionalnych radomskich obchodw 37. rocznicy powstania NSZZ "Solidarno뜻"

wicej...

Regionalne obchody 37. rocznicy powstania NSZZ "Solidarno뜻" - Radom, 2017-09-03

3 wrze턭ia w Radomskiej Katedrze odby퀉 si obchody 37. rocznicy powstania naszego NSZZ „Solidarno뜻”. Uczestniczyli w nich liczni cz쿽nkowie i sympatycy naszego Zwi콄ku. 

Obchody rozpocz怨y si 3 wrze턭ia o godz. 12.30 tradycyjn rocznicow msz 턻. w Radomskiej Katedrze. Przed msz 턻. okoliczno턢iowe wyst켺ienie wyg쿽si przewodnicz켧y Zarz켨u regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska Zdzis쿪w Maszkiewicz, ktry tak zwrci si do zgromadzonych:
[…] Spotykamy si dzi, by obchodzi 37. rocznic powstania NSZZ „Solidarno뜻”, naszego Zwi콄ku, zwi콄ku, ktry odmieni oblicze Europy i przynis Polsce tak upragnion niepodleg쿽뜻.
Te 37 lat zmieni쿽 nasze spojrzenie na wydarzenia sierpnia 1980 roku w Polsce, ale jednego nie mog쿽 zmieni: skandowane wtedy przez niezliczone rzesze Polakw i wypisywane na murach, drukowane w ulotkach has쿽 „nie ma wolno턢i bez Solidarno턢i” to jedna z tych prawd, ktre nie podlegaj weryfikacji przez czas, ba, okazuj si nadal aktualne. I nie ma znaczenia czy mwi켧 „solidarno뜻” mamy na my턫i nazw zwi콄ku zawodowego czy te zwyk퀉 ludzki odruch wsplnoty losu i d굻e – skutek jest ten sam. Jak풽 trafnie przewidzia to 턻. Jan Pawe II, wielki Papie Polak, kiedy w trakcie swoich pielgrzymek do kraju – wtedy jeszcze pozostaj켧ego pod komunistycznym w쿪daniem – nawo퀉wa nas cytuj켧 Ewangeli: „jedni drugich brzemiona no턢ie”. Bo „Solidarno뜻” to wsplnota i troska o drugiego cz쿽wieka – koleg z pracy, zwi콄kowca, i wsp車dzia쿪nie.
Radomska „Solidarno뜻” przez te 37 lat mierzy쿪 si z r璨nymi wyzwaniami – od stanu wojennego i delegalizacji, a po odzyskanie przez Polsk niepodleg쿽턢i i wyzwania zwi콄ane z transformacjami spo쿮czno-gospodarczymi ery nowego kapitalizmu. I nie ukrywamy, 풽 wielokrotnie zawiedli턬y si na rz켨z켧ych, czsto wywodz켧ych si z naszych solidarno턢iowych szeregw, ktrzy przekszta쿬aj켧 gospodark, prywatyzuj켧 zak쿪dy i fabryki, likwiduj켧 je czsto w bezmy턫ny sposb w bolesny sposb nadu퓓wali zaufania popieraj켧ych ich cz쿽nkw NSZZ „Solidarno뜻”.
Dzi znw, my zwi콄kowcy „Solidarno턢i”, wychodzimy co i rusz na ulic, by upomina si o dobro wszystkich Polakw. Ca쿸iem niedawno, niespe쿻a trzy lata temu  protestowali턬y na ulicach Warszawy, pod Sejmem, pod Pa쿪cem Prezydenckim przeciwko krzywdz켧emu wszystkich  polskich pracownikw podwy퓋zeniu wieku emerytalnego do 67 roku 퓓cia. Demonstrowali턬y w obronie praw pracowniczych pracownikw z naszego Regionu – organizuj켧 du풽 manifestacje w Radomiu, w tym i s퀉nn akcj z pomnikiem „z쿽tego Donka”, oraz protesty Pionkach, Grjcu, Szyd쿽wcu.
Wywalczyli턬y te po wielu latach i szeregu przeprowadzek nasz zwi콄kow siedzib, miejsce, gdzie mo풽my si spotyka i w ktrym nasi cz쿽nkowie zawsze maj zapewnione wsparcie oraz pomoc. To nasza codzienna praca, nasza walka o ludzi pracy.
NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska od pocz켾ku walczy쿪 tak풽 o to, by uczestnicy Radomskiego Czerwca ’76 zostali zrehabilitowani, by przywrcono im godno뜻 i nale퓆e miejsce w polskim spo쿮czestwie.
W pi켾 rocznic naszego radomskiego protestu, w 1981 r., dziki wysi쿸om MKR NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska po턻icono kamie wgielny pod pomnik Radomskiego Czerwca’76.  I cho w 1981 r. nie uda쿽 si wywalczy pe쿻ej rehabilitacji uczestnikw radomskiego protestu i nie mo퓆a by쿽 ich publicznie nazwa bohaterami  - na kamieniu wgielnym widniej bowiem zaledwie s쿽wa  o „Ludziach skrzywdzonych  w zwi콄ku z robotniczym protestem” – to ten kamie sta tu, u zbiegu ulic 칎romskiego i 1 Maja ( dzi 25 Czerwca), jako widomy znak, stale przypominaj켧y komunistom, 풽 polskie spo쿮czestwo jest przeciw nim, a ich w쿪dza nie bdzie trwa쿪 wiecznie.
4 czerwca 1989 r. nasze kartki wyborcze przygniot퀉 ich swym ci轅arem i pozbawi퀉 w쿪dzy.           
To dziki kolejnym staraniom NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska Czerwiec ’76 po 1989 r. zacz교 odzyskiwa swoje znaczenie w najnowszej historii Polski. Dzia쿪nia w celu przywrcenia godno턢i Ludziom Czerwca podj怨a „Solidarno뜻” Ziemi Radomskiej, powo퀅j켧 Komisj Rehabilitacyjn. Zbierano relacje, dokumenty i zdjcia, a nastpnie wydano ksi굻k, ktra do dzi jest niezast켺ionym 펢d쿮m wiedzy o Radomskim Czerwcu. W listopadzie 1995 r., dziki staraniom „Solidarno턢i” i 퓓czliwo턢i wczesnego prokuratora wojewdzkiego Wies쿪wa Warcho쿪, zaczto dochodzenia ws. „턢ie풽k zdrowia” i innych prze턫adowa, jakie re퓁m komunistyczny stosowa wobec uczestnikw Radomskiego Czerwca, oraz ws. 턬ierci ks. Romana Kotlarza.
Walk o przywrcenie godno턢i bohaterom Czerwca’76 oraz zado뜻uczynienie im za lata prze턫adowa „Solidarno뜻” Ziemia Radomska toczy쿪 dalej. Gdy w 1997 r. w wyborach zwyci轅y쿪 AWS podjli턬y starania, by sejm RP przyj교 stosowne regulacje prawne przy okazji nowelizacji  ustawy o uznaniu za niewa퓆e orzecze wydanych wobec osb represjonowanych za dzia쿪lno뜻 na rzecz niepodleg쿮go bytu pastwa polskiego. Wtedy nie uda쿽 si jeszcze tego przeprowadzi, ale rz켨 Jerzego Buzka , na wniosek Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, przygotowa 10 wnioskw kasacyjnych dotycz켧ych osb nies퀅sznie skazanych za uczestnictwo w wydarzeniach Radomskiego Czerwca. Warto przypomnie, 풽 wnioski te przygotowano z pomoc wczesnego ministra sprawiedliwo턢i Lecha Kaczyskiego, a wyroki te zosta퀉 skasowane przez kolejnego ministra sprawiedliwo턢i Stanis쿪wa Iwanickiego.
Kolejny etap naszej walki o przywrcenie godno턢i bohaterom Czerwca’76 rozpocz교 si  po zwycistwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwo턢i. Najpierw, w 30. rocznic Radomskiego Czerwca, premier RP Kazimierz Marcinkiewicz, w trakcie ods쿽nicia tablicy pami켾kowej, tu przy pomniku, zadeklarowa a nastpnie przyzna 500 tysicy z tytu쿮m wsparcia dla Ludzi Czerwca.  Potem, kolejny premier Jaros쿪w Kaczyski, przeforsowa w sejmie RP nowelizacj ustawy, ktr na wniosek  NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska przygotowa쿪 p. pose  Marzena Wrbel. 19 wrze턭ia 2007 r. prezydent Lech Kaczyski podpisa j , przywracaj켧 tym samym cze뜻 i godno뜻 Ludziom Czerwca 1976 r., a tak풽 daj켧 im po tak wielu latach mo퓄iwo뜻 ubiegania si o zado뜻uczynienie moralne i finansowe za lata krzywd i prze턫adowa.
Mo풽my 턬ia쿽 powiedzie, 풽 radomska „Solidarno뜻” wype쿻i쿪 zadanie, ktre sama sobie wyznaczy쿪 i doprowadzi쿪 do pe쿻ej rehabilitacji prawnej, a tak풽 przywrcenia godno턢i bohaterom Radomskiego Czerwca ’76, a tak풽 ich kolegom z Ursusa i P쿽cka.
Uda쿽 nam si zachci naszych radomskich Bohaterw Czerwca, ktrzy przy naszym wsparciu za쿽퓓li w쿪sne Stowarzyszenie Czerwiec’76, by pomaga sobie nawzajem i chroni pami唯 tamtych dni.
A fina쿮m tego by퀉 jak풽 donios쿮 obchody 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76, ktre dziki wysi쿸om organizacyjnym Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec’76 i w쿪dz miasta Radomia pokaza쿽 ca쿮j Polsce znaczenie radomskich wydarze. Wysi쿸i te zosta퀉 docenione - 40. rocznica Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76 zosta쿪 uznana za Wydarzenie Historyczne Roku 2016 w plebiscycie zorganizowanym przez Muzeum Historii Polski!
[…] Te 37 lat dzia쿪lno턢i naszego Zwi콄ku zobowi콄uje nas do dalszego dzia쿪nia, do walki o dobro pracownicze i do sta쿮go nawo퀉wania o midzyludzk solidarno뜻 w naszej Ojczy펝ie.[...]
Po wyst켺ieniu przewodnicz켧ego ZR duszpasterz ludzi pracy ks. kanonik Stanis쿪w Sikorski odprawi msz 턻. oraz wyg쿽si homili, w ktrej przywo쿪 s쿽wa kaza ks. Piotra Skargi o potrzebie s퀅풽nia dobru wsplnemu i ojczy펝ie.
W uroczysto턢iach wzi怨y udzia poczty sztandarowe: Zarz켨u Regionu  (Wies쿪w Rychter, Kazimierz Karczewski, Marian Byzdra), KZ w ZGM „Zbiec”, MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania w Radomiu, TKK Szyd쿽wiec, TKK Pionki,  NSZZ „Solidarno뜻” Rolnikw Indywidualnych Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec ’76 , KZ w Fabryce Broni w Radomiu, KZ w Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice). W liturgii s쿽wa uczestniczyli Marek Szary i Rafa Szukiewicz. Warto odnotowa, 풽 jedynym parlamentarzyst z radomskiego uczestnicz켧ym osobi턢ie w naszych uroczysto턢iach by pose Robert Mordak. List skierowany do uczestnikw uroczysto턢i przekaza te na rce przewodnicz켧ego ZR marsza쿮k Senatu Stanis쿪w Karczewski.
Po mszy 턻. delegacja Zarz켨u Regionu – przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz, wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a, skarbnik ZR Maria Grska oraz Marek Szary i Wojciech Dzi車ko; prezydent Radomia Rados쿪w Witkowski; delegacja Stowarzyszenia Czerwiec’76 z prezesem Stanis쿪wem Kowalskim; delegacja MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania w Radomiu; pose Robert Mordak; z쿽퓓li kwiaty pod Krzy풽m Solidarno턢i na placu katedralnym.
Po oficjalnej cz沅ci uroczysto턢i w siedzibie ZR odby쿽 si tradycyjne spotkanie rocznicowe.

galeria zdj唯

Obchody 37. rocznicy powstania NSZZ "Solidarno뜻" - Gdask, 2017-08-31/2017-09-01

Kilka tysicy osb – cz쿽nkw oraz sympatykw NSZZ „Solidarno뜻” – wzi怨o udzia w obchodach 37. rocznicy podpisania Porozumie Sierpniowych w Gdasku – uroczystej mszy 턻. w bazylice 턻. Brygidy, koncelebrowanej przez metropolit gdaskiego abp. S쿪woja Leszka G농dzia, a nastpnie przemarszu ulicami Gdaska pod bram nr 2 Stoczni Gdaskiej, gdzie nast켺i쿽 z쿽풽nie kwiatw.

W uroczysto턢iach uczestniczyli tak풽 przedstawiciele Zarz켨u Regionu – kilkunastoosobowa delegacja z przewodnicz켧ym ZR Zdzis쿪wem Maszkiewiczem, Wojciechem Dzi車ko z TKK Lipsko oraz pocztem sztandarowym ZR w sk쿪dzie: Zofia Seku쿪, Barbara Jurczak, Marek Kuc.

– To wy stanowicie ostatnie ogniwo zmaga pokole o wolno뜻, niepodleg쿽뜻 i solidarno뜻 – zwrci si do zwi콄kowcw w homilii metropolita gdaski, ktry przypomnia s쿽wa wypowiedziane przez 턻. Jana Paw쿪 II 11 czerwca 1987 r. w Gdyni: „Solidarno뜻 musi i뜻 przed walk. Dopowiem: solidarno뜻 rwnie wyzwala walk. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, ktra traktuje cz쿽wieka jako wroga i nieprzyjaciela – i d굻y do jego zniszczenia. Jest to walka o cz쿽wieka, o jego prawa”.
Wcze턭iej list od prezydenta Andrzeja Dudy, ktry tego dnia uczestniczy w obchodach rocznicy Zbrodni Lubiskiej na Dolnym 쫖켽ku, odczyta zastpca szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawe Mucha. „Idea퀉 „Solidarno턢i” s ci켫le aktualne i ci켫le inspiruj켧e. Solidarno턢iowe przes쿪nie powinni턬y traktowa jako etos za쿽퓓cielski, fundament wolnej Polski. Niepodleg쿪, silna, sprawiedliwa Rzeczpospolita stanie si urzeczywistnieniem marze Polakw, gdy w powszechnym odczuciu wesprze si na takich podwalinach jak dobro wsplne, podmiotowo뜻 obywateli, rwno뜻 szans, poszanowanie praw pracowniczych, dialog spo쿮czny czy zrwnowa퓇ny rozwj. Tego w쿪턭ie domaga쿪 si „Solidarno뜻”. To jest sednem pastwa dzia쿪lno턢i zwi콄kowej. I to powinno znale쇗 spe쿻ienie” – napisa do organizatorw i uczestnikw gdaskich uroczysto턢i prezydent.
W mszy 턻. uczestniczyli m.in. marsza쿮k Senatu Stanis쿪w Karczewski, przewodnicz켧y ZRG NSZZ „Solidarno뜻” Krzysztofa Do턫a, byli przewodnicz켧y Zwi콄ku Marian Krzaklewski i Janusz 쫚iadek, minister rodziny, pracy i polityki spo쿮cznej El풺ieta Rafalska, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, parlamentarzy턢i i samorz켨owcy. Po zakoczeniu eucharystii oficjalne delegacje i zwi콄kowcy z쿽퓓li kwiaty pod pomnikiem ks. pra쿪ta Henryka Jankowskiego.
Wi콄anki kwiaty dziesi켾ki delegacji z쿽퓓퀉 rwnie przed bram nr 2 Stoczni Gdaskiej.

List Piotra Dudy, przewodnicz켧ego Komisji Krajowej, do uczestnikw uroczysto턢i z okazji 37. rocznicy podpisania Porozumie Sierpniowych

Drodzy przyjaciele!
31. sierpnia Niezale퓆y Samorz켨ny Zwi콄ek Zawodowy „Solidarno뜻” w ca쿮j Polsce obchodzi swoje urodziny - rocznic podpisania porozumie sierpniowych. W tym roku w sposb szczeglny w Lubinie, gdzie 35. lat temu komuni턢i dopu턢ili si zbrodni. Od milicyjnych kul zgin怨o trzech naszych kolegw, a kilkana턢ie osb zosta쿽 rannych. Ponie턫i ofiar, bo w pokojowej manifestacji upomnieli si o sierpniowe postulaty. Te same, o ktrych dzisiaj niewielu chce pamita, cho wielu chce je 턻itowa !
Dla „Solidarno턢i” postulaty sierpniowe, to nie straszak na komunistyczn w쿪dz, czy spis pobo퓆ych 퓓cze aktualnych tylko w latach 80-tych. Dla nas to testament do realizacji, pozostawiony przez tych, ktrych dzisiaj wspominamy. Przede wszystkim ofiary naszej drogi do wolno턢i.
Wielu prbuje wykaza dzisiaj, 풽 by쿪 jaka pierwsza i druga „Solidarno뜻”. A ja pytam kiedy skoczy쿪 si pierwsza, a zacz怨a druga? I odpowiadam - nigdy si nie skoczy쿪. Niezale퓆y Samorz켨ny Zwi콄ek Zawodowy „Solidarno뜻” powsta w sierpniu 1980 roku i nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Jeden i ten sam. Dumnie trzyma swoje sztandary, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa. Dlatego robimy wszystko, aby postulaty ze Szczecina, Gdaska, Jastrzbia i Katowic zosta퀉 wreszcie zrealizowane. Wbrew tym wszystkim, ktrzy uwa풹j si za ludzi „Solidarno턢i”, a faktycznie j zdradzili.
I oni chc dzisiaj z nami 턻itowa! Co gorsza ci켫n za sob tabuny politykw, ktrzy od lat depcz sierpniowe postulaty. O nie - nie po drodze nam z nimi.
To nie Solidarno뜻 odesz쿪 od ludzi. To wielu ludzi „Solidarno턢i” porzuci쿽 „Solidarno뜻” id켧 w biznes lub polityk. To normalne, takie ich prawo. Problem w tym, 풽 wielu z nich sprzeniewierzy쿽 si temu o co walczy쿽. Zamieni쿽 sierpniowe postulaty na w쿪sne kariery i pieni켨ze. Podepta쿽 je, zamiast wprowadza w 퓓cie. I „Solidarno뜻” jest dla nich dzisiaj wyrzutem sumienia. Dlatego trzeba j zniszczy, aby nie przypomina쿪 o ich zdradzie.
Ale czy to si komu podoba czy nie, bdziemy robi swoje. Bdziemy wprowadza sierpniowe dziedzictwo do polskiej rzeczywisto턢i, bo jeste턬y tego dziedzictwa kontynuatorem i depozytariuszem. I bdziemy to robi bez wzgldu na to, ile wysi쿸u i czasu bdzie nas to kosztowa쿽. Bo egzamin z Solidarno턢i trzeba zdawa codziennie, a nie tylko kiedy.
Dzikuj wam dzisiaj z Lubina za obecno뜻, nie tylko w Gdasku ale i w ca쿮j Polsce. 쫤itujemy tak swoje urodziny, bo Solidarno뜻 rodzi쿪 si w ca쿮j Polsce. Nie tylko w Gdasku, Szczecinie, Jastrzbiu i Katowicach.
Niech 퓓je Solidarno뜻! I tak wygramy!

Piotr Duda
Przewodnicz켧y KK

galeria zdj唯

Pielgrzymka zwi콄kowa do Medjugorie

26 sierpnia – 1 wrze턭ia 2017 r. odbywa쿪 si II Pielgrzymka NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska do sanktuarium maryjnego Medjugorie. W peregrynacji uczestniczy쿽 48 cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku oraz poczet sztandarowy Zarz켨u Regionu w sk쿪dzie: Andrzej Wjcik, Krystyna Wjcik, Jerzy K. Kaczkowski. Opiekunem duszpasterskim pielgrzymki by ks. Miros쿪w Szczot. Po zabytkach i atrakcjach turystycznych oprowadza uczestnikw wyjazdu przewodnik Dariusz Kleczaj.

galeria zdj唯

Stanowisko Prezydium Zarz켨u Regionu NSZZ “Solidarno뜻” Ziemia Radomska w/s zwolnienia z pracy Komendanta Stra퓓 Miejskiej Paw쿪 Graka

Prezydium Zarz켨u Regionu NSZZ “Solidarno뜻” Ziemia Radomska wyra풹 stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia z pracy Komendanta Stra퓓 Miejskiej w Radomiu Paw쿪 Graka.

Naszym zdaniem Pawe Grak za쿽퓓ciel Komisji Zak쿪dowej NSZZ “Solidarno뜻” w Stra퓓 Miejskiej i wieloletni przewodnicz켧y Midzyzak쿪dowej Komisji NSZZ “Solidarno뜻” w Stra퓓 Miejskiej i Urzdzie Miejskim swoje obowi콄ki na stanowisku Komendanta Stra퓓 Miejskiej w Radomiu wype쿻ia rzetelnie i z pe쿻a odpowiedzialno턢i, a zarzuty mu stawiane s bezpodstawne,  턻iadcz o tym opinie bezpo턳ednich prze쿽퓇nych i wsp車pracownikw.
Za dobr prac Stra Miejska w okresie jego dowodzenia otrzymywa쿪 liczne podzikowania oraz otrzyma쿪 certyfikat potwierdzaj켧y wype쿻ianie niezbdnych wymogw dzia쿪lno턢i dla Stra퓓 Miejskiej. Prezydium Zarz켨u Regionu NSZZ “Solidarno뜻” Ziemia Radomska w pe쿻i popiera starania Paw쿪 Graka o przywrcenie do pracy na uprzednio zajmowane stanowisko tj. komendanta Stra퓓 Miejskiej w Radomiu.

Prezydium Zarz켨u Regionu
NSZZ “Solidarno뜻” Ziemia Radomska
Zdzis쿪w Maszkiewicz
Przewodnicz켧y ZR

G퀅pota si pobi쿪 – Graka...zwolnili

Co si mo풽 wydarzy, gdy na ulicy spotkaj si dwa ekstremizmy i dojdzie midzy nimi do „przyjaznej wymiany pogl켨w”? Ano nic m켨rego. Gdy 24 czerwca taki mityng na „칎romce” urz켨zi퀉 sobie KOD i M쿽dzie Wszechpolska, te nic m켨rego si wydarzy nie mog쿽. Skutek jest jednak wymierny – prezydent Radomia odwo쿪 ze stanowiska i zwolni z pracy komendanta Stra퓓 Miejskiej Paw쿪 Graka, za쿽퓓ciela i wieloletniego przewodnicz켧ego Komisji Zak쿪dowej NSZZ „Solidarno뜻” Pracownikw Urzdu Miejskiego.

Gdzie drwa r켦i, tam wiry lec – tak mwi stare przys쿽wie. Ba, polecia퀉 i to solidnie. Wcze턭iej, tu po rozmowie „pi沅ci z nosem” (czytaj: M쿽dzie퓓 Wszechpolskiej z KOD-em), komendant Stra퓓 Miejskiej w Radomiu wyci켫n교 konsekwencje wobec stra퓆ikw, ktrzy nie podjli interwencji podczas zaj뜻 na manifestacji KOD. Jeden z nich straci prac, drugi dosta nagan. Zatrzs쿽 si te w policji, gdy po kontroli komendanta g농wnego policji odwo쿪no szefa radomskiej policji oraz komendanta komisariatu, ktry by odpowiedzialny za zabezpieczenie manifestacji oraz jego zastpc.
Gdyby opiera si na tym, co pokazywano 24 czerwca i przez kilka kolejnych dni w oglnokrajowych stacjach telewizyjnych lub na nag농wkach tabloidw, to w Radomiu 24 czerwca „dosz쿽 do zamieszek”. Te „zamieszki” to kolejna g퀅pota – tym razem dziennikarska, bo dosz쿽 do bjki, szarpaniny pomidzy kilkoma osobami. Obie manifestacje – KOD-u i MW by퀉 nieliczne.
Co si takiego sta쿽? 24 czerwca grupa ubranych w koszulki M쿽dzie퓓 Wszechpolskiej m쿽dych ludzi pojawi쿪 si na ul. 칎romskiego w trakcie manifestacji KOD zorganizowanej z okazji rocznicy radomskiego Czerwca’76. Wykrzykiwali has쿪 takie jak m.in. „Raz sierpem, raz m쿽tem czerwon ho쿽t!”. Dzia쿪cze i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji zag퀅szali narodowcw sygna쿪mi z syren, brawami i gwizdami. W pewnym momencie dosz쿽 do bjki pomidzy przedstawicielami obydwu stron.  Przedstawiciele KOD informowali potem w mediach spo쿮czno턢iowych, 풽 jeden z ich dzia쿪czy zosta zaatakowany przez przedstawicieli M쿽dzie퓓 Wszechpolskiej. Ci z kolei twierdzili, 풽 musieli broni swojego kolegi, zaatakowanego przez przedstawiciela KOD. Na filmach wrzucanych do sieci przez uczestnikw manifestacji wida przepychank i kopanin pomidzy kilkoma osobami. I tyle. 
Po tym incydencie trzech m쿽dych m轅czyzn z MW us퀉sza쿽 zarzuty w zwi콄ku z pobiciem dzia쿪cza KOD. Prokuratura obj怨a ich dozorem policyjnym.Lawina jednak ruszy쿪. Jak ju wspomina쿮m ukarano dwch stra퓆ikw, trzech policjantw, a w kilka dni p撰niej prezydent zwolni komendanta SM. W obronie Paw쿪 Graka stan怨a Komisja Zak쿪dowa NSZZ „Solidarno뜻”, a wsparcia prawnego udzieli mu Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska.
 W komunikacie wydanym przez magistrat radomski ws. zwolnienia z pracy Paw쿪 Graka czytamy m.in. „Decyzja prezydenta Rados쿪wa Witkowskiego jest spowodowana utrat zaufania wobec komendanta. To efekt braku rzetelno턢i i nale퓓tej staranno턢i komendanta podczas wyja턭iania i przygotowywania raportu na temat wydarze, ktre mia퀉 miejsce 24 czerwca podczas manifestacji na ulicy 칎romskiego”. Informacje te uzupe쿻i Janusz Kalinowski z Kancelarii Prezydenta Radomia. Jak zaznaczy, prezydent oczekiwa od komendanta szczeg車owych informacji dotycz켧ych pracy patroli stra퓓 miejskiej w tym czasie. „Przedstawione wyja턭ienia prezydent oceni jako nierzetelne. Zawiera퀉 one m.in. informacje niemaj켧e pokrycia w rzeczywisto턢i” - powiedzia Kalinowski. W ocenie prezydenta Rados쿪wa Witkowskiego, okoliczno턢i wydarze z 24 czerwca by퀉 przedstawione w sposb niewyczerpuj켧y i niepozwalaj켧y na dokonanie w쿪턢iwej oceny pracy stra퓆ikw miejskich w tym dniu. Wyja턭ienia komendanta - zdaniem prezydenta - nie odnosi퀉 si m.in. do kwestii sposobu sprawowania nadzoru nad prac stra퓆ikw.
Pawe Grak na swoje zwolnienie z pracy odpowiedzia z쿽풽niem pozwu s켨owego do IV Wydzia퀅 Pracy i Ubezpiecze Spo쿮cznych S켨u Rejonowego w Radomiu, w ktrym to pozwie domaga si uznania rozwi콄ania z nim umowy o prac za bezzasadne, a zarzuty mu stawiane skomentowa w tym pi턬ie w ten sposb: „W Stra퓓 Miejskiej w Radomiu pracuj od 1 kwietnia 1995 roku z tym 풽 od 24 sierpnia 2010 roku jestem Komendantem Stra퓓 Miejskiej. Dotychczas 풹den z moich prze쿽퓇nych nigdy nie mia najmniejszych zastrze풽 do pe쿻ionej przeze mnie s퀅풺y. Co wicej wielokrotne kontrole wykazywa퀉, 풽 Stra Miejska pod moim kierownictwem dzia쿪 wzorowo. Nie zgadzam si ze stawianymi mi zarzutami, uwa풹m i s one nieprawdziwe w wielu miejscach przek쿪mane. Nigdy i pod 풹dnym pozorem nie wprowadza쿮m w b낢d mojego prze쿽퓇nego tj. Prezydenta Miasta Radomia, b켨 kogokolwiek nadzoruj켧ego Stra Miejsk w jego imieniu. Nikogo tak풽 i w 풹dnych okoliczno턢iach nie mia쿮m zamiaru lekcewa퓓. […] Polecenia Pana Prezydenta by퀉 wykonywane 턢i턫e. W dniu 25 czerwca 2017 roku o godzinie 9:30 Pan Prezydent poleci mi sprawdzi z pe쿻 rzetelno턢i dlaczego jak Pan Prezydent […] powiedzia: „patrol Stra퓓 Miejskiej uciek z miejsca zdarzenia”, co zosta쿽 w pe쿻i z zachowaniem pe쿻ej rzetelno턢i i staranno턢i wykonane. […] Tym samym zarzut przeprowadzenia postpowania w sposb ograniczony jest tak풽 zarzutem nieprawdziwym.O tym 풽 w procesie wyja턭ienia sprawy 턢i턫e i na bie엽co by퀉 wykonywane polecenia prezydenta 턻iadcz dokumenty w postaci pism jakie Pan Prezydent skierowa do Komendanta Stra퓓 Miejskiej oraz odpowiedzi udzielane w bardzo krtkim czasie wyznaczonym przez Pana Prezydenta.”
Zajmuj켧y si spraw Paw쿪 Graka prawnik Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Marek Ma퀉sa tak skomentowa zarzuty kierowane pod adresem komendanta SM przez prezydenta Radomia: „Po raz pierwszy w  mojej praktyce s켨owej spotka쿮m si z sytuacj, w ktrej jako podstaw utraty zaufania pracodawca – w tym przypadku prezydent miasta Radomia – wskazuje „fakt”, co do zaistnienia ktrego sam nie mia pewno턢i! Inaczej mwi켧 – prezydent Radomia w ogle nie ustali, czy taki „fakt” mia miejsce, ale powo쿪 si na niego, uzasadniaj켧 przy jego pomocy utrat zaufania. 쫤iadczy to moim zdaniem o tym, 풽 na si녠 stara si znale쇗 powd do zwolnienia pracownika, nie licz켧 si zbytnio z rzeczywisto턢i.”
Zarz켨 Regionu na bie엽co monitoruje spraw Paw쿪 Graka.

Nie 퓓je Roman Giedroj G농wny Inspektor Pracy

W wieku 67 lat zmar Roman Giedroj G농wny Inspektor Pracy. Kondolencje pogr굻onej w smutku Rodzinie i pracownikom Pastwowej Inspekcji Pracy sk쿪da Przewodnicz켧y NSZZ "Solidarno뜻" Piotr Duda, przyjaciele z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno뜻", Zarz켨 Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska.

wicej - zmar R. Giedroj

Uroczysto턢i 41. rocznicy 턬ierci ks. Kotlarza

Radom-Trablice-Pelagw-Koniem쿽ty

2017-08-18/20

W tym roku min怨o 41. lat od 턬ierci ks. Romana Kotlarza – Mczennika Radomskiego Czerwca’76. Uroczysto턢i rozpocz怨y si 18 sierpnia o godz. 16.00 pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza w Radomiu. Wzi怨a w nich udzia delegacja Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska w sk쿪dzie - wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a, cz쿽nek KK Kazimierz Staszewski i poczet sztandarowy ZR (Wies쿪w Rychter, Jan Krl, Marian Byzdra), a tak풽 poczet sztandarowy NSZZ „Solidarno뜻” Rolnikw Indywidualnych Ziemia Radomska z przewodnicz켧ym Tomaszem 쫤itk, poczet sztandarowy Stowarzyszenia Czerwiec ’76 z prezesem Stanis쿪wem Kowalskim, pose  RP Dariusz B켴, poczet NSZZ „Solidarno뜻” le턭ikw z RDLP w Radomiu.
Modlitw poprowadzi duszpasterz ludzi pracy ks. kanonik Stanis쿪w Sikorski, a po niej z쿽퓇no pod pomnikiem kwiaty. Nastpnie zebrani udali si do Trablic, gdzie z쿽퓇no kwiaty pod kapliczk, a p撰niej do Pelagowa, na g농wn cz沅 uroczysto턢i. O godzinie 17.00 w Ko턢iele Parafialnym w Pelagowie odprawiona zosta쿪 rocznicowa msza 턻ita. Potem uczestnicy uroczysto턢i w asy턢ie pocztw sztandarowych przeszli z ko턢io쿪 do dawnej plebanii, gdzie obecnie mie턢i si Izba Pamici ks. Romana Kotlarza. 

***
20 sierpnia delegacja Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska w sk쿪dzie - wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a, poczet sztandarowy ZR (Wies쿪w Rychter,  Jan Krl, Marian Byzdra) – wyjecha쿪 do Koniem쿽tw, gdzie wraz ze sztandarem TKK Pionki oraz Tomaszem 쫤itk, przewodnicz켧ym NSZZ „Solidarno뜻” Rolnikw Indywidualnych Ziemia Radomska i pocztem tej organizacji, uczestniczy쿪 w uroczysto턢iach ku czci ks. Romana Kotlarza.

galeria zdj唯

Zaproszenie do udzia퀅 w dzia쿪niach Regionu w okresie sierpie-wrzesie 2017 r.

Uwaga - Przewodnicz켧y Organizacji Zak쿪dowych, Midzyzak쿪dowych, Oddzia쿽wych i Podzak쿪dowych NSZZ „Solidarno뜻” Regionu Ziemia Radomska!

Kole풹nki i Koledzy,
Witam Was wszystkich w tych jak풽 upalnych dniach sierpnia i pragn serdecznie zaprosi do uczestnictwa w przygotowywanych przez NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska imprezach, przedsiwziciach i szkoleniach zaplanowanych na sierpie-wrzesie 2017 r.:
1. Kontynuacji obchodw 41. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 – jest to cz沅 obchodw zwi콄ana z osob ks. Romana Kotlarza, Patrona Radomskich Robotnikw, ktry zmar w wyniku pobicia przez SB 18.08.1976 r.
- 18.08.2017 r. godz. 16.00 – Rondo ks. Romana Kotlarza w Radomiu: modlitwa, zapalenie zniczy, z쿽풽nie kwiatw pod pomnikiem ks. Romana Kotlarza w asy턢ie pocztw sztandarowych;
- 18.08.2017 r. godz. 17.00 – ko턢i車 pw. MB Czstochowskiej w Trablicach-Pelagowie, msza 턻. w 41. rocznic 턬ierci ks. Romana Kotlarza – serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe!!!
- 20.08.2017 r. godz. 8.00 – parking przed siedzib ZR: wyjazd na centralne uroczysto턢i 41. rocznicy 턬ierci ks. Romana Kotlarza do jego rodzinnej parafii w Koniem쿽tach.
Zapisy chtnych do 15 sierpnia 2017 r. w sekretariacie ZR, tel. 48 3623804.
2. Obchodach 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarno뜻”.
- 3.09.2017 r. (niedziela) godz. 12.30, Katedra Radomska – uroczysta rocznicowa msza 턻. z okazji 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarno뜻” zorganizowana przez Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska. Zapraszamy do udzia퀅 wszystkich cz쿽nkw NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska oraz poczty sztandarowe organizacji zak쿪dowych i midzyzak쿪dowych.
Zbirka pocztw o 12.15 na placu przed katedr, po mszy 턻. z쿽풽nie kwiatw i zapalenie zniczy przed Krzy풽m „Solidarno턢i” na palcu, a nastpnie spotkanie rocznicowe w siedzibie Zarz켨u Regionu.
- 9.09.2017 r. (sobota) – Nieznamierowice k. Przysuchy, o턳odek „Nad Drzewiczk” – III Piknik Rodzinny NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska dla cz쿽nkw Zwi콄ku i ich rodzin z okazji 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarno뜻’. Rozpoczcie imprezy – godz. 12.00. Odp쿪tno뜻 – 40 z/os.
Liczba miejsc ograniczona. Przewidywane: zabawa taneczna, sp퀉w kajakowy (p쿪tny dodatkowo), tradycyjny grill na talony konsumpcyjne wydawane uczestnikom. Dowz autokarami zapewnia organizator (ZR). Zbirka uczestnikw i wyjazd - 9 wrze턭ia 2017 r. o godz. 10.30 z parkingu przed siedzib ZR, ul Traugutta 52 w Radomiu. Zapisy uczestnikw oraz wp쿪ty na konto lub do kasy ZR do 25 sierpnia 2017 r. Zg쿽szenia powinny zawiera imienne listy uczestnikw oraz informacj o tym, czy uczestnicy bd korzysta z transportu organizatora czy w쿪snego 턳odka lokomocji. Zakoczenie imprezy ok. 22.00.
Z uwagi na bardzo dobre przyjcie i entuzjastyczne opinie uczestnikw poprzednich edycji Pikniku serdecznie zapraszamy do wsplnej zabawy!

3. XXXV Oglnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasn Gr.
16-17 wrze턭ia 2017 r. w Czstochowie odbdzie si 35. Oglnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy organizowana przez Komisj Krajow NSZZ „Solidarno뜻”. Tradycyjnie i w tym roku Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” organizuje wyjazd autokarowy na pielgrzymk. Wyjazd - 16 wrze턭ia 2017 r. o godz. 13.00 z parkingu przed siedzib ZR przy ul. Traugutta 52. Powrt 17 wrze턭ia ok. godz. 20.00. Odp쿪tno뜻 50 z/os. Poczty sztandarowe – przejazd nieodp쿪tny. Zapisy i wp쿪ty przyjmowane bd do 8 wrze턭ia 2017 r. w sekretariacie ZR. Przypominamy, 풽 w ub. r. zaszczyt przewodzenia uroczysto턢iom przypad z okazji 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 naszemu Regionowi i by쿽 to niezapomniane spotkanie duchowe oraz patriotyczne na wa쿪ch Jasnej Gry. W tym roku za przygotowanie pielgrzymki odpowiedzialny jest region: Podbeskidzie (Bielsko-Bia쿪).
Program pielgrzymki:
16.09.
- godz. 19.00 – msza 턻.
 - godz. 21.00 Apel Jasnogrski
- godz. 21.45 – Droga Krzy퓇wa na wa쿪ch
 17.09
- godz. 00.00 – msza 턻., Pasterka w bazylice.
- godz. 1.00-4.00 – nocne czuwanie – prowadzi Region Podbeskidzie.
- godz. 9.00 – Modlitwa R璨acowa ze szczytu Jasnej Gry.  
- godz. 10.40 – wyst켺ienie przewodnicz켧ego KK NSZZ „Solidarno뜻” Piotra Dudy. 
- godz. 11.00 – uroczysta msza 턻. z okazji 35. rocznicy Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasn Gr zapocz켾kowanych przez Patrona NSZZ „Solidarno뜻” b. Ks. Jerzego Popie퀅szk.
Wyjazd do Radomia o godz. 14.00. Powrt na parking ZR ok. 20.00.
 
   4. Szkoleniu dla Spo쿮cznych Inspektorw Pracy – 2.10.-3.10.2017 r. , siedziba Zarz켨u Regionu.

Zapisy na poszczeglne wyjazdy, imprezy oraz szkolenie zgodnie z powy퓋zymi informacjami, a dodatkowe informacje - telefonicznie u wiceprzewodnicz켧ego ZR Krzysztofa Ko턫i, tel. 722394343 oraz na stronie internetowej ZR i w „Biuletynie” ZR, ktry uka풽 si 29 sierpnia.
칪cz mi쿮go wypoczynku urlopowego i serdecznie zapraszam do udzia퀅 w naszych przedsiwziciach.

List Przewodnicz켧ego Zarz켨u Regionu ws. Domu Weterana Radomskiego Czerwca

Radom 2017-07-10

Szanowni P.P. Prezydent Radomia Prezydent P쿽cka Prezydent Warszawy Burmistrz Dzielnicy Ursus

Szanowni Pastwo, W imieniu Zarz켨u Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska oraz Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 zwracamy si do Pastwa z pro턡 o rozwa풽nie uhonorowania Bohaterw Czerwca'76 z Radomia, P쿽cka i Ursusa poprzez wystawienie im "pomnika serc" w postaci zorganizowania dla nich "Domu Weterana dla Bohaterw Czerwca'76 z Radomia, P쿽cka, Ursusa", gdzie owi Bohaterowie, ktrych zdrowie i status ekonomiczny zniszczy퀉 lata prze턫adowa ze strony komuny, mogliby spokojnie, godnie, dostatnio i pod godziw opiek spdzi reszt swojego 퓓cia. Bohaterowie Czerwca'76 nie doczekali si jeszcze pe쿻ego zado뜻uczynienia za lata prze턫adowa ich oraz ich rodzin. Za swoj odwag zap쿪cili utart zdrowia i pracy, gwa퀃ownym pogorszeniem statusu spo쿮cznego i ekonomicznego, co z kolei skutkuje dzi nieadekwatnymi, w stosunku do ich odwagi, poniesionych wyrzecze i wk쿪du w histori Polski, emeryturami rentami. Wielu z nich jest dzi po prostu starszymi i schorowanymi lud펛i, ktrzy w dalszym ci켫u p쿪c wysok cen za swoj niegdysiejsz odwag. Jest to wysoce niesprawiedliwe, zwa퓓wszy na fakt,풽 Czerwiec'76 w Radomiu, P쿽cku i Ursusie by jednym z przystankw na drodze naszej ojczyzny do odzyskania suwerenno턢i i niepodleg쿽턢i. By Pozna, by쿽 Wybrze풽, by Czerwiec'76, a dopiero potem rok 1980 i "Solidarno뜻". Mo풽my 턬ia쿽 powiedzie bez Czerwca'76 nie by쿽by Sierpnia 1980 r. i "Solidarno턢i", a robotnicy Radomia, P쿽cka i Ursusa zapocz켾kowali lawin, ktra zmiot쿪 po kilkunastu latach komunistw z ich sto쿸w, zmieni쿪 bieg historii Europy, 턻iata. Szanowni Pastwo, 41. lat to najlepszy i by mo풽 ostatni moment, by powiedzie wszystkim uczestnikom Czerwca'76 "dzikujemy Wam za wasz odwag, za wasz walk". Naszym zdaniem "Dom Weterana dla Bohaterw Czerwca'76 z Radomia, P쿽cka, Ursusa" dzia쿪j켧y na zasadach DPS by쿫y najbardziej adekwatn i humanitarn form z쿽풽nia takiego ho쿭u, form zado뜻uczynienia, a jednocze턭ie pokazania, 풽 my Polacy nie tylko potrafimy o naszych bohaterw po prostu po ludzku i zwyczajnie dba bez wielkich s농w, codziennie, po bratersku. Mo풽 w쿪dze Radomia, P쿽cka, Warszawy i Ursusa o tak szlachetn w swojej wymowie i bardzo konkretn zarazem form upamitnienia Czerwca'76 si pokusz.

Przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu NSZZ 껾olidarno뜻 Ziemia Radomska Zdzis쿪w Maszkiewicz Prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 Stanis쿪w Kowalski

28 Midzynarodowy Wy턢ig Kolarski Solidarno턢i i Olimpijczykw - Radom, 2017-06-29

110 kolarzy wystartowa쿽 29 czerwca z Radomia do 3. etapu Midzynarodowego Wy턢igu Kolarskiego Solidarno턢i i Olimpijczykw na tarsie Radom-Stalowa Wola. Przed startem doros퀉ch kolarzy odby퀉 si zawody tzw. Mini Wy턢igu z udzia쿮m najm쿽dszych Radomian. Po ceremonii,w czasie ktrej nagrodzono ma퀉ch kolarzy, odby쿪 si uroczysto뜻, w trakcie ktrej uhonorowano osoby zas퀅zone dla sportu i Midzynarodowego Wy턢igu Kolarskiego Solidarno턢i i Olimpijczykw. Statuetki i dyplomy otrzymali m.in. przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska Zdzis쿪w Maszkiewicz i wieceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a. Krzysztof Ko턫a zosta tak풽 wyr璨niony Br콄owym Medalem za Zas퀅gi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. Warto doda, 풽 organizatorzy i uczestnicy, duzi i mali, zmagali si z anomaliami pogodowymi. Nad Radomiem przesz쿪 bowiem nawa쿻ica, ktra op撰ni쿪 nieco start wy턢igu.

galeria zdj唯

Uroczysto턢i 41. rocznicy Czerwca'76 - P쿽ck, 2017-06-27

galeria zdj唯

Uroczysto턢i 41. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 - Radom, 2017-06-25

galeria zdj唯

Przemwienie Zdzis쿪wa Maszkiewicza, Przewodnicz켧ego Zarz켨u Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca '76 - 2017-06-25

Szanowni Pastwo,
W 41. rocznic wydarze Radomskiego Czerwca '76., przy pomniku po턻iconym uczestnikom tamtych wydarze, w imieniu organizatorw - NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec '76, Prezydenta Miasta Radomia - witam wszystkich zebranych. Szczeglnie serdecznie witam wszystkich Bohaterw Radomskiego Czerwca '76 represjonowanych w 1976 roku. To Wasze 쫤ito i wam nale엽 si od nas dzi s쿽wa podzikowania i uznania za wasz walk. Bez Radomskiego Czerwca 1976 roku nie dosz쿽by do powstania "Solidarno턢i", a bez "Solidarno턢i" Polska nie odzyska쿪by w 1989 r. wolno턢i.
Dzikujemy Wam!
Witam rodzin sp. ks. Romana Kotlarza mczennika Radomskiego Czerwca. Witam dostojnych go턢i obecnych dzi tu z nami. Jego Ekscelencj Ks. Biskupa Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej, Przewodnicz켧ego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno뜻" Tadeusza Majchrowicza. Witam wszystkie poczty sztandarowe, w tym poczty naszego Zwi콄ku z pocztami z KF Ursusa i ZR P쿽ckiego na czele. Witam wszystkich cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku, przedstawicieli Komisji Zak쿪dowych NSZZ "Solidarno뜻" Regionu Ziemia Radomska, delegacje "Solidarno턢i" z wielu Regionw ...

wicej...

P但MARATON RADOMSKIEGO CZERWCA 76, 24-25 czerwca 2017

galeria zdj唯

PIKNIK HISTORYCZNY WITRYNA RADOMSKIEGO CZERWCA76 - 2017-06-24

galeria zdj唯

WIDOWISKO MUZYCZNE "RADOMSKI CZERWIEC WOLNO쪪I". Wyst켺ili: T.LOVE, SZTYWNY PAL AZJI - 2017-06-23

galeria zdj唯

TURNIEJ BOKSERSKI CZERWIEC '76. Podczas turnieju zosta퀉 rozegrane amatorskie walki pomidzy zawodnikami z Radomia a reprezentacj z Irlandii. Hala MOSiR, ul. Narutowicza 9 - 2017-06-23

galeria zdj唯

UROCZYSTO┕ NADANIA IMIENIA BOHATERW RADOMSKIEGO CZERWCA 76 RADOMSKIEMU CENTRUM ONKOLOGII - 2017-06-19

galeria zdj唯

ZAPROSZENIE

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska serdecznie zaprasza wszystkich cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku wraz z rodzinami do udzia퀅 w uroczysto턢iach 41.rocznicy Radomskiego Czerwca’76, ktre odbd si 25.06.2017 r. o godz. 18.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76.
Patronat Honorowy nad uroczysto턢iami obj교 JE ks. bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

Zdzis쿪w Maszkiewicz - Przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska - odznaczony Krzy풽m Wolno턢i i Solidarno턢i!

 Warszawa 2017-06-13

Instytut Pamici Narodowej chce przekaza dziedzictwo pamici o „Solidarno턢i” – to kawa쿮k wielkiej i dumnej historii, ktr dali턬y 턻iatu – mwi prezes IPN dr Jaros쿪w Szarek podczas uroczysto턢i wrczenia odznacze pastwowych zas퀅퓇nym dzia쿪czom opozycji antykomunistycznej. Uroczysto뜻 odby쿪 si w warszawskim Centrum Edukacyjnym Instytutu „Przystanek Historia”.

Odznaczenia – Order Odrodzenia Polski, Krzy풽 Zas퀅gi oraz Krzy풽 Wolno턢i i Solidarno턢i – przyzna prezydent RP Andrzej Duda. Uhonorowani zostali m.in. byli dzia쿪cze Komitetu Obrony Robotnikw (KOR), Ruchu Obrony Praw Cz쿽wieka i Obywatela (ROPCiO), Konfederacji Polski Niepodleg쿮j (KPN), organizacji studenckich oraz „Solidarno턢i”.

wicej...

galeria zdj唯

NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska wyr璨niony w Plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku 2016!

40. rocznica Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76 zosta쿪 uznana za Wydarzenie Historyczne Roku 2016. Nasza zwi콄kowa uroczysto뜻 wraz z trzema innymi projektami zyska쿪 najwicej g쿽sw internautw, ktrzy wzili udzia w plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski we wsp車pracy z portalem historia.org.pl. Uroczysta Gala wrczenia nagrd odby쿪 si 7 czerwca 2017 roku w Pa쿪cu Rzeczypospolitej w Warszawie.

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia reprezentowa przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz.W kategorii „Wydarzenie” za najwa퓆iejsze w 2016 roku uznano obchody 40. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76. Obchody rocznicowe – przygotowane przez Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, Prezydenta Miasta Radomia oraz Stowarzyszenie Radomski Czerwiec '76.
Nie ma w켾pliwo턢i, 풽 nagrod ow mo퓆a uzna za godne uhonorowanie wysi쿸u ekipy pracownikw zarz켨u regionu oraz zwi콄kowcw „Solidarno턢i”, ktrzy pod kierownictwem wiceprzewodnicz켧ego ZR Krzysztofa Ko턫i w쿽퓓li wiele pracy, energii i osobistego zaanga퓇wania w ci켫u kilku miesicy poprzedzaj켧ych uroczysto턢i 40 rocznicy Radomskiego Czerwca’76, by owe obchody mia퀉 jak najbardziej okaza퀉 charakter.
Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska przez ponad 35 lat broni przed zapomnieniem wydarzenia 25 czerwca 1976 r. i ich uczestnikw. Bez wzgldu na okoliczno턢i i sytuacj polityczn, nawet w czasie stanu wojennego, trwa na stanowisku, 풽 to w쿪턭ie Radomski Czerwiec’76 mia olbrzymi wp퀉w na powstanie opozycji i rozwj ruchw wolno턢iowych, ktre d굻y퀉 do odzyskania przez Polsk niepodleg쿽턢i. To „Solidarno뜻” Ziemia Radomska u턻iadamia쿪 Polakom, 풽 bez „Czerwca 1976 r.” nie by쿽by „Sierpnia 1980 r.”.
Ta nagroda jest swoistym podzikowaniem dla tych wszystkich, tak풽 i tych, ktrych ju w턳d nas nie ma, a ktrzy nie szczdzili zdrowia i czasu pracuj켧 na rzezc odzyskania przez nasz ojczyzn niepodleg쿽턢i.
Jest to nagroda tym cenniejsza, bo tym roku rywalizacja o miano „Wydarzenia Historycznego” by쿪 niezwykle ostra, gdy do konkursu zg쿽szono 250 wydarze z ca쿮go kraju i z zagranicy – m.in. z Australii, Stanw Zjednoczonych, Francji, Belgii, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Irlandii. Spo턳d nich Jury wybra쿽 fina쿽w pitnastk, na ktr g쿽sowali internauci. W g쿽sowaniu oddano blisko 12 tysicy g쿽sw.
Projekty, na ktre potem g쿽sowali internauci, wytypowa쿪 Komisja Konkursowa w sk쿪dzie: dr hab. Micha F. Wo펝iak (prof. UMK, przewodnicz켧y Rady do Spraw Muzew i Miejsc Pamici Narodowej przy Ministrze KiDN), dr hab. Piotr Majewski (prof. UKSW, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorw), prof. dr hab. Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloski), Monika Matwiejczuk (kierownik Dzia퀅 Zbiorw Muzeum Historii Polski) oraz Wojciech Duch (redaktor naczelny portalu historia.org.pl).
Warto doda, 풽 nasze zwi콄kowe uroczysto턢i mia퀉 siln konkurencj, bo w kategorii „Wydarzenie”, oprcz obchodw Radomskiego Czerwca’76, do fina퀅 do fina퀅:
1. Film „Wo퀉” (Re퓓ser: Wojciech Smarzowski, Producenci: Dariusz Pietrykowski, Andrzej Po쿮, Feliks Pastusiak),
2. Otwarcie Muzeum Polakw Ratuj켧ych 칪dw im. Rodziny Ulmw w Markowej (organizator: Muzeum Polakw Ratuj켧ych 칪dw podczas II wojny 턻iatowej im. Rodziny Ulmw w Markowej),
3. Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Wizienia Pawiak (organizator: Muzeum Wizienia Pawiak – oddzia Muzeum Niepodleg쿽턢i w Warszawie),
4. O턳odek Bada nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego (organizator: O턳odek Bada nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego).

Podczas uroczystego zakoczenia wrczono trzy nagrody g농wne – statuetki wykonane przez wybitnego rze펉iarza Macieja Zychowicza oraz dyplomy dla wszystkich finalistw.

W턳d go턢i gali obecni byli parlamentarzy턢i, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrw, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, muzew oraz wszyscy autorzy nominowanych projektw z ca쿮j Polski.

galeria zdj唯

XXIX posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

16.05.2017

Sprawy organizacyjne zwi콄ane z 41. rocznica Radomskiego Czerwca’76, „dobra zmian” w sp車kach Skarbu Pastwa oraz sprawy wyborw w NSZZ „Solidarno뜻” na kadencj 2018-2022 by퀉 g농wnymi tematami comiesicznego posiedzenia Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska.

Zebranych przywita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi porz켨ek obrad, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek. Potem wiceprzewodnicz켧y/sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR.
Potem przedstawi propozycje trzech uchwa reguluj켧ych sprawy wyborcze przed wyborami na kadencj 2018-2022 w naszym Regionie: o powo쿪niu nowego sk쿪du Regionalnej Komisji Wyborczej, pe쿻omocnikw terenowych RKW oraz o ustaleniu klucza wyborczego. Uchwa퀉 te ZR przyj교 w g쿽sowaniu jednog쿽턭ie.
Kolejnym punktem obrad by쿪 sytuacja w zak쿪dach pracy Regionu. Najpierw Krzysztof Ko턫a podsumowa najwa퓆iejsze problemy zak쿪dw pracy i zwi콄kowcw naszego Regionu w okresie 11.04.-16.05. 2017 r. Omwi m .in. sytuacj w PP Poczta Polska w Radomiu – te informacje uzupe쿻i i rozszerzy o nowe wa퓆e szczeg車y przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz, Centrum Us퀅g Wsplnych, DPS przy ul. Zitalw, Specjalistycznym O턳odku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Zwi콄ku G퀅chych.
즩kasz Celejewski przedstawi sytuacj w Danko Laski, Marek Kicior problemy pracownikw MPK Radom,a Dorota Walczak sytuacj radomskim Sanepidzie.
Potem Dariusz Sobczak omwi skomplikowan sytuacj Fabryki Broni w Radomiu, a Wojciech Mosio쿮k w Enea Wytwarzanie (d. El. Kozienice) ze szczeglnym uwzgldnieniem problemw jaki przynios쿪 tzw. „dobra zmiana” w polityce i polityka kadrowa obecnego rz켨u RP dla tych firm.
Kocz길 posiedzenie ZR Krzysztof Ko턫a przedstawi zebranym szczeg車ow relacje ze spotka w jakich brali przedstawiciele ZR oraz bie엽ce oraz planowane wydarzenia zwi콄kowe w Regionie.

Robert Grudzie o ks. Romanie Kotlarzu, Radomskim Czerwcu'76 i muzyce

PODZIKOWANIE

Wszystkim, ktrzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i 풹l, okazali tak wiele serca, duchowego wsparcia i 퓓czliwo턢i, uczestniczyli w mszy 턻. i ceremonii pogrzebowej, za okazan pomoc, wsp車czucie i za modlitw
- serdeczne "Bg zap쿪".
„Nie umiera ten, kto trwa w pamici 퓓wych."
Szczere podzikowania Wszystkim - Agnieszka i Piotr Klonowscy
 

Przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu odznaczony medalem!

23 maja 2017 r. przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz za zas퀅gi dla Caritas zosta uhonorowany medalem "In Caritate Servire".

Spotkanie prezydenta Radomia Rados쿪wa Witkowskiego z przewodnicz켧ymi organizacji zak쿪dowych i midzyzak쿪dowych NSZZ „Solidarno뜻” dzia쿪j켧ych w sp車kach miejskich i jednostkach bud풽towych gminy Radom - 2017-04-27

27 kwietnia w sali konferencyjnej w siedzibie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska odby쿽 si kolejne spotkanie prezydenta Radomia Rados쿪wa Witkowskiego z przewodnicz켧ymi organizacji zak쿪dowych i midzyzak쿪dowych naszego Zwi콄ku dzia쿪j켧ych w miejskich sp車kach i jednostkach bud풽towych.

Spotkanie ze strony ZR prowadzili przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz oraz dwaj wiceprzewodnicz켧y - Krzysztof Ko턫a i Andrzej Wjcicki, a uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele: MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania – Rafa Szukiewcz i Jerzy K. Kaczkowski, MK POiW przy Specjalnym O턳odku Szkolno-Wychowawczym w Radomiu – El풺ieta Skoczek i Renata 칊bicka,  KZ w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – Teresa Jaworska, MPK Radom – Marek Kicior, Radpecu – Micha Hernik i Zbigniew Wgrzyn, Radkomie – Jacek Dygas, DPS i Centrum Us퀅g Wsplnych – Jolanta Panek, DPS przy ul. Wy턢igowej – Maria Ma쿲orzata Pietrzyk, Wodoci켫ach Miejskich – Maria Grska, Stra퓓 Miejskiej i Pracownikw Urzdu Miejskiego – Zdzis쿪w Kwas,  MOSiR Radom – Piotr Baran.
W trakcie spotkania omwiono najwa퓆iejsze problemy funkcjonowania w/w placwek oraz  ich pracownikw, ustalono sposoby wsp車pracy i komunikowania si Zwi콄ku z prezydentem Radomia. W cz沅ci po턻iconej na pytania kierowane bezpo턳ednio do prezydenta miasta dyskutowano m.in. na temat wynagrodze w sp車kach miejskich – w tym w Wodoci켫ach, sytuacji w radomskich szpitalach i przychodniach specjalistycznych – ich zad퀅풽niu, finansach oraz sprawie zatrudniania i wynagradzania pielgniarek, podwy퓃ach w Radkomie i MOSiR-ze, sprawach organizacyjnych Radpecu, przyczynach i celowo턢i utworzenia Centrum Us퀅g Wsplnych, poprawie warunkw pracy i p쿪cach MPK Radom oraz o wsparciu prezydenta Radomia dla dalszego funkcjonowania firmy, sprawach bie엽cych dotycz켧ych pracy Stra퓓 Miejskiej i innych jednostek skupionych wok車 UM.
Na koniec spotkania g쿽s zabra wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a, ktry podsumowa wsp車prac prezydenta Radomia i Zarz켨u Regionu przy organizacji obchodw 40 rocznicy Radomskiego Czerwca’76, co zaowocowa쿽 bardzo efektown prezentacj „Solidarno턢i” Ziemi Radomska oraz miasta Radomia na forum oglnopolskim (w tym w trakcie wizyt w쿪dz pastwowych i transmisji telewizyjnych). Krzysztof Ko턫a podzikowa Rados쿪wowi Witkowskiemu za wykazan inicjatyw, pomoc i niezwykle udane wsp車dzia쿪nie.

XXVIII posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

11.04.2017

Krtsze ni zazwyczaj posiedzenie ZR odby쿽 si bezpo턳ednio po tradycyjnym zwi콄kowym spotkaniu wielkanocnym spotkaniu. Prowadz켧ym obrady by tym razem wiceprzewodnicz켧y ZR Andrzej Wjcicki – przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz w tym czasie spotyka si jeszcze z go뜻mi spotkania wielkanocnego.
Wiceprzewodnicz켧y Andrzej Wjciki przedstawi porz켨ek procedowania, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek. Nastpnie sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia oraz decyzje Prezydium ZR, a nastpnie w swoim wyst켺ieniu podsumowa najwa퓆iejsze problemy zak쿪dw pracy i zwi콄kowcw naszego Regionu w pierwszym kwartale 2017 r. Omwi m.in. sytuacj w PP Poczta Polska w Radomiu, Centrum Us퀅g Wsplnych, DPS przy ul. Zitalw, Specjalistycznym O턳odku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Zwi콄ku G퀅chych.
Nastpnie Krzysztof Ko턫a przedstawi zebranym szczeg車ow relacje ze spotka w  jakich brali przedstawiciele ZR oraz bie엽ce oraz planowane wydarzenia zwi콄kowe w Regionie (szkolenia, uroczysto턢i). Potem zrelacjonowa przebieg spotkania organizacyjnego obchodw 41 rocznicy Radomskiego Czerwca ’76, w ktrym uczestniczyli przedstawiciele ZR, Stowarzyszenia Czerwiec 76 oraz prezydent Radomia Rados쿪w Witkowski. Oprcz tradycyjnej rocznicowej mszy 턻. planowany jest koncert w radomskim amfiteatrze, gala boksu, „witryna Czerwca 76”, p車maraton i kilka mniejszych wydarze. 
W dalszej kolejno턢i przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz zreferowa zebranym przebieg spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻” i przedstawicieli Regionw, ktre doby쿽 si 4 kwietnia w Kielcach. Najwa퓆iejszymi tematami obrad by퀉 zmiany w statucie „Solidarno턢i” w zwi콄ku z wewntrznymi wyborami – chodzi쿽 o wprowadzenie zapisw dotycz켧ych kadencyjno턢i przewodnicz켧ych Regionw, przewodnicz켧ego KK oraz przewodnicz켧ych sekretariatw bran퓇wych – ma to by 5 lat i maksymalnie 2 kadencje. Dyskutowano te o powo쿪niu Zwi콄kowego S켨u Kole풽skiego. Wa퓆ym tematem rozmw by o projekt ustawy dotycz켧ej ograniczenia zatrudnienia w niedziele i 턻ita.
Przewodnicz켧y KK Piotr Duda poinformowa zebranych o zmianach organizacyjnych w obrbie dzia농w KK – od 1 kwietnia po낢czono ze sob Dzia Rozwoju Zwi콄ku oraz Dzia Szkole Komisji Krajowej.  
Na koniec posiedzenia ZR wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a omwi przygotowania do spotkania przewodnicz켧ych organizacji zak쿪dowych NSZZ „Solidarno뜻” dzia쿪j켧ych w instytucjach i firmach podleg퀉ch Gminie Radom z prezydentem Radomia Rados쿪wem Witkowskim, ktre odby쿽 si 27 kwietnia w siedzibie ZR

Spotkanie wielkanocne Zarz켨u Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska - 2017-04-11

11 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zarz켨u Regionu odby쿽 si tradycyjne zwi콄kowe spotkanie wielkanocne, w ktrym wzi怨o udzia kilkudziesiciu cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku, a tak풽 JE bp ordynariusz radomski Henryk Tomasik, pos쿽wie Sejmu RP – Anna Kwiecie, Dariusz B켴, Robert Mordak, wiceprezydent radomia Karol Semik, przedstawiciele samorz켨w naszego Regionu, organizacji spo쿮czno-politycznych oraz duszpasterz Ludzi Pracy ks. kanonik Stanis쿪w Sikorski.

galeria zdj唯

Spotkanie wielkanocne TKEiR NSZZ "Solidarno뜻" przy ZR NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska - 2017-04-05 

galeria zdj唯

Zwi콄kowy Dzie Krwiodawstwa w Radomiu!!!

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska i Oddzia Rejonowy PCK w Radomiu organizuj 27 kwietnia 2017 r. w godz. 11-15.30 akcj honorowego oddawania krwi.

.Miejscem akcji bdzie teren przed budynkiem ZR przy ul. Traugutta 52 w Radomiu, gdzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podstawi specjalistyczny ambulans z wykwalifikowan ekip pobieraj켧.ZR i OR PCK bd w tym dniu prowadzi퀉 szerok akcj informacyjn o swojej dzia쿪lno턢i,bdzie mo퓆a te bezp쿪tnie zmierzy ci턭ienie krwi oraz poziom cukru.

Wszystkich cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku serdecznie zachcamy do udzia퀅!!!
Wasza krew jest darem 퓓cia!!!

Akcja ta jest elementem og쿪szanych dorocznie przez Komisj Krajow
- Dni Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarno뜻”.
Po raz pierwszy tak akcj zorganizowano w 2006 r., kiedy to w trakcie Krajowego Zjazdu Delegatw NSZZ „Solidarno뜻” w Wasilkowie k. Bia쿮gostoku delegaci podjli uchwa녠 o ustanowieniu 2 kwietnia - dnia 턬ierci Ojca 쫤itego Jana Paw쿪 II - Dniem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarno뜻”. Prezydium Komisji Krajowej zdecydowa쿽 nastpnie o rozszerzeniu tej akcji na kilkana턢ie kwietniowych dni.

XXVII posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

21.03.2017

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi porz켨ek obrad, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek. W spotkaniu ZR uczestniczy tak풽 Miros쿪w Gospodarczyk, przewodnicz켧y Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
Nastpnie sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia (21.02) oraz decyzje Prezydium ZR  z dwch posiedze  - 16.03 i 21.03.
Potem zebrani wys퀅chali omwienia bilansu ZR za 2016 r., ktry przedstawi쿪 im skarbnik ZR Maria Grska.
Nastpnie ZR zaj교 si tematem rozwoju Zwi콄ku. Wies쿪w Wabik, szef Zespo퀅 ZR ds. Rozwoju Zwi콄ku, omwi uwarunkowania pozyskiwania cz쿽nkw zwi콄ku w Regionie. W dyskusji cz쿽nkowie ZR starali si wypracowa metodyk i strategi pozyskiwania, a tak풽 zastanawiali si nad finansowaniem tej, tak istotnej z racji przysz쿽턢i Zwi콄ku, dzia쿪lno턢i ZR. G쿽s zabierali: Piotr Klonowski, Dariusz Sobczak, Krzysztof Ko턫a, Miros쿪w Gospodarczyk, Bogdan Stpiski, Zbigniew Dziubasik, Stanis쿪w Socha, Tomasz G퀅ch.
Kolejnym punktem obrad by쿪 sytuacja w zak쿪dach pracy naszego Regionu.
Przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz omwi sytuacj w PP Poczta Polska w Radomiu, ze szczeglnym uwzgldnieniem przebiegu obrad Wojewdzkiej Rady Dialogu Spo쿮cznego na Mazowszu,  ktrej reprezentuje on NSZZ „Solidarno뜻”.  Na posiedzeniu odbytym 20 marca 2017 r. sprawa Poczty Polskiej  w Radomiu by쿪 jednym z omawianych tematw, a nastpnie sta쿪 si tematem spotkania zarz켨u PP Poczta Polska, Prezydium WRDS i delegacji NSZZ „Solidarno뜻” (piszemy o tym w dalszej cz沅ci „Biuletynu”). 
Wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a omwi sytuacj w Specjalistycznym O턳odku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Zwi콄ku G퀅chych, ktr to placwk mazowiecki PZG chce zlikwidowa (oraz podobne o턳odki w Siedlcach i Warszawie), by przej길 fundusze na ich prowadzenie.
Nastpnie Stanis쿪w Socha omwi sytuacj w ZGM Zbiec, a Dorota Walczak poinformowa쿪 zebranych o problemach pracownikw radomskiego Sanepidu.
Rafa Szukiewicz nakre턫i sytuacj w radomskiej o턻iacie - w켾pliwo턢i dotycz켧e zmian w organizacji sieci szk車 po likwidacji gimnazjw, a Bogdan Stpiski w Mazowieckiej Sp車ce Gazownictwa.
Nastpnie Krzysztof Ko턫a przedstawi zebranym szczeg車ow relacje ze spotka w  jakich brali udzia przedstawiciele ZR oraz bie엽ce i planowane wydarzenia zwi콄kowe w Regionie (szkolenia, uroczysto턢i, spotkania).

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno뜻” ustali쿪 kalendarz wyborczy !

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno뜻” podczas posiedzenia w dn. 28.02.-1.03.2017r., w zwi콄ku z kocz켧 si sm kadencj, ustali쿪 kalendarz wyborczy. Od 1 listopada 2017r. do 31 marca 2018 r. odbd si wybory w쿪dz podstawowych jednostek organizacyjnych, delegatw na walne zebranie delegatw regionu, delegatw na walne zebranie bran. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbd si wybory w쿪dz regionw, delegatw na KZD. Do 31 pa펋ziernika 2018 r. bdzie zwo쿪ny wyborczy KZD.

POCZTA POLSKA W RADOMIU

Spotkanie z Prezydium Wojewdzkiej Rady Dialogu Spo쿮cznego dla Mazowsza

20.03.2017 r. na zaproszenie przewodnicz켧ego Wojewdzkiej Rady Dialogu Spo쿮cznego Jacka Ca퀅sa odby쿽 si spotkanie Prezydium WRDS, przedstawicieli Zarz켨u Poczty Polskiej S.A oraz przedstawicieli pracownikw Poczty Polskiej w Radomiu.
W spotkaniu udzia wzili min. wojewoda mazowiecki - Zdzis쿪w Sipiera, marsza쿮k wojewdztwa mazowieckiego - Adam Struzik, ze strony pracodawcy - cz쿽nek zarz켨u Grzegorz Kurdziel, dyrektor ds. kontaktw ze zwi콄kami zawodowymi Jerzy Skibniewski oraz Pawe Kope dyrektor zarz켨zaj켧y Pionem Sprzeda퓓 w Poczcie Polskiej, a pracownikw Poczty Polskiej w Radomiu reprezentowali: Wojciech Redestowicz Przewodnicz켧y NSZZ „Solidarno뜻” Pracownikw Poczty Polskiej w Radomiu, Zbigniew Kosowski Dyrektor Pionu Operacji Logistycznych oraz Przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska Zdzis쿪w Maszkiewicz.
G농wnym tematem spotkania by쿪 odpowied na apel oraz pismo pocztowcw z Radomia w sprawie obaw dotycz켧ych likwidacji miejsc pracy w Dziale Ekspedycyjno-Rozdzielczym w Radomiu przy ulicy Pra퓅owskiego 2 oraz Wydziale  Transportu Terenowego przy ulicy Wierzbickiej 80c w zwi콄ku z wybudowaniem w Kielcach Wz쿪 Ekspedycyjno-Rozdzielczego, ktry przejmie od 1 czerwca 2017 roku  wszystkie zadania z terenu dzia쿪nia Poczty Polskiej w Radomiu.
Utrata miejsc pracy dotyczy mo풽 zarwno pracownikw eksploatacji jak i kierowcw – a to w zwi콄ku z planowan sprzeda엽 bazy samochodowej przy ulicy Wierzbickiej 80c.
Po d퀅giej oraz dyskusji oraz wys퀅chaniu wszystkich stron wojewoda mazowiecki  Zdzis쿪w Sipiera uzyska od przedstawicieli Zarz켨u PP S.A. gwarancj, 풽 풹den pracownik nie bdzie przeniesiony do pracy w Kielcach. Zarz켨 PP S.A. i Dyrekcja zaproponowali pracownikom likwidowanego dzia퀅 nowopowstaj켧e stanowiska w sekcji wideokodowania w Radomiu.

Dzia쿪cz NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska odznaczony Orderem Odrodzenia Polski!

Wojciech Piotr Dzi車ko – wieloletni cz쿽nek Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, na co dzie kieruj켧y Oddzia쿮m ZR w Lipsku (TKK Lipsko) – zosta 24 marca 2017 r. odznaczony Krzy풽m Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczonemu serdecznie gratulujemy !!!

Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy풽 Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzy풽 Zas퀅gi i Medale za D퀅goletni S퀅풺 wrczy wicewojewoda Artur Standowicz. Podczas uroczysto턢i w urzdzie wojewdzkim przekazano 낢cznie 22 odznaczenia pastwowe.
Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma쿪 Bo풽na Ma쿲orzata Jaworowska.
Krzy풽 Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Wojciech Piotr Dzi車ko oraz Ryszard Wi턭iewski.
Ponadto Wicewojewoda Artur Standowicz wrczy sze뜻 Z쿽tych Krzy퓓 Zas퀅gi, dwa Srebrne Krzy풽 Zas퀅gi, trzy Br콄owe Krzy풽 Zas퀅gi, pi唯 Medali Z쿽tych za D퀅goletni S퀅풺, Medal Srebrny za D퀅goletni S퀅풺, Medal Br콄owy za D퀅goletni S퀅풺 oraz medal „Obrocy Ojczyzny 1939-1945”.
Z쿽te Krzy풽 Zas퀅gi otrzymali: Tomasz Gocel, Marek Ryszard Gralec, Stanis쿪w Ledchowski, Ewa Masny-Askanas, S쿪womir Stanis쿪w Moch, Stefan Tadeusz Szakowski, Tadeusz Wojcieszek.

***
Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski jest przyznawany za wybitne zas퀅gi w s퀅풺ie pastwu i spo쿮czestwu, a zw쿪szcza za wybitne osi켫nicia w dzia쿪lno턢i publicznej podejmowanej z po퓓tkiem dla kraju. Jest te nadawany za szczeglne zas퀅gi dla umacniania suwerenno턢i i obronno턢i kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, s퀅풺y publicznej, za wybitn twrczo뜻 naukow, literack i artystyczn. Ponadto orderem tym odznaczane s osoby wyr璨niaj켧e si wybitnymi zas퀅gami dla rozwoju wsp車pracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pastwami i narodami.
Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest przyznawany za wybitne zas퀅gi w s퀅풺ie pastwu i spo쿮czestwu, a zw쿪szcza za wybitne osi켫nicia w dzia쿪lno턢i publicznej podejmowanej z po퓓tkiem dla kraju. Jest te nadawany za szczeglne zas퀅gi dla umacniania suwerenno턢i i obronno턢i kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, s퀅풺y publicznej, za wybitn twrczo뜻 naukow, literack i artystyczn. Ponadto orderem tym odznaczane s osoby wyr璨niaj켧e si wybitnymi zas퀅gami dla rozwoju wsp車pracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi pastwami i narodami.
Krzy Zas퀅gi jest przyznawany za dzia쿪nia na rzecz pastwa lub obywateli, ktre przekroczy퀉 zakres zwyk퀉ch obowi콄kw, przynosz켧 znaczn korzy뜻 krajowi. Mo풽 by tak풽 nadany za ofiarn dzia쿪lno뜻 publiczn i charytatywn oraz niesienie pomocy.
Medale za D퀅goletni S퀅풺 s przyznawane za wzorowe, wyj켾kowo sumienne wykonywanie obowi콄kw wynikaj켧ych z pracy zawodowej w s퀅풺ie pastwa.

galeria zdj唯

Zwi콄kowa wycieczka do Berlina

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska informuje, 풽 przygotowywana jest wycieczka do Berlina - termin 13-14 maja 2017 r.
Warunkiem zorganizowania wyjazdu jest jak najszybsze zadeklarowanie si  chtnych. Ilo뜻 miejsc ograniczona. Osob odpowiedzialn za przyjmowanie zapisw i wp쿪t jest Marek Kuc - tel. 576993301. 

wicej...

XXVI posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

21.02.2017

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi porz켨ek obrad, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek.
Nastpnie sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta decyzje ZR z poprzedniego posiedzenia (17.01).
Potem zebrani dyskutowali nad projektem bud풽tu ZR na 2017 r., ktry przedstawi쿪 im skarbnik ZR Maria Grska. Zosta on przyjty w g쿽sowaniu – przy 1 g쿽sie przeciwnym i 1 g쿽sie wstrzymuj켧ym. Nastpnie przeg쿽sowano, po niezbdnych poprawkach, regulamin prac Komisji Bud풽towej ZR, a temat okre턫enia finansowania, planw i metod pozyskiwania cz쿽nkw Zwi콄ku prze쿽퓇no na kolejne posiedzenie ZR.
Kolejnym punktem obrad by쿪 sytuacja w zak쿪dach pracy naszego Regionu.
Wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a omwi sytuacj w Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie cz쿽nkowie komisji zak쿪dowej z쿽퓓li rezygnacj z pe쿻ionych funkcji. Odby쿽 si kilka spotka cz쿽nkw ZR i organizacji zak쿪dowej maj켧ych na celu przed퀅풽nie istnienia tej OZ oraz wy쿽nienie reprezentacji Zwi콄ku do negocjacji z pracodawc regulaminu wynagradzania. ZR reprezentowali wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a i prawnik Marek Ma퀉sa. Cele te uda쿽 si osi켫n길. Najwa퓆iejsze spotkanie odby쿽 si 18.01., a jego rezultacie zesp車 negocjacyjny pracownikw MWR podpisa z pracodawc porozumienie p쿪cowe, kocz켧 w ten sposb trwaj켧y kilka lat spr. Zapowiedziano ju kolejn rund negocjacji – tym razem tematem rozmw bdzie regulamin funduszu socjalnego.
Potem Krzysztof Ko턫a przedstawi spraw komisji zak쿪dowej w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu, gdzie z funkcji zrezygnowa dotychczasowy przewodnicz켧y Andrzej Wo. Przeprowadzono wybory, a przewodnicz켧 KZ zosta쿪 Joanna Kara.  
Krzysztof Ko턫a omwi te sytuacj pracownikw i zwi콄kowcw z Praktikera Radom – sie marketw og쿽si쿪 upad쿽뜻, wszed do niej komornik.
Informacje wieceprzewodnicz켧ego ZR o MWR i Praktikerze o szczeg車y sytuacji prawnej i detale negocjacji uzupe쿻i Marek Ma퀉sa.
Zdzis쿪w Maszkiewicz przedstawi sytuacj w PKS Kozienice, gdzie prezes kontynuuje dzia쿪nia zmierzaj켧e do ca쿸owitej likwidacji Zwi콄ku i wci굻 zbiera od cz쿽nkw „Solidarno턢i” o턻iadcze o zgodzie na zaprzestanie potr켧ania sk쿪dek i kwestionuje istnienie organizacji zak쿪dowej.
Nastpnie Stanis쿪w Socha omwi sytuacj w ZGM Zbiec, zak쿪dzie, ktry jest jedn z ostatnich tak du퓓ch firm pastwowych w okolicach I냄y i po kilku latach problemw, tak풽 na linii Zwi콄ek pracodawca, sytuacja nareszcie si uspokoi쿪. 
Dorota Walczak poinformowa zebranych o problemach pracownikw radomskiego Sanepidu. Ich sytuacja p쿪cowa jest niepokoj켧a i niesatysfakcjonuj켧a, o czym mo풽 턻iadczy fakt, 풽 na 150 osb a 49 musia쿽 od nowego roku, po zmianie wysoko턢i p쿪cy minimalnej, dosta wyrwnania wynagrodze.
Rafa Szukiewicz poinformowa zebranych o sytuacji radomskiej o턻iacie, a szczeglnie o w켾pliwo턢iach oraz obawach zwi콄kowcw o턻iatowych dotycz켧ych zmian w organizacji sieci szk車 po likwidacji gimnazjw. ZR udzieli te regionalnej Sekcji O턻iaty upowa퓆ienia do zajmowania stanowiska ws. zmian sieci szkl na ternie naszego Regionu.
Nastpnie Krzysztof Ko턫a przedstawi zebranym szczeg車ow relacje ze spotka w jakich brali przedstawiciele ZR – by쿽 ich kilkana턢ie a dotyczy퀉 m.in. pracownikw Muzeum Wsi Radomskiej,  Pogotowia ratunkowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Suchan Radom, PGK Lipsko, Warelu Radom, Profelu Szyd쿽wiec, Specjalistycznym O턳odku Diagnozy i Rehabilitacji Polskiego Zwi콄ku G퀅chych, Radomskiej Sp車dzielni Mieszkaniowej.
Krzysztof Ko턫a omwi te bie엽ce oraz planowane wydarzenia zwi콄kowe w Regionie (szkolenia, uroczysto턢i, spotkania). 

 Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Spo쿮cznego – o zdrowiu!

19 stycznia 2017 roku (czwartek) w Warszawie odby쿽 si Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Spo쿮cznego z udzia쿮m premier Beaty Szyd쿽, ministra zdrowia Konstantego Radziwi납a, minister rodziny, pracy i polityki spo쿮cznej El풺iety Rafalskiej, przewodnicz켧ego NSZZ „Solidarno뜻” Piotra Dudy oraz partnerw spo쿮cznych i ekspertw. W posiedzeniu uczestniczy쿪 rwnie przewodnicz켧a Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman i przewodnicz켧a Sekcji Krajowej Pracownikw Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Dorota Walczak.

Posiedzenie Rady Dialogu Spo쿮cznego po턻icone by쿽 przede wszystkim reformie systemu ochrony zdrowia, w tym sieci  szpitali, finansowaniu  opieki zdrowotnej, wynagrodzeniom pracownikw.
Strona spo쿮czna reprezentowana przez zwi콄ki  zawodowe od wielu lat domaga si zmian w systemie organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia, zmierzaj켧ych do zapewnienia powszechno턢i  i dostpno턢i do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli. Negatywnie ocenia tempo wprowadzania zmian systemowych jak te brak mo퓄iwo턢i kompleksowych i dog녠bnych konsultacji spo쿮cznych. Partnerzy spo쿮czni wsp車pracuj켧y w Trjstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia dzia쿪j켧ym przy Ministrze Zdrowia podkre턫aj 쿪manie zasad dialogu spo쿮cznego przez przedstawicieli strony rz켨owej. Nagminna nieobecno뜻 wiceministrw desygnowanych do pracy w Zespole praktycznie uniemo퓄iwia prace Zespo퀅. Strona rz켨owa nie dotrzymuje terminw konsultacji w przypadku ustaw kluczowych dla dialogu spo쿮cznego. Takie dzia쿪nia stawiaj pod znakiem zapytania wiarygodno뜻 rz켨u oraz sensu kontynuacji prac Zespo퀅.

wicej...

Z O쫁IATY

15.12.2016 r. Sejm uchwali ustawy wprowadzaj켧e zmiany w prawie o턻iatowym, a prezydent RP ju je podpisa. Krajowa Sekcja O턻iaty i Wychowania NSZZ „Solidarno뜻” od pocz켾ku zg쿪sza쿪 szereg w켾pliwo턢i co do projektw tych ustaw i nieustannie prowadzi쿪 negocjacje z MEN. Najwicej uwagi po턻icono zmianom bezpo턳ednio wp퀉waj켧ym na popraw warunkw nauki dla dzieci i m쿽dzie퓓 oraz pracy nauczycieli i pracownikw niepedagogicznych, w tym pakietowi os쿽nowemu dla nauczycieli gimnazjw zagro퓇nych utrat pracy. W rezultacie prowadzonych rozmw cz沅 postulatw „Solidarno턢i” uwzgldniono, a inne MEN obiecuje rozpatrzy na przyk쿪d w ramach prac Zespo퀅 do spraw statusu zawodowego pracownikw o턻iaty, ktry na wniosek NSZZ „Solidarno뜻” zosta powo쿪ny przez MEN.  Zesp車 pracuje od listopada 2016r. i do dzisiaj przygotowa ju wiele propozycji rozwi콄a problemw o턻iatowych, ktre bd szczeg車owo analizowane w grupach roboczych oraz w trakcie dalszych prac. Zmiany w systemie o턻iaty wprowadzone w 2016 roku: obowi콄ek szkolny od 7 roku 퓓cia; nowa struktura szko퀉 / przede wszystkim 8 letnia podstawwka, 4 letnie liceum oglnokszta쿬켧e, 5 letnie technikum/; uratowane dodatki / podstawa art. 30a i 30b Karty Nauczyciela/; kompetencje kuratora o턻iaty; waloryzacja wynagrodze; zmieniona podstawa programowa; rezygnacja z egzaminu szstoklasisty.
Nadal trwaj prace nad wprowadzeniem zasad wynagradzania nauczycieli za realizacj zaj唯 pozalekcyjnych w kontek턢ie zmiany zapisu art.42 ust.2 Karty Nauczyciela w formie zaproponowanej przez NSZZ „Solidarno뜻”. Najwikszym zadaniem naszej organizacji jest przeforsowanie art.88 KN dotycz켧ego przechodzenia nauczycieli na emerytur z Karty Nauczyciela po 30 latach pracy bez wzgldu na wiek. To powinno by naszym zwi콄kowym priorytetem.
Rafa Szukiewicz

XXV posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

17.01.2017

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi porz켨ek obrad, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek.
Nastpnie sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia, oraz decyzje Prezydium ZR.
Potem zebrani ustalili terminarz posiedze ZR na 2017 r. Spotkania tradycyjnie odbywa bd si w trzecie wtorki miesi켧a i zaczyna o godz. 10.00. W tym roku posiedzenia wyznaczono na: 21 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca, 19 wrze턭ia, 17 pa펋ziernika, 21 listopada, 19 grudnia. Harmonogram zebra przyjto jednog쿽턭ie.
Kolejnym punktem obrad by쿪 sytuacja w zak쿪dach pracy naszego Regionu. Zdzis쿪w Maszkiewicz przedstawi sytuacj w PKS Kozienice, gdzie prezes i g농wna ksigowa podjli dzia쿪nia polegaj켧e na zbieraniu od cz쿽nkw „Solidarno턢i” o턻iadcze o zgodzie na zaprzestanie potr켧ania sk쿪dek. O zaprzestaniu potr켧aniu sk쿪dek zwi콄kowcom, co jest rwnoznaczne z zakwestionowaniem istnienia organizacji zak쿪dowej, ksigowa poinformowa쿪 ustnie tak풽 przewodnicz켧ego ZR Zdzis쿪wa Maszkiewicza, nie przekaza쿪 te sk쿪dek do ZR. Przewodnicz켧y ZR wraz z przewodnicz켧 KZ NSZZ „Solidarno뜻” w PKS Kozienice Danut Wjcik ma spotka si z prezesem firmy w celu wyja턭ienia sytuacji. Odby쿽 si te spotkanie PP przewodnicz켧ych ze wszystkimi cz쿽nkami organizacji zak쿪dowej w PKS.
Krzysztof Ko턫a omwi sytuacj w Muzeum Wsi  Radomskiej, gdzie cz쿽nkowie komisji zak쿪dowej z쿽퓓li rezygnacj z pe쿻ionych funkcji. Odby쿽 si tam spotkanie cz쿽nkw organizacji zak쿪dowej, na ktrym wybrano 1 osob do w쿪dz OZ. Podjto te dzia쿪nia maj켧e na celu przekszta쿬enie organizacji zak쿪dowej w midzyzak쿪dow oraz powo쿪no zesp車 negocjacyjny ds. p쿪cowych, ktry 26 stycznia mia spotka si w przedstawicielami pracodawcy w celu rozpoczcia rozmw w asy턢ie kierownictwa ZR i Marka Ma퀉sy jako doradcy prawnego.
Nastpnie Krzysztof Ko턫a i Tomasz G퀅ch przedstawili sytuacj ZEP Profil w Szyd쿽wcu, gdzie pod koniec stycznia przewodnicz켧a KZ zg쿽si쿪 zaprzestanie dzia쿪nia Zwi콄ku. Po spotkaniu z udzia쿮m przedstawicieli ZR uda쿽 si uratowa istnienie tej organizacji zak쿪dowej.
Zdzis쿪w Maszkiewicz poinformowa zebranych o sytuacji w PWKC Pionki. Pisali턬y w poprzednich numerach „Biuletynu” o zwolnieniu przewodnicz켧ego Komisji Zak쿪dowej Marka Kuca z art. 52 pod pretekstem „nieprzygotowania miasta do sezonu grzewczego”.  Po czynno턢iach podjtych przez ZR w PWKC odby낢 si kontrola PIP, a inspektor j przeprowadzaj켧y wyst켺i do prokuratury o wszczcie postpowania w celu ukarania prezesa firmy grzywn w wysoko턢i 5 tys. z. Wyrok s켨u ws.o zap쿪t grzywny ju zapad. 20 stycznia S켨 Rejonowy mia z kolei rozpocz길 spraw o przywrcenie przewodnicz켧ego KZ do pracy. 
Rafa Szukiewicz poinformowa zebranych o sytuacji w radomskiej o턻iacie, a szczeglnie o zapowiedzianym spotkaniu zwi콄kowcw o턻iatowych oraz obywateli Radomia z w쿪dzami miasta, na ktrym mia쿪 by zaprezentowana propozycja organizacyjna nowej sieci szk車 po likwidacji gimnazjw.
Stanis쿪w Flis omwi sytuacj w radomskim Pogotowiu Ratunkowym, gdzie dosz쿽 do pewnej poprawy w relacjach KZ z dyrekcj, uda쿽 si powstrzyma trend do wypisywania si pracownikw ze zwi콄ku, a nawet zapowiedziano jakie premie dla pracownikw. Jednak zapowiadana przez rz켨 nowa ustawa o ratownictwie medycznym budzi spore w켾pliwo턢i, a nawet spore zaniepokojenie zwi콄kowcw.
Potem ZR jednog쿽턭ie upowa퓆i MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania do wykonywania czynno턢i prawnych i wystpowania w imieniu o턻iatowych zwi콄kowcw . Przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz przedstawi skrtow relacj z posiedzenia KK i zjazdu krajowego, ktre to informacje uzupe쿻i Marek Kcior.
Na  zakoczenie posiedzenia ZR Krzysztof Ko턫a omwi odbyte, bie엽ce i planowane wydarzenia zwi콄kowe w Regionie – szkolenia, uroczysto턢i, spotkania.

Przewodnicz켧y ZR uhonorowany medalem

15 stycznia 2017 r. w Radomiu odby퀉 si obchody 35. rocznicy rejestracji NSZZ "Solidarno뜻" Rolnikw Indywidualnych. Z tej okazji przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz zosta uhonorowany medalem „Zas퀅퓇ny dla NSZZ "Solidarno뜻" Rolnikw Indywidualnych.

Uroczysto턢i rozpocz怨y si o godz. 9.30  msz 턻. w ko턢iele pw. 턻. Jana (fara) odprawion przez JE ks. bp. Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej.
Po nabo풽stwie, w siedzibie NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska przy ul. Traugutta 52, odby쿽 si spotkanie rocznicowo-op쿪tkowe po낢czone z wrczeniem odznacze zwi콄kowych.

galeria zdj唯

Nasze spotkania op쿪tkowe

Spotkanie op쿪tkowe Komisji Emerytw i Rencistw NSZZ „Solidarno뜻” ZM „즩cznik”- 2017-01-02

galeria zdj唯

Spotkanie op쿪tkowe TKEiR - 2016-12-28

galeria zdj唯

Op쿪tek o턻iatowej „Solidarno턢i” - 2016-12-20

Tradycyjnie jak w latach ubieg퀉ch nauczyciele i pracownicy o턻iaty zrzeszeni w  MK nr 1 NSZZ Solidarno뜻” w Radomiu uczestniczyli w  spotkaniu op쿪tkowym w dniu 20.12.2016 r. w gmachu Publicznej Szko퀉 Podstawowej nr 13 przy ulicy Sienkiewicza w Radomiu pod przewodnictwem J.E. ks.biskupa Ordynariusza Diecezji Radomskiej Henryka Tomasika.
Spotkaniu towarzyszy wystp teatru szkolnego w wykonaniu uczniw PSP 13, wsplne 턯iewanie kold, 쿪manie si op쿪tkiem oraz spo퓓wanie wieczerzy wigilijnej.
Wsplny wieczr kold i pastora쿮k up퀉n교 w ciep쿮j i rodzinnej atmosferze.

galeria zdj唯

Spotkanie op쿪tkowe w Zarz켨zie Regionu - 2016-12-19 

19 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zarz켨u Regionu odby쿽 si tradycyjne zwi콄kowe spotkanie op쿪tkowe, w ktrym wzi怨o udzia kilkudziesiciu cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku, a tak풽 JE bp ordynariusz radomski Henryk Tomasik,  pos쿽wie Sejmu RP – Marek Suski, Dariusz B켴, Andrzej Kosztowniak, Robert Mordak, Leszek Ruszczyk, przedstawiciele samorz켨w naszego Regionu, organizacji spo쿮czno-politycznych oraz duszpasterz Ludzi Pracy ks. kanonik Stanis쿪w Sikorski.

Na rce przewodnicz켧ego ZR Zdzis쿪wa Maszkiewicza przekazano tak풽 list z 퓓czeniami 턻i켾eczno-noworocznymi dla zwi콄kowcw „Solidarno턢i” z naszego Regionu od marsza쿸a Senatu RP Stanis쿪wa Karczewskiego.

galeria zdj唯

Regionalne obchody 35. rocznicy og쿽szenia stanu wojennego

Radom 2016-12-13

Jak co roku, w samo po퀅dnie 13 grudnia 2016 r. delegacja Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska w sk쿪dzie – przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz, wiceprzewodnicz켧y ZR Krzysztof Ko턫a i cz쿽nek ZR Wies쿪w Wabik - z쿽퓓쿪 tradycyjnie wi콄ank kwiatw, a tak풽 zapali쿪 znicze pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca ’76.
O 12.30 delegacje wzi怨y udzia w uroczystej rocznicowej mszy 턻.

galeria zdj唯

Mamy nowe organizacje zwi콄kowe!

 W ostatnim czasie w Regionie Ziemia radomska powsta퀉 trzy nowe organizacje NSZZ "Solidarno뜻"- przeprowadzono w nich te wybory w쿪dz zwi콄kowych. W Wierzbicy zawi콄a쿪 si organizacja zak쿪dowa w Domu Pomocy Spo쿮cznej, a przewodnicz켧ym komisji zak쿪dowej zosta wybrany Jan Kunecki. W Szyd쿽wcu powsta쿪 organizacja zak쿪dowa w Wodoci켫ach i Kanalizacji sp. z o.o., a na szefem KZ zosta Wies쿪w Mosio쿮k. W Radomiu organizacj utworzono w Specjalnym O턳odku Rehabilitacji Dzieci i M쿽dzie퓓 z Wad S퀅chu - przewodnicz켧 wybrano Barbar Zgutk.
Gratulujemy!

Szkolenie dla przewodnicz켧ych organizacji zak쿪dowych oraz cz쿽nkw Komisji Zak쿪dowych

8-9 grudnia 2016 r. w siedzibie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska odby쿽 si dwudniowe szkolenie dla przewodnicz켧ych organizacji zak쿪dowych oraz cz쿽nkw Komisji Zak쿪dowych

Wzili w nim udzia zwi콄kowcy komisji zak쿪dowych z DPS przy ul. Struga w Radomiu, DPS w Wierzbicy, ZUS w Radomiu, Radomskiej Sp車dzielni Mieszkaniowej, DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu, Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, Arel sp. z o.o. w Radomiu, PG nr 1 w Kozienicach, ENEA Wytwarzanie, SODiRG PZG w Radomiu (PSSE), MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania w Radomiu, DPS w Radomiu, ZSS i Placwek O턻iatowych w Radomiu, SOSW w Radomiu.
Tematami szkolenia by퀉: Dzie 1.„Status i uprawnienia organizacji zak쿪dowych”; Dzie 2. „Negocjacje aktw wewn켾rzzwi콄kowych”.
Zajcia prowadzi쿪 Gra퓓na Szarlak. Uczestnicy szkolenia otrzymali za턻iadczenia po턻iadczaj켧e jego ukoczenie.

galeria zdj唯

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno뜻" i spotkanie op쿪tkowe KK - Gdask 2016-12-7/8

galeria zdj唯

Szkolenie Spo쿮cznych Inspektorw Pracy

17-18 listopada 2016 r. w siedzibie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska odby쿽 si dwudniowe szkolenie Spo쿮cznych Inspektorw Pracy.

Wzili w nim udzia zwi콄kowcy komisji zak쿪dowych z DPS przy ul. Struga w Radomiu, DPS w Piastowie, SWPZZPOZ w Radomiu, Wodoci켫w Miejskich w Radomiu, Radomskiej Sp車dzielni Mieszkaniowej, DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ZNTK w Radomiu, Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, Praktikera Radom, Stra퓓 Miejskiej w Radomiu, Arel sp. z o.o. w Radomiu, PG nr 1 w Kozienicach, SODiRG PZG w Radomiu (PSSE), Sanepidu w Radomiu, Zespo퀅 Szk車 w Kuczkach.
17 listopada zajcia prowadzili - regionalny koordynator ds. BHP dr Jzef Witczak oraz specjalista BHP Jan Siek, a 18 listopada Agnieszka Turbakiewicz, inspektor z Pastwowej Inspekcji Pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymali za턻iadczenia po턻iadczaj켧e jego ukoczenie.

galeria zdj唯

Po XXVIII Sesji KZD NSZZ "Solidarno뜻" - 2016-11-24/25, P쿽ck.

Zwi콄kowa wycieczka autokarowa NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska Wilno – Troki -  5-6 listopada 2016 r.

galeria zdj唯

ZAPROSZENIE

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska zaprasza cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku na tradycyjne spotkanie op쿪tkowe, ktre odbdzie si 19 grudnia 2016 r. w siedzibie ZR. Pocz켾ek spotkania o godz. 10.00.
Go턢iem ZR bdzie JE bp. Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

XXIV posiedzenie Zarz켨u Regionu
NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

14.11.2016

Po powitaniu cz쿽nkw ZR i go턢i  przez przewodnicz켧ego ZR Zdzis쿪wa Maszkiewicza i zatwierdzeniu porz켨ku obrad, rozpocz怨a si cz沅 posiedzenia ZR, w ktrej wzili udzia dwaj parlamentarzy턢i Prawa i Sprawiedliwo턢i z naszego Regionu – Marek Suski i Dariusz B켴, ktrzy jako jedyni dotarli do siedziby ZR, by wys퀅cha zdania przedstawicieli „Solidarno턢i” na temat bie엽cych problemw spo쿮czno-gospodarczych dotykaj켧ych cz쿽nkw naszego Zwi콄ku.
Jako pierwszy zabra g쿽s Marek Suski, ktry przedstawi w skrcie uwarunkowania polityczne i spo쿮czne z jakimi przysz쿽 si mierzy rz켨z켧ym spod znaku Prawa i Sprawiedliwo턢i, narzekaj켧 m.in. na kruch, mimo wygranej w wyborach, wikszo뜻 parlamentarno-rz켨ow, dzia쿪nia KOD i obstrukcj w sejmie stosowan przez opozycj spod znaku PO-PSL – sk쿪danie licznych wnioskw o przerwy, zwo쿪nie konwentu seniorw etc., parali퓇wanie prac rz켨owych nawet przez niechtn im cz沅 urzdnikw administracji pastwowej i dyplomacji - Je턫i ministrowie nakazuj im zrobienie czego, to od razu nazywaj to „쿪maniem demokracji”, a chodzi przecie, by po prostu pracowali, wykonywali obowi콄ki s퀅풺owe – mwi Suski.
Pose Suski wspomnia te o dzia쿪niach rz켨u maj켧ych na celu o퓓wienie gospodarki, tworzenie miejsc pracy w regionie radomskim -  w tym plany utworzenia w Radomiu centrum naukowo-badawczego Polskiej Grupy Zbrojeniowej, inwestycje Enei w mie턢ie itp.
Pose Dariusz B켴, ktry – jak sam stwierdzi – w sejmie zajmuje si rolnictwem, le턭ictwem, 턳odowiskiem – omwi t sfer dzia쿪 rz켨u Beaty Szyd쿽, w kontek턢ie porozumienia paryskiego dot. Emisji dwutlenku wgla i wp퀉wu tego aktu na polsk gospodark, problemy zalesiania, a tak풽 wspomnia o zahamowaniu wykupu polskiej ziemi.
Potem zebrani cz쿽nkowie ZR i zaproszeni przedstawiciele „S” z zak쿪dw pracy przedstawiali pos쿽m problemy swoich firm i bran.
Jako pierwszy g쿽s zabra Wojciech Redestowicz, przewodnicz켧y komisji podzaka쿭owej w Poczcie Polskiej w Radomiu, ktry przedstawi obawy zwi콄kowcw z tego zak쿪du o likwidacj kolejnych miejsc pracy poprzez przenoszenie ich do innych miast (Kielce, Lublin), a tak풽 zaapelowa do pos농w o dzia쿪nia maj켧e na celu przywrcenie zlikwidowanych za rz켨w PO ma퀉ch placwek pocztowych w gminach naszego regionu.
Pose Suski zapowiedzia, 풽 w trakcie najbli퓋zego spotkania z wiceministrem infrastruktury Kazimierzem Smoliskim zapyta o realizacj obietnic z poprzednich rozmw w tej sprawie, kiedy to mwiono o zastopowaniu procederu „wyp퀉wu” miejsc pracy z Radomia do innych o턳odkw, a tak풽 o odtwarzanie sieci pocztowej w kraju.
Nastpnie Dariusz Sobczak nakre턫i w du퓓m skrcie problemy Fabryki Broni i sektora zbrojeniowego oraz poprosi pos쿪 o osobne spotkanie z komisj zak쿪dow w FB ze wzgldu na niemo퓆o뜻 poruszania bardziej szczeg車owych kwestii na forum publicznym. Pyta te o realizacj obietnic Pis dotycz켧ych obni풽nia wieku emerytalnego oraz powi콄ania tego ze sta풽m pracy.
Pose Suski na to ostatnie pytanie odpowiedzia, 풽 ustawowe obni풽nie wieku emerytalnego ma zosta uchwalone przez sejm do koca tego roku, a w 퓓cie wesz쿽by wtedy w 4 kwartale 2017 r. Powi콄anie tego ze sta풽m pracy zdaniem pos쿪 jest na razie niemo퓄iwe ze wzgldu na zbyt du풽 koszty dla bud풽tu i tak obci굻onego realizacj programu 500+.
Kolejny cz쿽nek ZR Bogdan Stpiski przedstawi pos쿽m sytuacj w Polskiej Sp車ce Gazownictwa i podobnie jak kol. Redestowicz zwrci uwag parlamentarzystw na dzia쿪nia restrukturyzacyjne zarz켨u, ktre mog skutkowa likwidacj miejsc pracy w regionie radomskim i samym Radomiu. Obecne gwarancje mwi o zachowaniu obecnych etatw do koca 2018 r./pocz켾ku 2019 r. Zwrci si te o wprowadzenie zmian w ustawie o zwi콄kach zawodowych, ktra wyklarowa쿪by w sposb istotny kwesti reprezentatywno턢i zwi콄kw i zapobiega쿪by parali퓇waniu dialogu spo쿮cznego przez liczne mini-zwi콄ki.
Pose Suski obieca przyjrze si sprawie restrukturyzacji PSG i MSG – Pamitam co obiecywali szefowie tych sp車ek, jak zaklinali si, 풽 restrukturyzacja nie uszczupli miejsc pracy w Radomiu i dawnym wojewdztwie radomskim, tu te musimy te obietnice po prostu od nich wyegzekwowa.
W dalszej cz沅ci spotkania Stanis쿪w Socha z ZGM „Zbiec” przedstawi problemy tej firmy w zwi콄ku z dzia쿪niami pastwowej Agencji Rozwoju Przemys퀅, Marek Kcior z MPK Radom o problematycznych jego zdaniem zmianach w prawie dotycz켧ym transportu zbiorowego oraz ograniczeniu sprowadzania do Polski u퓓wanych samochodw.
Dorota Walczak mwi쿪 o bardzo trudnej sytuacji Sanepidw i prosi쿪 o pomoc w przeforsowaniu zmian ustawowych, by te placwki zosta퀉 podporz켨kowane Ministerstwu Zdrowia. Wojciech Mosio쿮k z Enea Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) mwi o problemach energetyki, a tak풽 prosi pos농w o wsparcie projektu budowy mostu na Wi턫e pod 쫤ier풹mi Grnymi oraz przed퀅풽nia linii kolejowej ze 쫤ier a do Warki, co mia쿽by wp퀉w na po낢czenie elektrowni z kopalni w Bogdance, a tak풽 przybli퓓쿽by nasz region do planowanego tzw. „jedwabnego szlaku kolejowego” Chiny- sd. Mwi te o mo퓄iwym udziale energetyki w tworzeniu tzw. „gospodarstw le턭ych”, ktrych celem jest, zgodne z porozumieniem paryskim, zalesianie w celu zwikszenia wychwytywania dwutlenku wgla (jako alternatywy dla zakazw emisji).
Adam S쿽mka z radomskiej O턻iaty mwi z kolei o wsparciu przez radomskich pos농w stanowiska „S” w trakcie negocjacji dotycz켧ych zmian w systemie o턻iaty w tym emerytur dla nauczycieli, stanu nieczynnego, komisji konkursowych oraz postulowanego zmniejszenia liczebno턢i klas.
Po spotkaniu z pos쿪mi cz쿽nkowie ZR wys퀅chali informacji Skarbnika ZR nt. finansw Regionu. Wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a przedstawi sprawy organizacyjne zwi콄ane z najbli퓋zymi szkoleniami w Regionie, spotkaniem op쿪tkowym. Podjto odpowiednie decyzje finansowe, a tak풽 decyzj o przeniesieniu terminu kolejnego posiedzenia ZR na 19 grudnia.

XXII WZDR Sanepidw

 30.09. – 01.10.2016 r. na Grze 쫤itej Anny odby쿽 si XXII Walne Zebranie Delegatw Sekcji Krajowej Pracownikw Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarno뜻”.

W obradach uczestniczyli delegaci z ca쿮j Polski pracuj켧y w Wojewdzkich i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz zaproszeni go턢ie: Maria Ochman – Przewodnicz켧a Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarno뜻”, Grzegorz Adamczyk – Zastpca Przewodnicz켧ego Zarz켨u Regionu 쫖켽ka Opolskiego NSZZ „Solidarno뜻”, Grzegorz Hudzik – Zastpca G농wnego Inspektora Sanitarnego i Anna Matejuk – Opolski Pastwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny.

galeria zdj唯

 Zwi콄kowcy poruszali  tematy zwi콄ane ze sprawami pracowniczymi, wynikaj켧ymi z prowadzonych prac legislacyjnych przez Ministerstwo Zdrowia  jak i z dzia쿪niami podejmowanymi przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w kierunku odebrania Pastwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnie w zakresie kontroli nad bezpieczestwem 퓓wno턢i w Polsce.
 Procedowany jest wreszcie d퀅go oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektrych  innych ustaw – dotyczy powrotu do tzw. „ struktury pionowej”. 
Z dniem 1 stycznia 2010 r. zespolono organy Pastwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla powiatowego i wojewdzkiego z terenow administracj rz켨ow, w powiecie i w wojewdztwie. Utrudniona zosta쿪 koordynacja dzia쿪 a uprawnienia organu za쿽퓓cielskiego  w stosunku do wojewdzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przys퀅guj켧e  ministrowi w쿪턢iwemu do spraw zdrowia zosta퀉 przekazane wojewodom.
Pastwowa Inspekcja Sanitarna zosta쿪  wy낢czona  ze struktur Ministra Zdrowia, G농wny Inspektor Sanitarny sprawuje nadzr merytoryczny, wyznacza zadania do realizacji natomiast bud풽t i finansowanie le퓓 w gestii wojewody. Kompetencje Ministra Zdrowia i G농wnego Inspektora Sanitarnego winny obejmowa 100% stacji sanitarno-epidemiologicznych, aktualnie obejmuj tylko 3% liczby tych jednostek (to s tylko graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne).
Pionowa struktura umo퓄iwi Ministrowi Zdrowia sprawowanie skutecznego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowanie decyzji umo퓄iwiaj켧ych bezzw쿽czne i adekwatne do zagro풽nia dzia쿪nie s퀅풺 sanitarno - epidemiologicznych w ca퀉m kraju.
Projekt ustawy o sposobie ustalania najni퓋zego wynagrodzenia zasadniczego pracownikw wykonuj켧ych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych jest w trakcie analiz i omawiania w Zespole Trjstronnym do spraw Ochrony Zdrowia i dotyczy zmian w systemie wynagrodzenia pracownikw s퀅풺y zdrowia.
W ramach XXII WZD odby쿪 si debata „ZMIANY W SYSTEMIE NADZORU NAD BEZPIECZESTWEM 칈WNO쪪I A PASTWOWA INSPEKCJA SANITARNA”.
W debacie udzia wzili Opolscy Parlamentarzy턢i, przedstawiciele w쿪dz rz켨owych i samorz켨owych Wojewdztwa Opolskiego, Starosta Strzelecki  oraz przedstawiciele regionalnych struktur zwi콄kowych  Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarno뜻” 쫖켽ka Opolskiego, przedstawiciele NSZZ cownikw S퀅풺y Sanitarno-Epidemiologicznej Wojewdztwa Opolskiego.
 Uczestnicy debaty w swoich wyst켺ieniach wyra풹li zaniepokojenie dotycz켧e inicjatywy regulacyjnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzaj켧ej do reorganizacji systemu nadzoru nad bezpieczestwem 퓓wno턢i w Polsce, a w konsekwencji przekazania kompetencji nad bezpieczestwem 퓓wno턢i, a co za tym idzie bezpieczestwem zdrowia i 퓓cia ludzi, tylko jednej inspekcji podleg쿮j resortowi rolnictwa. Zebrani podkre턫ali du엽 rol Inspekcji Sanitarnej, jak i kompetencje jej pracownikw, w pe쿻ionym obecnie nadzorze nad bezpieczestwem 퓓wno턢i i 퓓wienia, ktry ma charakter kompleksowy i wpisuje si w szeroko rozumiany nadzr epidemiologiczny. Tak usytuowany nadzr nad bezpieczestwem 퓓wno턢i i bezpieczestwem epidemiologicznym jest elementem nadzoru nad zdrowiem publicznym funkcjonuj켧ym od wielu lat, ktry sprawdzi si w r璨nych sytuacjach kryzysowych i jest pozytywnie oceniany m.in. przez kontrole UE.
 Delegaci Sekcji Krajowej Pracownikw Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarno뜻” uznali, 풽 projekt po낢czenia inspekcji nadzoruj켧ych bezpieczestwo 퓓wno턢i powinien by ponownie przeanalizowany w zakresie przyjtych za쿽풽 i realizowany z poszanowaniem praw pracowniczych, a Pastwowa Inspekcja Sanitarna nie tylko nie powinna by os쿪biana, ale przeciwnie, wymaga wzmocnienia i szybkiego powrotu w struktury resortu zdrowia.

Dorota Walczak
Przewodnicz켧a Sekcji Krajowej Pracownikw Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarno뜻”

XXIII posiedzenie Zarz켨u Regionu
NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

25.10.2016
Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz i przedstawi porz켨ek obrad, ktry zatwierdzono po przyjciu niezbdnych poprawek. Nastpnie sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia, oraz decyzje Prezydium ZR z 20.10.
Niestety w posiedzeniu ZR nie wzili udzia퀅, mimo wystosowanych z du퓓m wyprzedzeniem pisemnych zaprosze, parlamentarzy턢i Prawa i Sprawiedliwo턢i z naszego Regionu, ktrym reprezentanci „Solidarno턢i” chcieli przedstawi bie엽ce problemy spo쿮czno-gospodarcze dotykaj켧e cz쿽nkw naszego Zwi콄ku.
Cz쿽nkowie ZR zdecydowali o ponownym zaproszeniu w/w parlamentarzystw na kolejne posiedzenie ZR, ktre specjalnie w tym celu prze쿽퓇no z 22 na 14 listopada.
Kolejnym punktem obrad by쿽 rozliczenie zada statutowych oraz przedsiwzi唯 realizowanych przez ZR w 2016 r. – m.in. organizacji obchodw 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 oraz sierpniowych obchodw rocznicy powstania NSZZ „Solidarno뜻”,  peregrynacji naszych zwi콄kowych wot,  rocznicy 턬ierci ks. Romana Kotlarza, 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy, pikniku rodzinnego w Nieznamierowicach, remontw siedziby ZR. Nastpnym punktem obrad by쿪 sytuacja w zak쿪dach pracy Regionu.
Zdzis쿪w Maszkiewicz omwi sytuacj w Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie konflikty personalne uniemo퓄iwiaj dokoczenie trwaj켧ych od prawie 2 lat negocjacji w sprawie UZP, a tak풽 blokuj wprowadzenie przed kocem tego roku podwy풽k dla pracownikw. Aby za쿪godzi spr i doprowadzi do jakiego konsensusu przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz wraz z wiceprzewodnicz켧ym Krzysztofem Ko턫 podjli si doprowadzenia do spotkania dyrektor MWR z przewodnicz켧 MK NSZZ „Solidarno뜻”.
Potem Zdzis쿪w Maszkiewicz przedstawi zebranym spraw bezprawnego zdaniem „Solidarno턢i” zwolnienia przez pracodawc z art.52 przewodnicz켧ego KZ „S” w PWKC Pionki Marka Kuca. Zawiadomiono o tej sytuacji Pastwow Inspekcj Pracy, a sam zainteresowany od razu z쿽퓓 pozew do s켨u o natychmiastowe przywrcenie go do pracy.
Nastpnie Stanis쿪w Flis przedstawi trudn i konfliktow sytuacj w radomskim Pogotowiu Ratunkowym, gdzie dyrektor podj교 dzia쿪nia o wyra펝ie antyzwi콄kowym akcencie. Dariusz Sobczak przedstawi problemy Fabryki Broni po zmianach w zarz켨zie i radzie nadzorczej, a zaproszony na to posiedzenie ZR Wojciech Redestowicz z Poczty Polskiej sytuacj w tej firmie. Stanis쿪w Socha omwi problemy pracownikw ZGM „Zbiec”, a Marek Kicior sytuacj MPK Radom, po kolejnym wpuszczeniu na teren miasta przewo펝ika spoza Radomia oraz o zagro풽niach jakie nios proponowane w projektach nowych ustaw zmiany w prawie dotycz켧ym transportu zbiorowego.

Aktualizacja szkole – do koca 2016 r.


Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska informuje, 풽 w dniach 17-18 listopada 2016 r. zostanie zorganizowane szkolenie dla Zak쿪dowych Spo쿮cznych Inspektorw Pracy.
Rozpoczcie: 17.11. (czwartek) godz. 9.00; miejsce: sala konferencyjna w siedzibie ZR ul Traugutta 52; dwudniowe, bezp쿪tne.
Zapisy na szkolenie do 12 listopada 2016 r.
Zg쿽szenia chtnych przyjmowane s w sekretariacie ZR – tel. 483623804 lub przez wiceprzewodnicz켧ego ZR Krzysztofa Ko턫 – tel. kom. 722394343.

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska informuje, 풽 w dniach 8-9 grudnia 2016 r. zostanie zorganizowane szkolenie dla przewodnicz켧ych organizacji zak쿪dowych oraz cz쿽nkw Komisji Zak쿪dowych.
Rozpoczcie: 8.12. (czwartek) godz. 9.00; miejsce: sala konferencyjna w siedzibie ZR ul Traugutta 52; dwudniowe, bezp쿪tne.
Zapisy na szkolenie do 30 listopada 2016 r.
Zg쿽szenia chtnych przyjmowane s w sekretariacie ZR – tel. 483623804 lub przez wiceprzewodnicz켧ego ZR Krzysztofa Ko턫 – tel. kom. 722394343.
Tematyka szkolenia:
Dzie 1.
„Status i uprawnienia organizacji zak쿪dowych”.
Dzie 2.
„Negocjacje aktw wewn켾rzzwi콄kowych”.

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniach ograniczona!

32. rocznica 턬ierci b. ks. Jerzego Popie퀅szki

19 pa펋ziernika 2016 r. liczne delegacje „Solidarno턢i” z ca쿮j Polski oraz przedstawiciele najwy퓋zych w쿪dz pastwowych i ko턢ielnych wsplnie obchodzili 32. rocznic 턬ierci b. ks. Jerzego Popie퀅szki. W uroczysto턢iach wzi怨o udzia prawie 2000 osb.


Uroczysta Msza odby쿪 si w Sanktuarium b. Ks. Popie퀅szki przy parafii 턻. Stanis쿪wa Kostki na 칚liborzu w Warszawie. Jej uczestnicy modlili si o szybk kanonizacj kapelana "Solidarno턢i". Obchody rozpocz怨y si o godzinie 17.00. czuwaniem modlitewnym przy relikwiach mczennika. O 18.00 Msz 턻. odprawi metropolita warszawski ks. kardyna Kazimierz Nycz.
We mszy 턻. uczestniczyli m.in. rwnie Piotr Duda przewodnicz켧y KK, Andrzej Kropiwnicki Przewodnicz켧y ZRM, Grzegorz Iwanicki Sekretarz ZRM oraz cz쿽nkowie NSZZ "Solidarno뜻". Region Ziemia Radomska na uroczysto턢iach reprezentowa Marek Kicior, cz쿽nek Prezydium Zarz켨u Regionu, ktry z쿽퓓 kwiaty na grobie ks. Jerzego, oraz poczty sztandarowe: Zarz켨u Regionu – w sk쿪dzie: Wies쿪w Rychter, Jan Krl, Marian Byzdra; KZ w MPK Radom – w sk쿪dzie: Miros쿪w Gospodarczyk, Andrzej Chrzanowski, Stanis쿪w Krzemiski.
W uroczysto턢iach wzi怨a udzia tak풽 najbli퓋za rodzina ks. Jerzego - m.in. jego brat. Rocznica zgromadzi쿪 te u grobu Patrona NSZZ „Solidarno뜻” przedstawicieli w쿪dzy. Wzili w niej udzia m.in. Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, Premier Beata Szyd쿽, Ministrowie, Prezes PiS Jaros쿪w Kaczyski, Marsza쿸owie Sejmu i Senatu, Pos쿽wie, Senatorowie. Msza zgromadzi쿪 te t퀅my wiernych, ktrzy nie mieszcz켧 si w 턻i켾yni, mimo deszczu stali wok車 niej. Na zakoczenie uroczysto턢i oficjalne delegacje z쿽퓓퀉 wiece przy grobie ks. Jerzego.

Ks. Jerzy Popie퀅szko, kapelan zwi콄any z "Solidarno턢i" i robotnikami urodzi si w 1947 r. w wiosce Okopy na Bia쿽stocczy펝ie. Po og쿽szeniu stanu wojennego publicznie krytykowa nadu퓓cia w쿪dzy komunistycznej. Rwnocze턭ie - zgodnie z g쿽szon przez siebie zasad "z쿽 dobrem zwyci轅aj" - przestrzega przed nienawi턢i do funkcjonariuszy systemu. By wielokrotnie zastraszany i szykanowany przez aparat pastwowy.
19 pa펋ziernika 1984 r. ks. Popie퀅szko zosta uprowadzony i zamordowany przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewntrznych. Wszyscy, ktrzy brali udzia w zabjstwie, od dawna s ju na wolno턢i; ich prze쿽퓇nych uniewinniono.
Ks. Popie퀅szk pochowano przy ko턢iele 턻. Stanis쿪wa Kostki, a nie na Pow콄kach czy w rodzinnej Suchowoli - jak chcia퀉 wczesne w쿪dze. W pogrzebie, 3 listopada 1984 r., wzi怨o udzia ok. 800 tys. wiernych oraz blisko tysi켧 ksi轅y.
Od dnia pogrzebu ks. Jerzego Popie퀅szki jego grb sta si miejscem masowych pielgrzymek i modlitw - odwiedzi쿽 go ponad 20 mln osb. Przy grobie ks. Popie퀅szki modli si w 1987 roku papie Jan Pawe II, a w 2005 r. kard. Ratzinger - p撰niejszy papie Benedykt XVI. 6 czerwca 2010 na pl. Pi퀂udskiego w Warszawie ks. Popie퀅szko zosta og쿽szony b쿽gos쿪wionym.

galeria zdj唯

34 Oglnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasn Gr - Czstochowa 2016-09-17/18

Tsknota za solidarno턢i widzian w innych ludziach

Prawie 25. tysicy zwi콄kowcw NSZZ „Solidarno뜻”, w tym prawie 400 z Regionu Ziemia Radomska, wzi怨o udzia w 34. Oglnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasn Gr, ktra odby쿪 si 17-18 wrze턭ia 2016 r. Nasz Region by w tym roku „gospodarzem” tego donios쿮go zwi콄kowego wydarzenia – wsp車przygotowuj켧 je m.in. od strony organizacyjnej oraz oprawy liturgicznej. Has쿮m pielgrzymkowym w tym roku by쿽 „Mi쿽sierdzie przychodzi przez Maryj”, a tematem przewodnim Radomski Czerwiec’76. Przy okazji wyeksponowano te posta ks. Romana Kotlarza.

34. Pielgrzymka by쿪 te dla nas zakoczeniem trwaj켧ej przez rok peregrynacji wot zwi콄kowych po naszym Regionie (wicej na ten temat w podsumowaniu na kocu tego tekstu), dlatego te nasza reprezentacja by쿪 w tym roku wyj켾kowo liczna – prawie 400 osb w tym m.in. delegacje „Solidarno턢i” z Fabryki Broni, ZGM Zbiec, TKK Pionki i Mesko o. Pionki (d. Pronit), MPK Radom, SWPZZPOZ w Krychnowicach, radomskiej O턻iaty, TKEiR, Zarz켨u Regionu oraz poczty sztandarowe Zarz켨u Regionu w sk쿪dzie Wies쿪w Rychter, Marian Byzdra, Jan Krl i KZ: Mesko o. Pionki, MPK Radom, Fabryki Broni, ZGM Zbiec, Termowentu Radom, MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania, a tak풽 delegacja NSZZ „Solidarno뜻” Rolnikw Indywidualnych Ziemia Radomska z pocztem sztandarowym.
Warto doda, 풽 pogoda w tym roku nie rozpieszcza쿪 pielgrzymw-zwi콄kowcw i przywita쿪 ich rzsistym deszczem  - pierwszego dnia by쿪 to prawdziwa ulewa.
Oficjalnym rozpoczciem dwudniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy by쿪 msza 턻. koncelebrowana w sobot, 17 wrze턭ia 2016 o godz. 19.00 na jasnogrskim Szczycie, dlatego te do Czstochowy wyruszyli턬y ju o godz. 10.00, by dotrze na miejsce odpowiednio wcze턭iej i wszystko dok쿪dnie przygotowa. Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie programu i przygotowania byli przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a, ks. kan. Stanis쿪w Sikorski, a ze strony Regionu Czstochowskiego Jaros쿪w Bernat, Zbigniew Bonarski, Jacek Stryczyski.
Przed msz 턻. o godzinie 17.00 delegacje: ZR Ziemia Radomska  - przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz, wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a, skarbnik Maria Grska - z pocztem sztandarowym ZR, delegacja Komisji Krajowej z wiceprzewodnicz켧ym Tadeuszem Majchrowiczem, Regionu Czstochowskiego – z쿽퓓퀉 kwiaty oraz zapali퀉 znicze pod pomnikiem ks. Jerzego Popie퀅szki.

O godzinie 19.00 rozpocz怨a si uroczysta msza 턻., ktrej przewodniczy i homili wyg쿽si bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski. S쿽wa powitania w imieniu ojcw i braci paulinw wypowiedzia o. Krystian Gwio펋zik. W celebrze uczestniczyli tak풽 ks. kan. Stanis쿪w Sikorski i ks. kan Krzysztof Hajdun.
W oprawie liturgicznej uczestniczyli; czytania – El풺ieta Wo펝iak, Krzysztof Ko턫a, Andrzej Kierzkowski (KZ Ursus) i Stanis쿪w Szkopek (Region P쿽cki); 턯iew – Dorota Mortka. – Dzisiaj przychodzimy, aby dzikowa, dzikowa za ludzi pracy, za ludzi, ktrzy potrafili upomnie si o prawd, sprawiedliwo뜻 spo쿮czn, za ludzi pracy, ktrzy ju od pocz켾ku przemian chcieli, aby Chrystus ze swoj Ewangeli i Eucharysti by obecny, szczeglnie wtedy, gdy s trudne chwile. Dzisiaj przychodzimy z naszym dzikczynieniem za duszpasterzy ludzi pracy, ktrzy na wzr b. ks. Jerzego trwali przy robotnikach, trwali przy ludziach pracy, wwczas, gdy pojawia퀉 si trudne problemy, a nawet niebezpieczestwa. Dzikujemy za t gorliwo뜻 duszpastersk i wierno뜻, wierno뜻 Chrystusowi, ale tak풽 ludziom, ktrzy potrzebowali pomocy duchowej – mwi w homilii bp Henryk Tomasik – Dzisiaj przychodzimy, aby dzikowa za wielkiego nauczyciela, ktrym by 턻. Jan Pawe II. Przed kilku dniami min怨a 35. rocznica s퀉nnej Encykliki o pracy ludzkiej. Powstawa쿪 ona wwczas, gdy w Polsce kszta퀃owa퀉 si przemiany spo쿮czne i mo풽 szkoda, 풽 wwczas nie wszyscy dobrze us퀉szeli턬y s쿽wa Ojca 쫤itego. Ojciec 쫤ity w tej encyklice pisa: ‘W dniu 15 maja up퀉n怨o 90 lat od g쿽szenia przez wielkiego Papie풹 ‘kwestii spo쿮cznej’, Leona XIII, mija 90 lat prze쿽mowej encykliki zaczynaj켧ej si od s농w «Rerum novarum», pragn przeto niniejszy dokument po턻ici w쿪턭ie pracy ludzkiej, a bardziej jeszcze pragn po턻ici cz쿽wiekowi w szerokim kontek턢ie tej rzeczywisto턢i, jak jest praca’. W encyklice tej przypomina Ojciec 쫤ity bardzo wa퓆e prawdy dotycz켧e cz쿽wieka, tak풽 cz쿽wieka pracy i cz쿽wieka w kontek턢ie pracy.
Po nabo풽stwie o godz. 21.00 ks. Krzysztof Hajdun, sekretarz krajowego duszpasterstwa Ludzi Pracy poprowadzi Apel Jasnogrski w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo풽j. Natomiast o godz. 21.45 jasnogrskimi Wa쿪mi przesz쿪 Droga Krzy퓇wa przygotowana i prowadzona przez Region Ziemia Radomska, ktr prowadzili: ks. kan. Stanis쿪w Sikorski, Krzysztof Ko턫a, Andrzej Kierzkowski, El풺ieta Wo펝iak.
O p車nocy pielgrzymi spotkali si na Pasterce w Bazylice jasnogrskiej. Mszy 턻. przewodniczy ks. kan Krzysztof Hajdun, homili wyg쿽si ks. kan. Stanis쿪w Sikorski, a w oprawie liturgicznej uczestniczyli El풺ieta Wo펝iak, Krzysztof Ko턫a, Dorota Mortka.
Potem w Kaplicy Cudownego Obrazu rozpocz怨o si zwi콄kowe czuwanie modlitewne, ktre trwa쿽 do godziny 4.00,  prowadzone przez Andrzeja Guta, Mari Gut, Mariusza Trzmielewskiego i El풺iet Wo펝iak.

18 wrze턭ia – drugi dzie Pielegrzymki Ludzi Pracy – rozpocz교 si o 9.00 od modlitwy r璨acowej na wa쿪ch jasnogrskich prowadzonej przez ks. Sikorskiego.
O 9.50 zgromadzonych u stp Jasnej Gry prawie 25 tys. pielgrzymw-cz쿽nkw „Solidarno턢i” powita ze Szczytu przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska Zdzis쿪w Maszkiewicz.
O godzinie 10.00 zebrani wys퀅chali koncertu po턻ieconego pamici ks. Romana Kotlarza, w ktrym wyst켺ili Robert Grudzie (organy), Giergij Agratina (fletnia Pana, cymba퀉 koncertowe), Karolina Sambor-Kobia쿸a (sopran/턯iew) oraz znany aktor Jerzy Zelnik (czyta fragmenty kaza ks. Romana Kotlarza).

 Jak co roku kulminacyjnym punktem pielgrzymki by쿪 msza 턻ita (suma) odprawiona pod przewodnictwem bp. Jzefa Kupnego, metropolity wroc쿪wskiego - krajowego duszpasterza ludzi pracy. Uczestniczyli w niej m.in. wspomniani wcze턭iej zwi콄kowcy „Solidarno턢i” z ca쿮j Polski z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele Komisji Krajowej, samorz켨owcy oraz przedstawiciele Pastwowej Inspekcji Pracy. Jak co roku w nabo풽stwie wzi怨a tak풽 udzia rodzina b. ksidza Jerzego Popie퀅szki – siostra Teresa oraz bracia Jzef i Stanis쿪w.
Przed msz do zebranych przemwi Piotr Duda, przewodnicz켧y Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻” – Wrzesie 1983 roku to bardzo trudny okres i czas dla „Solidarno턢i”. Delegalizacja zwi콄ku zawodowego, represje, szykany dzia쿪czy „Solidarno턢i”, zej턢ie do podziemia, ale tak풽 szykany i represje wobec Ko턢io쿪 i ksi轅y. Ale to nie zamkn怨o drogi, a przede wszystkim my턫enia m쿽dego ksidza Jerzego Popie퀅szki, ktry te 18 wrze턭ia, w niedziel, przyby tu, na Jasn Gr ze swoimi przyjaci車mi, robotnikami „Solidarno턢i” z Huty Warszawa. I od tego czasu pielgrzymujemy tu do Czstochowy, ju po raz 34. w ramach krajowej pielgrzymki Ludzi Pracy tu na Jasn Gr – mwi Piotr Duda. – Dzisiaj spotykamy si na tej pielgrzymce tu, u Jasnogrskiej Pani. Ka풼y ma swoje intencje, ale nasza wsplna intencja to dba쿽뜻 i modlitwa za ludzi pracy w naszym kraju, o podmiotowo뜻 pracownika, o to, o co w ostatnich latach przyje풼풹li턬y tu i modlili턬y si, to, co by쿽 tak trudno wyegzekwowa z poprzednim rz켨em, o to, aby nie by쿽 umw 턬ieciowych, o to, aby nie by podwy퓋zany wiek emerytalny. Dzisiaj mo퓆a powiedzie, 풽 nasze spotkanie ma inny wymiar. Prowadzimy dialog spo쿮czny z rz켨em, ktry stara si rozumie bardzo wa퓆e sprawy pracownicze. Mamy Prezydenta, ktry widzi tak풽 podmiotowo뜻 i godno뜻 ludzkiej pracy i w ka풼ym swoim wyst켺ieniu stara si o tym mwi – kontynuowa Piotr Duda. – Przez ten rok czasu, nieca퀉 rok czasu, mo풽my powiedzie o wymiernych efektach naszych dzia쿪. To kwestia zwi콄ana ze zmian ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, o godzinowej stawce, ktra wejdzie w 퓓cie z dniem 1 stycznia 2017 r. To robimy dla tych ludzi, ktrzy sami nigdy by tego sobie nie wywalczyli, bo nie maj takiej mo퓄iwo턢i. W쿪턭ie na tym polega solidarno뜻. Rozpocz怨y si bardzo intensywne prace w Sejmie nad obni풽niem, a tak w쿪턢iwie przywrceniem wieku emerytalnego sprzed reformy, i to si dzieje, i na to tak d퀅go czekali턬y, ale byli턬y konsekwentni i co roku byli턬y tutaj w Czstochowie, aby modli si u Jasnogrskiej Pani o to, aby w tych wszystkich reformach na pierwszym miejscu by cz쿽wiek. Dlatego jak co roku spotykamy si tutaj w Czstochowie, u stp Krlowej Polski, aby modli si za ludzi ci轅kiej pracy, ale tak풽 za wszystkich pracownikw. Dzi sidmy dzie tygodnia - niedziela, niedziela, ktra ma dla nas tak warto뜻, niedziela, ktra powinna by dla Boga i rodziny, niedziela, ktra jest dla nas tak bardzo wa퓆 warto턢i dla „Solidarno턢i” jako chrze턢ijan. Niestety, dzisiaj wielu cz쿽nkw naszego zwi콄ku, ale tak풽 wielu pracownikw, a tak풽 ca쿮 rodziny chcia퀉by by z nami tutaj, na tej pielgrzymce, ale musz by w pracy, tylko dlatego 풽 przez ostatnie 27 lat transformacji wszystkie warto턢i wywrci퀉 nam si. Dzisiaj walczymy, aby na nowo przywrci t godno뜻 pracownikowi, aby tam, gdzie nie ma potrzeby, zaznaczam potrzeby, ogranicza ten handel w niedziel, aby niedziela by쿪 dla Boga i dla rodziny. Dlatego z쿽퓓li턬y w Parlamencie wniosek obywatelski, pod ktrym podpisa쿽 si p車 miliona obywateli, ale my zbieramy dalej, tak d퀅go, a tej ustawy nie podpisze Pan Prezydent Andrzej Duda. Domagamy si ograniczenia handlu w niedziel. Jak s퀉sz tych wszystkich, ktrzy mwi, 풽 to jest zamach na ich wolno뜻, to ja mwi – nie, wolno뜻 te ma swoje granice, nie wolno poprzez swoj wolno뜻 zniewala drugiej osoby, tylko dlatego, 풽 kto ma kaprys w niedziel i뜻 sobie kupi nie artyku퀉 pierwszej potrzeby, ale artyku퀉 budowlane. Trzeba z tym skoczy! – wo쿪 Piotr Duda.
S쿽wa powitania do zebranych w imieniu ojcw i braci paulinw wypowiedzia o. Marian Waligra, przeor Jasnej Gry, a Agnieszka Lenartowicz-즭sik, spo쿮czny doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczyta쿪 list, ktry do pielgrzymw skierowa prezydent. „Warto zauwa퓓, 풽 w podsumowaniach jedenastu stuleci naszej narodowej historii nieczsto podkre턫a si zas퀅gi i po턻icenie ludzi pracy. A przecie tak przed wiekami, jak i dzisiaj to g농wnie na ich barkach spoczywa pomy턫no뜻 naszej Ojczyzny, bo to przede wszystkim ludzie, ich uzdolnienia, gospodarno뜻, umiejtno뜻 퓓cia we wsplnocie s najwikszym bogactwem i najwikszym atutem ka풼ego pastwa. To ludzka praca jest podstawowym i najwa퓆iejszym 펢d쿮m bogactwem, si퀉, a w konsekwencji tak풽 niezale퓆o턢i ka풼ego narodu. Polacy s퀉n ze swej pracowito턢i i umi쿽wania wolno턢i, te dwa d굻enia id ze sob w parze i nawzajem si wzmacniaj, nie brak na to dowodw w naszej historii i to od samych jej pocz켾kw. Nasi przodkowie w쿽퓓li wiele trudu, aby uczyni sobie t ziemi sobie poddan, aby bezkresne puszcze i nieu퓓tki zamieni na urodzajne pola, aby zak쿪da i chroni miasta i osady, aby rozwija gospodark i kultur materialn, aby Pierwsza Rzeczpospolita zas퀉n怨a jako spichlerz Europy” – pisa Andrzej Duda.

Homili wyg쿽si bp Piotr Turzyski, bp pomoc. diec. radomskiej. – Moi drodzy siostry i bracia, ka풼y cz쿽wiek tskni za solidarno턢i, jest to tsknota wpisana w ludzkie serce, stworzone na obraz i podobiestwo Boga, ktry jest wsplnot. Tsknota za solidarno턢i widzian w innych ludziach, to tsknota za blisko턢i, zrozumieniem, wsplnot. Przecie tak tskni ka풼e dziecko, chce mie kochanych rodzicw, chce, by si nim interesowano, opiekowano, tak tskni m쿽dzieniec, czy m쿽da dziewczyna, ktrzy chc wej뜻 w 퓓cie dojrza쿮, szukaj pracy. Tak tskni za solidarno턢i pracownik, ktry staje wobec pewnego systemu, konsorcjum, bogatego i wielkiego pracodawcy, i wydaje mu si, 풽 jest sam, jak py쿮k po턳d 턻iata. Za solidarno턢i tskni cz쿽wiek w podesz퀉m wieku, niedo녠퓆y, chory, chce zobaczy solidarno뜻 w oczach lekarza, bliskich, pastwa, spo쿮czno턢i. Cz쿽wiek tskni za solidarno턢i!. Chcemy dzisiaj my wszyscy podzikowa Panu Bogu, 풽 to s쿽wo „solidarno뜻” zabrzmia쿽 bardzo mocno na naszej, polskiej ziemi i zosta쿽 us퀉szane na ca퀉m 턻iecie za na nowo, jakby odkryli턬y w s쿽wniku chrze턢ijaskim s쿽wo „solidarno뜻” – bycie z cz쿽wiekiem, nie przeciw. Do tego, by to s쿽wo zaistnia쿽 w jzyku wsp車czesnego, 턻iata przyczyni si radomski czerwiec 1976 r. wczesne w쿪dze nie wiedzia퀉, co to solidarno뜻, nie by쿽 ani wczucia, ani wys퀅chania robotnikw, ich jasnego g쿽su sprzeciwu, ale nazwano to buntem albo s퀅chaniem imperialistycznych podszeptw. Nie wys퀅chano robotnikw, znale펚i si w wizji w쿪dzy jako warcho퀉 i jako przestpcy, jako kto, dla kogo nie ma miejsca w spo쿮czno턢i, kogo trzeba kara, ale w tym blu, w cierpieniu, w trudzie narodzi쿪 si „Solidarno뜻”, bo oto z robotnikami, ktrzy przechodzili przez tzw. 턢ie퓃i zdrowia, byli bici, zaczli si solidaryzowa inni, powstaje Komitet Obrony Robotnikw, intelektuali턢i bior pod opiek robotnikw. Bardzo pikn i niezwyk낢 postaci radomskiego czerwca jest ks. Roman Kotlarz, ktry by solidarny z robotnikami, pamitnego 25 czerwca przyjecha na obiad do jednej z parafii radomskiej i tu w ge턢ie solidarno턢i szed przez pewien czas z robotnikami, a potem z wysoko턢i ko턢io쿪 b쿽gos쿪wi im. Na kazaniach sta si g쿽sem robotnikw, ktrym nie pozwalano mwi. Zap쿪ci za to najwy퓋z cen, wiele razy bity i zastraszany, zmar z wycieczenia, staj켧 si mczennikiem czerwca 76 r. Na plakacie, ktry zaprasza nas na to dzisiejsze spotkanie, znajdujemy s쿽wa ks. Romana ‘Stara쿮m si w swoich s쿽wach mwi o was i mwi za was’, przecie to nic innego jak solidarno뜻, solidarno뜻 z cz쿽wiekiem, ktry czuje si oszukany, prze턫adowany, niszczony, zepchnity na margines. Ludzie odp쿪cili si ks. Romanowi, rozumieli, 풽 jest to kto niezwyk퀉. Kiedy prowadzono zw쿽ki ks. Romana ze szpitala do parafii, w ktrej by proboszczem, ludzie u쿽퓓li ca낢 drog kwiatami, w ge턢ie solidarno턢i i mi쿽턢i dla tego, ktry by z nimi solidarny – wo쿪 bp Turzyski.
W oprawie liturgicznej uczestniczyli: czytania – Stanis쿪w Socha, Krzysztof Ko턫a, Zbigniew Cebula; 턯iew – Dorota Mortka, modlitwy wiernych – Krzysztof Ko턫a.
Zawierzenie 쫤iata Pracy MB Czstochowskiej odczyta ks. kan. Stanis쿪w Sikorski.
W trakcie nabo풽stwa w procesji z darami o퀃arza delegacja Zarz켨u Regionu Ziemia Radomska – przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz i wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a – przekaza쿪 medal z herbem Radomia, Encyklopedi Radomia oraz dar pieni轅ny, a delegat Fabryki Broni Zbigniew Cebula figur 턻. Micha쿪 Archanio쿪, patrona pracownikw zbrojeniwki.
Podzikowania organizatorom – Regionowi Ziemia Radomska – za perfekcyjne przygotowanie pielgrzymki oraz uroczysto턢i z쿽퓓 ks. kan. Krzysztof Hajdun.
Na zakoczenie nabo풽州twa i 34. Pielgrzymki odby쿽 si uroczyste przekazanie wot zwi콄kowych wypo퓓czonych ze Zbiorw Sztuki Wotywnej Jasnej Gry – obrazu Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i, „Krzy풹 Nowohuckiego” – oraz relikwii b. Ks. Jerzego Popie퀅szki Regionowi Podbeskidzie NSZZ „Solidarno뜻” przez Region Ziemia Radomska. Z r켴 przewodnicz켧ego Zdzis쿪wa Maszkiewicza przyj교 je przewodnicz켧y Marek Bogusz.

***

Dla Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska owo przekazanie by쿽 symbolicznym zakoczeniem trwaj켧ej prawie rok peregrynacji wot zwi콄kowych – obrazu Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i, „Krzy풹 Nowohuckiego” oraz relikwii b. ks. Jerzego Popie퀅szki. Odebra je  z Jasnej Gry 14 pa펋ziernika 2015 r. przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, nastpnie przewiz je do Ko턢io쿪 pw. Chrystusa Nauczyciela w Radomiu, gdzie znalaz퀉 si pod opiek ks. kanonika Stanis쿪wa Sikorskiego, Duszpasterza Ludzi Pracy. Peregrynacja rozpocz怨a si 11 listopada wprowadzeniem obrazu i relikwii do radomskiej Katedry, a zakoczy쿪 w쿪턭ie 18 wrze턭ia 2016 r. w czasie 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasn Gr.
W ci켫u ca쿮go roku nasze zwi콄kowe Wota odwiedzi퀉 liczne parafie naszego Regionu, warto w tym miejscu wymieni  owe wsplnoty i 퓓czliwych duszpasterzy, dziki ktrym nasze przedsiwzicie mog쿽 doj턢 do skutku, a by퀉 to
- 11.11.2015r. i 28.08.2016 r. – parafia katedralna w Radomiu Opieki NMP, proboszcz: ks. kan. Krzysztof wiek
- 29.11. 2015 r. – parafia Chrystusa Nauczyciela w Radomiu, proboszcz: ks. Kan. Stanis쿪w Sikorski
- 13.12.2015 r. – parafia 쫤. Barbary w Pionkach, proboszcz: ks. dziekan  Stanis쿪w Bujnowski
- 17.01. 2016 r. parafia 턻. Jana Chrzciciela w Radomiu (farna), proboszcz: ks. Miros쿪w Nowak
- 28.02.2016 r. – parafia MB Czstochowskiej Pelagw-Trablice, proboszcz: ks. kan. Jan Podsiad쿽
- 10.04.2016 r. – parafia Podwy퓋zenia Krzy풹 쫤. w Zwoleniu, proboszcz: ks. kan. Bernard Kasprzycki
- 24.04.2016 r. - parafia pw. Zes쿪nia Ducha 쫤itego, proboszcz: ks. Krzysztof Badeski
- 1.05.2016 r. – kaplica 턻. Maksymiliana w Kochanwce, parafia pw. 턻. Zygmunta w Siennie, proboszcz: ks. Julian Sobczyk
- 22.05.2016 r. - parafia 턻. Jzefa Oblubieca NMP w Kuczkach, proboszcz: ks. kan. Wies쿪w Kud쿪
- 12.06. 2016 r. - parafia pw. Opatrzno턢i Bo풽j w Radomiu, proboszcz: ks. Zdzis쿪w Bochniak
-14.08.2016 r. - parafia 턻. Zygmunta w Szyd쿽wcu, proboszcz:  ks. kan. Adam Radzimirski.

PODZIKOWANIE

W imieniu Zarz켨u Regionu  serdecznie dzikuj wszystkim zwi콄kowcom NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, ktrzy czynnie w낢czyli si w przygotowanie, a tak풽 uczestniczyli w kolejnych etapach peregrynacji naszych zwi콄kowych Wot.
Dzikuj te wszystkim ksi轅om proboszczom, ktrzy go턢ili Wota w swoich parafiach, a tak풽 kap쿪nom uczestnicz켧ym w nabo풽stwach towarzysz켧ych wprowadzeniu naszych relikwii.

Zdzis쿪w Maszkiewicz
Przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu
NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska 

galeria zdj唯 nr 1

galeria zdj唯 nr 2

galeria zdj唯 nr 3

galeria zdj唯 nr 4

galeria zdj唯 nr 4

Regionalne obchody 36. rocznicy powstania NSZZ „Solidarno뜻”

28 sierpnia w Radomskiej Katedrze odby퀉 si obchody 36. rocznicy powstania naszego NSZZ „Solidarno뜻”.

Obchody rozpocz怨y si 28 sierpnia o godz. 12.30 rocznicow msz 턻. w Radomskiej Katedrze, ktrej przewodniczy, wyg쿪szaj켧 homili, duszpasterz  ludzi pracy ks. kanonik Stanis쿪w Sikorski.
Ta uroczysto뜻 by쿪 jednocze턭ie po풽gnaniem peregrynuj켧ych od roku po Regionie Ziemia Radomska wot NSZZ „Solidarno뜻”- Obrazu Matki Boskiej Czstochowskiej Solidarno턢i, Krzy풹 Nowohuckiego oraz Relikwii B. Ks. Jerzego Popie퀅szki, ktre wracaj do Czstochowy, gdzie 17 wrze턭ia w trakcie34. Pielgrzymki Ludzi Pracy (za jej przebieg w tym roku odpowiedzialny jest Region Ziemia Radomska NSZZ „Solidarno뜻”) zostan przekazane Regionowi NSZZ „Solidarno뜻” Podbeskidzie.
W uroczysto턢iach wzi怨y udzia poczty sztandarowe: Zarz켨u Regionu  (Wies쿪w Rychter, Jan Krl, Andrzej Wjcik), KZ w MPK Radom, KZ w ZGM „Zbiec”, MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania w Radomiu, TKK Szyd쿽wiec, TKK Pionki,  NSZZ „Solidarno뜻” Rolnikw Indywidualnych Ziemia Radomska, Stowarzyszenia Czerwiec ’76 , KZ w Fabryce Broni w Radomiu. W liturgii s쿽wa uczestniczyli Jzef Witczak, Wojciech Redestowicz, Tadeusz Kupidura, a 턯iewa쿪 Dorota Mortka.
Na zakoczenie nabo풽stwa wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a odczyta akt „Zawierzenia cz쿽nkw NSZZ „Solidarno뜻” oraz mieszkacw Regionu Ziemia Radomska Matce Boskiej Czstochowskiej Solidarno턢i”.
Po mszy 턻. delegacje: Zarz켨u Regionu – przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz i wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a, Stowarzyszenia Czerwiec’76 z prezesem Stanis쿪wem Kowalskim, MK nr 1 Pracownikw O턻iaty i Wychowania w Radomiu z쿽퓓퀉 kwiaty pod Krzy풽m Solidarno턢i na placu katedralnym.

galeria zdj唯

2. Piknik zwi콄kowy – Nieznamierowice 2016

Ponad 150 zwi콄kowcw z Regionu Ziemia Radomska NSZZ „Solidarno뜻” wraz z bliskimi 턻itowa쿽 36. rocznic powstania naszego Zwi콄ku na pikniku, ktry odby si w sobot 27 sierpnia 2016 r. w Nieznamierowicach. Podobnie jak w poprzednim roku w programie pikniku by sp퀉w kajakowy Drzewiczk oraz zabawa taneczna, ktra trwa쿪 do wieczora.

Ubieg쿽roczny piknik by tak udany, 풽 nasi zwi콄kowcy ju od kilku miesicy wypytywali wiceprzewodnicz켧ego ZR Krzysztofa Ko턫 ws. organizacji drugiej edycji tej imprezy. Tym razem zabawa zosta zaplanowana na sobot 27 sierpnia,  a gospodarzem solidarno턢iowego pikniku by ponownie Tomasz 쫤itka, przewodnicz켧y NSZZ „S” Rolnikw Indywidualnych Ziemia Radomska. To na nale엽cym do niego terenie nad malownicz rzek Drzewiczk odbywa쿽 si zwi콄kowe spotkanie.
Od samego rana pogoda zapowiada쿪 si doskonale. Na miejsce zabawy zwi콄kowcy dotarli autobusami, ktre podstawiono na parkingu przy ul. Lekarskiej (nieopodal siedziby ZR). W ten sam sposb powrcili potem do Radomia.
Uczestnikw pikniku powitali serdecznie w Nieznamierowicach przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz wraz z wiceprzewodnicz켧ym Krzysztofem Ko턫. Spotkanie rozpocz怨o si od wzruszaj켧ego rocznicowego akcentu, ktrym by쿽 wsplne od턯iewanie przez zwi콄kowcw „Murw” Jacka Kaczmarskiego. Po tej „oficjalnej” cz沅ci rozpocz교 si piknik zwi콄kowy z grillem oraz dyskotek na 턻ie퓓m powietrzu.
Kilkana턢ie osb wzi怨o te udzia w sp퀉wie kajakowym. W zesz퀉m roku mia on charakter oficjalny i do historii Regionu przeszed jako I Sp퀉w Kajakowy o Puchar Przewodnicz켧ego Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska.  W tym roku wsp車zawodnictwo mia쿽 nieoficjalny i bardziej rekreacyjny charakter – bez nagrd, miejsc i werdyktw. Jedno pozosta쿽 niezmienne - ponad dziesiciokilometrowa trasa o sporym stopniu trudno턢i – na tym odcinku Drzewiczka ma status rzeki grskiej. Sp퀉w trwa kilka godzin i tak jak rok temu nie oby쿽 si te bez wywrotek i przymusowej k켺ieli uczestnikw, ale tak풽 i tym razem nasi kajakarze podeszli do tego z du퓓m poczuciem humoru.
I kajakarze, i uczestnicy zwi콄kowej zabawy tanecznej nadw켾lone si퀉 krzepili smakowitym jedzeniem z grilla (a menu by쿽 ca쿸iem bogate). Chtni mogli te och쿽dzi si w sporym brezentowym basenie nape쿻ionym zimn wod.

galeria zdj唯 1

galeria zdj唯 2

Harmonogram zaplanowanych spotka, uroczysto턢i i akcji w Regionie Ziemia Radomska sierpie-wrzesie 2016 r.

Przewodnicz켧y Organizacji Zak쿪dowych NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska

Kole풹nki i Koledzy,
Niniejszym pragn przedstawi i zaprosi do uczestnictwa w przedsiwziciach Zwi콄ku NSZZ "Solidarno뜻" Regionu Ziemia Radomska zaplanowanych na miesi켧e sierpie i wrzesie br.
1. Akcja zbierania podpisw pod projektem Ustawy ograniczaj켧ej handel w niedziel. Gotowe listy poparcia prosimy przes쿪 do Zarz켨u Regionu do dnia 25.08.2016 r. Akcja zorganizowana jest przez Komisj Krajow NSZZ "Solidarno뜻". Region Ziemia Radomska zobowi콄any zosta do zebrania 3000 podpisw.
2. Terenowa Komisja NSZZ "Solidarno뜻" w Szyd쿽wcu oraz Zarz켨 Regionu zapraszaj
na uroczysto뜻 peregrynacji Wot Solidarno턢i tj. Obrazu M.B.Cz. Solidarno턢i, Krzy풹
Nowohuckiego oraz relikwii B. Ks. Jerzego Popie퀅szki.
Uroczysto턢i odbd si w 14.08.2016 r. (niedziela) o godz. 12.00 w ko턢iele pw. 쫤. Zygmunta w Szyd쿽wcu. Zbirka pocztw sztandarowych godz. 11.30 na placu ko턢ielnym.
Serdecznie zapraszamy.
3. 27.08.2016 r. (sobota) Nieznamierowice k/ Przysuchy O턳odek "Nad Drzewiczk"
pocz켾ek godz. 13.00 "Piknik rodzinny" dla cz쿽nkw Zwi콄ku z okazji 36 rocznicy
powstania NSZZ "Solidarno뜻" - odp쿪tno뜻 od os. 20 z. Ilo뜻 miejsc ograniczona,
decyduje kolejno뜻 zg쿽sze. Przewidywane atrakcje to : sp퀉w kajakowy (odp쿪tny), gry
zespo쿽we, zabawa taneczna, poczstunek tradycyjny grill na talony konsumpcyjne
wydawane uczestnikom. Zg쿽szenia i zapisy oraz wp쿪ty na konto lub do kasy ZR do 
16.08.2016 r., z dopiskiem "Piknik". Zg쿽szenie powinno zawiera list imienn
uczestnikw oraz informacj o tym czy uczestnicy korzystaj z transportu organizatora
tj. ZR, czy w쿪sny 턳odek transportu. Zbirka i odjazd uczestnikw 27.08.2016 r. parking
ul. Lekarska godz. 11.30. Zakoczenie przewidywane na godz. 21.00. W zale퓆o턢i od  liczby chtnych kursy powrotne mog by zorganizowane wcze턭iej.
4. 28.08.2016 r. (niedziela) godz. 12.30 Katedra Radomska uroczysta Msza 쫤.
rocznicowa z okazji 36 rocznicy Powstania NSZZ "Solidarno뜻" organizowana przez
Zarz켨 Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska.
Zapraszamy Poczty Sztandarowe, zbirka 12.15 Plac Katedralny. W tym dniu pragniemy uroczy턢ie po풽gna Wota NSZZ "Solidarno뜻", Obraz Matki Boskiej Czstochowskiej Solidarno턢i, Krzy Nowohucki oraz Relikwie B. Ks. Jerzego Popie퀅szki, ktre peregrynowa퀉 na Ziemi Radomskiej od pa펋ziernika 2015 r., a ponownie do Czstochowy zostan przekazane podczas Pielgrzymki 쫤iata Ludzi Pracy w dniu 17.09.2016 r., za ktrej przebieg w tym roku odpowiedzialny jest Region Ziemia Radomska NSZZ "Solidarno뜻".
5. 5-6 wrze턭ia 2016 r., w tych dniach na terenie naszego Regionu go턢i bdziemy Duszpasterzy 쫤iata Ludzi Pracy z ca쿮j Polski. Gospodarzem jest Zarz켨 Regionu Ziemia Radomska NSZZ "Solidarno뜻", Diecezja Radomska oraz Duszpasterz Radomskiej Solidarno턢i ks. Kan. Stanis쿪w Sikorski. Spotkanie odbywa si przed Oglnopolsk Pielgrzymk 쫤iata Ludzi Pracy NSZZ "Solidarno뜻" w Czstochowie.

6. 17-18 wrze턭ia 2016 r. XXXIV Pielgrzymka 쫤iata Ludzi Pracy na Jasnej Grze
sobota 17.09.2016 r.
godz. 10.00 - zbirka i odjazd pielgrzymw do Czstochowy z parkingu ul. Lekarska
godz. 15.00- punkt informacyjny Region Czstochowski, godz. 19.00- Msza 쫤. na szczycie przewodniczy Ks. Bp. Piotr Turzyski godz. 21.00 - Apel Jasnogrski w Kaplicy Cudownego Obrazu, prowadzenie Ks. Abp J.E. Jzef Kupny
godz. 21.45 - Droga Krzy퓇wa na wa쿪ch - rozwa풹nia Region Ziemia Radomska
niedziela 18.09.2016 r.
godz. 00.00 - Msza 쫤ita koncelebrowana w Bazylice, przewodniczy ks. kanonik Krzysztof Hajdun, homili wyg쿽si ks. Stanis쿪w Sikorski, oprawa liturgiczna  Region Ziemia Radomska godz. 1.00 - 4.30 - czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu, Region Ziemia Radomska
godz. 9.15 - Modlitwa R璨acowa ze szczytu Jasnej Gry - prowadzi ks. Stanis쿪w Sikorski
godz. 10.00 - Koncert ( Ziemia Radomska )
godz. 10.40-Wyst켺ienie Przewodnicz켧ego Komisji Krajowej NSZZ "S" Piotra Dudy
godz. 11.00 - Uroczysta Msza 쫤ita na szczycie Jasnej Gry Przewodniczy i g쿽si homili J.E. Ksi켨z Arcybiskup Jzef Kupny Metropolita Wroc쿪wski oprawa liturgiczna Region Ziemia  Radomska.  Chtnych do uczestnictwa w oprawie liturgicznej pielgrzymki, jak i w jej przygotowaniu prosimy o zg쿪szanie takiej pomocy.
Zapisy na pielgrzymk do 9.09.2016 r. (tj. pi켾ek) odp쿪tno뜻 40 z od osoby. Powrt niedziela ok. godz. 21.00

7.29-30.09.2016 r. szkolenie Spo쿮cznych Inspektorw Pracy w Zarz켨zie Regionu.

Wiceprzewodnicz켧y ZR
Krzysztof Ko턫a

Uwaga: Zapisy na poszczeglne uroczysto턢i, szkolenie oraz szczeg車owe informacje ws. poszczeglnych wydarze u wiceprzewodnicz켧ego Zarz켨u Regionu Krzysztofa Ko턫i tel. 722 394 343, sekretariat (48) 362 38 04.

Uroczysto턢i z okazji 40. rocznicy 턬ierci (18.08.1976) ks. Romana Kotlarza - Mczennika Radomskiego Czerwca'76 

Koniem쿽ty - 21.08.2016

galeria zdj唯

Trablice-Pelagw - 18.08.2016

galeria zdj唯

Radom - 18.08.2016 r.

galeria zdj唯

Odszed kolejny przyjaciel "Solidarno턢i"!

 Z 풹lem zawiadamiamy, 풽 12 lipca 2016 r. po ci轅kiej chorobie zmar arcybiskup Zygmunt Zimowski, biskup senior diecezji radomskiej, Biskup Radomski w latach 2002-2009. To niepowetowana strata dla naszego Zwi콄ku, gdy odszed kap쿪n, ktry od pocz켾ku swojej pos퀅gi biskupiej by zaanga퓇wany we wspieranie "Solidarno턢i", uczestnik naszych inicjatyw spo쿮cznych, ktry bra udzia we wszystkich naszych zwi콄kowych uroczysto턢iach i spotkaniach okoliczno턢iowych, a jako duszpasterz oddany by krzewieniu my턫i patriotyczno-niepodleg쿽턢iowej i umacnianiu wiedzy na temat znaczenia "Solidarno턢i" dla odzyskania przez Polsk niepodleg쿽턢i oraz prawdy o wydarzeniach Radomskiego Czerwca'76.

Cze뜻 Jego Pamici!
 Zarz켨 Regionu NSZZ "Solidarno뜻" Ziemia Radomska

Wicej...

galeria zdj唯

Obchody 40. rocznicy Czerwca'76 - Ursus 2016-06-26

galeria zdj唯

Uroczysto턢i 40. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 - msza 턻. przy Pomniku RC'76 z udzia쿮m Prezydenta RP i innych przedstawicieli najwy퓋zych w쿪dz pastwowych - Radom 2016-06-25

Cze뜻 i chwa쿪 bohaterom! Za przed턻it wolno턢i!

Obchody 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76

Radom 2016-06-25

25 czerwca w Radomiu odby퀉 si obchody 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. Kulminacyjnym momentem tego 턻ita by쿪 uroczysta msza 턻ita o godzinie 13.00 przy Pomniku RC’76 z udzia쿮m prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli najwy퓋zych w쿪dz pastwowych i naszego Zwi콄ku. Nabo풽stwu przewodniczy ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, za homili wyg쿽si ks. biskup p쿽cki Piotr Libera. Msza 턻. by쿪 transmitowana telewizyjnie na ca퀉 턻iat.

Tegoroczne obchody 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 wypad퀉 wyj켾kowo bogato i uroczy턢ie dziki wsp車dzia쿪niu Zarz켨u Regionu, w쿪dz Radomia oraz Stowarzyszenia Radomski Czerwiec. Cykl r璨nych imprez – od powa퓆ych wystaw i konferencji po koncerty rockowe - ci켫n교 si praktycznie przez ca퀉 miesi켧. Rocznicowa msza 턻. pod pomnikiem Radomskiego Czerwca zgromadzi쿪 grono znamienitych go턢i. W obchodach udzia wzili m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szyd쿽, wicepremier Piotr Gliski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, marsza쿮k senatu Stanis쿪w Karczewski, wicemarsza쿸owie Senatu Grzegorz Czelej i Adam Bielan, wicemarsza쿮k Sejmu Ryszard Terlecki, ponad 70 pos농w i senatorw, by쿪 premier Ewa Kopacz, w쿪dze wojewdztwa mazowieckiego, sejmiku mazowieckiego, przedstawiciele centralnych dowdztw rodzajw si zbrojnych, policji, stra퓓 granicznej, po풹rnej, w쿪dz Radomia i radomskiej rady miejskiej, samorz켨w regionu radomskiego, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, IPN oraz sponsorw obchodw. KK NSZZ „Solidarno뜻” reprezentowa przewodnicz켧y Piotr Duda oraz liczne delegacje Zarz켨w Regionw z ich przewodnicz켧ymi i pocztami sztandarowymi. Warto doda, 풽 w uroczysto턢iach wzi怨a prawie setka pocztw sztandarowych, w tym wszystkie poczty sztandarowe organizacji zak쿪dowych i midzyzak쿪dowych naszego Regionu, poczty organizacji spo쿮cznych, politycznych, kombatanckich oraz szk車. Szczeglne miejsce przy Pomniku Radomskiego Czerwca, w asy턢ie kompanii reprezentacyjnej Si Powietrznych, zaj怨y z racji na zwi콄ki z wydarzeniami 1976 r., poczty „Solidarno턢i”: Zarz켨u Regionu Ziemia Radomska, Zarz켨u Regionu P쿽ckiego, Komisji Zak쿪dowej ZM „Ursus”, Komisji Zak쿪dowe Fabryki Broni w Radomiu oraz Stowarzyszenia Radomski Czerwiec. W obchodach wzili udzia tak풽 licznie zgromadzeni mieszkacy Radomia. Prowadz켧ym uroczysto턢i by Pawe Dycht z UM w Radomiu, ktry przez mikrofon zapowiada najwa퓆iejszych z przybywaj켧ych go턢i.
W쿪턢iwe uroczysto턢i rozpocz怨y si po przybyciu pod Pomnik RC’76 prezydenta RP Andrzeja Dudy, ktrego w imieniu organizatorw powitali wsplnie prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec Stanis쿪w Kowalski, prezydent Radomia Rados쿪w Witkowski i przewodnicz켧y Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska Zdzis쿪w Maszkiewicz.
Potem g쿽s zabra prezydent Radomia
„Przede wszystkim witam Was – uczestnikw tamtego protestu i wydarze, ktre rozegra퀉 si po pamitnym radomskim Czerwcu. To do Was i O Was mwi켧, nie mog rozpocz길 inaczej ni cisn켧ym si na usta okrzykiem CHWA쥱 BOHATEROM!
Wasz protest by – mimo cierpie i ofiar – zwycistwem. I nie chodzi tylko o to, 풽 podwy퓃i b퀉skawicznie odwo쿪no, a w쿪dza po raz pierwszy w PRL cofn怨a si tak szybko. W Czerwcu ’76 roku i w miesi켧ach po nim dokona쿪 si rzecz niezwykle wa퓆a, bez ktrej nie by쿽by takiego sierpnia «80 i takiej drogi do wolno턢i dziesi唯 lat p撰niej. To po radomskim czerwcu powsta쿪 w Polsce solidarno뜻 – ta wielka, cho pisana jeszcze z ma쿮j litery. Powsta쿪 midzy robotnikami a inteligencj - grupami spo쿮cznymi, ktre szczeglnie mocno szczu na siebie peerelowski aparat ideologiczny. Powsta쿪 ta zwyk쿪 solidarno뜻, dziki ktrej jedni przestali my턫e o drugich takimi epitetami, jak ciemniacy, czy darmozjady. Powsta쿪 ta zwyk쿪, ale najwiksza, midzyludzka solidarno뜻, ktrej tak bardzo nam dzisiaj brakuje.
Symbolem tej midzyludzkiej solidarno턢i, prze쿪muj켧ej granice, sta si Komitet Obrony Robotnikw. Dlatego ju dzi zapraszam we wrze턭iu do Radomia na obchody 40. rocznicy jego powstania. Tamten Czerwiec okaza si zwyciski tak풽 w wymiarze lokalnym. Bo radomianie nauczyli si nie poddawa. Stali si dzielnymi lud펛i, ktrych nie s w stanie z쿪ma 풹dne przeciwno턢i – polityczne, ekonomiczne czy osobiste. Swoj dzielno뜻 i niez쿽mno뜻 udowadniali radomianie w latach siedemdziesi켾ych, ponurej beznadziei lat osiemdziesi켾ych, jak i po ustrojowym prze쿽mie, ktry dla Radomia mia te negatywne konsekwencje ekonomiczne.
Dziki tej twardo턢i radomian mo풽my dzi powiedzie g쿽턭o: nie jeste턬y miastem z wyrokiem. Jeste턬y miastem dzielnych ludzi, dumnych z miejsca, w ktrym 퓓j. Dumnych z przesz쿽턢i i otwartych na przysz쿽뜻. A sta쿽 si to dziki wam, bohaterom Czerwca!
To dziki wam dzisiaj mamy wolno뜻. Wolno뜻, ktrej nie oddamy, wic skocz, jak zacz교em: Chwa쿪 czerwcowym bohaterom!”
Po tym wyst켺ieniu nast켺i wa퓆y, a zarazem sympatyczny dla naszego Zwi콄ku moment obchodw. Prezydent RP Andrzej Duda „za wybitne zas퀅gi w dzia쿪lno턢i na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za upowszechnianie i upamitnianie prawdy o wydarzeniach Radomskiego Czerwca 1976 r.” odznaczy Krzy풽m Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski bohaterw Radomskiego Czerwca - Stanis쿪wa Grk, Janusza Gregorczyka, Czes쿪wa Wiechecia, Krzysztofa Wojewdk, a tak풽 przedstawicieli NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska – przewodnicz켧ego Zarz켨u Regionu Zdzis쿪wa Maszkiewicza oraz przewodnicz켧ego KZ w Fabryce Broni Zbigniewa Cebul.
Potem do zebranych przemwi prezydent RP w bardzo emocjonalnym wyst켺ieniu oddaj켧 ho쿭 Bohaterom Radomskiego Czerwca.

Wicej...

galeria zdj唯 nr 1 

galeria zdj唯 nr 2 

galeria zdj唯 nr 3 

galeria zdj唯 nr 4 

galeria zdj唯 nr 5 

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno뜻" z okazji 40. rocznicy Radomskiego Czerwca'76 - Jedlnia-Letnisko/Radom. Dzie pierwszy: 2016-06-23

Komisja Krajowa odda쿪 ho쿭 Bohaterom Czerwca’76

2015-06-23/24

Z okazji 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 nasz Region spotka쿽 wyr璨nienie – w Jedlni-Letnisko k. Radomia odby쿽 si specjalne dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej.

23-24 sierpnia w Jedlni-Letnisko obradowa쿪 KK NSZZ „Solidarno뜻”. Pierwszego dnia w posiedzeniu uczestniczyli tak풽 cz쿽nkowie Zarz켨u Regionu Ziemia Radomska oraz zaproszeni go턢ie – bp Henryk Tomasik, prezydent Radomia Rados쿪w Witkowski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec Stanis쿪w Kowalski, prezes ┓AK p쿸 Leon Etwert, prof. Marek Wierzbicki z radomskiego IPN.

Obrady KK rozpocz怨y si od spotkania z Prezesem Prawa i Sprawiedliwo턢i, Jaros쿪wem Kaczyskim. Powita go i w tematyk dyskusji wprowadzi Piotr Duda, przewodnicz켧y KK. Jaros쿪w Kaczyski swoje wyst켺ienie rozpocz교 od nawi콄ania do rocznicy Radomskiego Czerwca 76, ktry by gwa퀃ownym wybuchem spo쿮cznego niezadowolenia i w konsekwencji spowodowa dotkliwe represje wobec wielu uczestnicz켧ych w prote턢ie przeciw komunistycznym w쿪dzom ludzi. Efektem rozpocztej wsp車pracy robotnikw oraz inteligencji by쿽 tworzenie niezale퓆ych od w쿪dz zwi콄kw zawodowych. - Czerwiec’76 to data bardzo wa퓆a dla historii Polski, to kamie milowy na polskiej drodze do wolno턢i. By marzec (1968), kiedy wyst켺i퀉 te warstwy wykszta쿬one, by p撰niej grudzie (1970), gdzie wyst켺ili robotnicy, gdzie rzeczywi턢ie nie by쿽 po낢czenia, a w 1976 r. to si zmieni쿽. Wtedy zaczli wsp車pracowa robotnicy z inteligencj […] W 1976 r. dosz쿽 do za쿪mania si prby podtrzymania socjalizmu poprzez przyspieszenie rozwoju, a jednocze턭ie budow socjalistycznego spo쿮czestwa konsumpcyjnego. To si ostatecznie za쿪ma쿽 w 1976 roku, to by pocz켾ek tak풽 odbudowy solidarno턢i spo쿮cznej, ktra w kocu eksplodowa쿪 w sierpniu 1980 r., a we wrze턭iu powsta쿪 „Solidarno뜻”
Po tym wstpie spotkanie przerodzi쿽 si w seri pyta do Jaros쿪wa Kaczyskiego dotycz켧ych najwa퓆iejszych spraw spo쿮cznych i ustrojowych. Pytania zdawali Jerzy Langer, Alfred Bujara, Dominik Kolorz, Maria Ochman, Mieczys쿪w Jurek i Henryk Nakonieczny. Podnoszone kwestie dotyczy퀉: s퀅풺y zdrowia, obci굻e podatkowych, sytuacji w s켨ach (szczeglnie w s켨ach pracy), ograniczenia handlu w niedziele i wielu innych istotnych dla Zwi콄ku spraw – m.in. obni풽nia wieku emerytalnego. W swoich odpowiedziach Prezes odnis si mniej lub bardziej szczeg車owo do tych pyta midzy innymi stwierdzi, 풽 praca w Polsce jest zbyt tania, dlatego rz켨 chce choby przez podniesienie p쿪cy minimalnej spowodowa wzrost p쿪c. Tak풽 wskaza na konieczno뜻 zmian w s켨ownictwie, przywrcenia wydolnego s켨ownictwa pracy. Co do wieku emerytalnego – w najbli퓋zym czasie ma si odby g쿽sowanie nad ustaw przywracaj켧 poprzedni wiek emerytalny, jednak na razie bez powi콄ania ze sta풽m pracy. W tym momencie Piotr Duda przypomnia prezesowi PiS, 풽 ze strony tej partii i Andrzeja Dudy pad쿽 zobowi콄anie powi콄ania wieku ze sta풽m, a wcze턭iej by쿽 tak풽 veto Prezydenta Lecha Kaczyskiego do ustawy o emeryturach pomostowych. Wskaza z naciskiem, 풽 „Solidarno뜻” przedstawia쿪 ju wielokrotnie swoje propozycje w tej kwestii. Jaros쿪w Kaczyski zapowiedzia, 풽 do sprawy PiS powrci w lipcu, po kongresie tej partii, wic by mo풽 odbdzie si jeszcze spotkanie przedstawicieli PiS i KK „Solidarno뜻” przed ostatecznym g쿽sowaniem ustawy.
Potem prezes PiS opu턢i obrady KK i rozpoczto realizacj przyjtego porz켨ku zebrania. Prowadz켧y je wiceprzewodnicz켧y KK Tadeusz Majchrowicz odda g쿽s zaproszonym go턢iom. Przewodnicz켧y ZR Ziemia Radomska Zdzis쿪w Maszkiewicz powita serdecznie wszystkich cz쿽nkw KK na ziemi radomskiej. Krtkie wyst켺ienia po턻icone rocznicy Radomskiego Czerwca’76 wyg쿽sili kolejno bp Henryk Tomasik, prezydent Rados쿪w Witkowski, prezes Stanis쿪w Kowalski. T cz沅 obrad zakoczy쿪 prelekcja prof. Marka Wierzbickiego o genezie i przebiegu Radomskiego Czerwca.

Wicej...

galeria zdj唯

Obchody 40. rocznicy Czerwca'76 - P쿽ck 2016-06-19

galeria zdj唯

Piknik historyczny "Witryna Radomskich Buntw" - Radom 2016-06-19

galeria zdj唯

IV P車maraton Radomskiego Czerwca - Radom 2016-06-19

galeria zdj唯

Uroczysto턢i 40. rocznicy Radomskiego Czerwca '76 i mczestwa ks. Romana Kotlarza - Trablice-Mirzec-Ka쿸w Godw - 2016-06-18

galeria zdj唯

Informacja ws. pielgrzymki

Zaproszenie

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska zaprasza cz쿽nkw i sympatykw naszego Zwi콄ku do jak najliczniejszego udzia퀅 w obchodach 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76  ze szczeglnym uczestnictwem w uroczystej mszy 턻. rocznicowej, ktra zostanie odprawiona 25 czerwca 2016 r. o godzinie 13.00 przy pomniku Radomskiego Czerwca ’76. W nabo풽stwie uczestniczy bdzie Prezydent  RP Andrzej Duda, przedstawiciele najwy퓋zych w쿪dz pastwowych oraz przewodnicz켧y KK Piotr Duda wraz z cz쿽nkami Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻”.

Spotkanie ZR z przewodnicz켧ym KK Piotrem Dud - wyk쿪d pt. „Dialog spo쿮czny podstaw realizacji praw pracowniczych” w ramach Tygodnia Spo쿮cznego - Radom,  2016-05-31

Nie zawieszamy butw na ko쿸u

Spotkanie ZR NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska z Piotrem Dud, przewodnicz켧ym Komisji Krajowej

Radom 2016-05-31

31 maja Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska go턢i w siedzibie ZR przewodnicz켧ego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻” Piotra Dud. Po spotkaniu Piotr Duda wyg쿽si wyk쿪d pt. „Dialog spo쿮czny podstaw realizacji praw pracowniczych” w ko턢iele pw. Matki Bo풽j Krlowej 쫤iata w Radomiu w ramach IX Tygodnia Spo쿮cznego.
 
Po krtkim powitaniu zebranych Piotr Duda przypomnia posta zmar쿮go niedawno Andrzeja Urbaskiego i jego zas퀅gi dla NSZZ „Solidarno뜻”, wspomnia te innych wa퓆ych dla „Solidarno턢i” ludzi, ktrzy swoj dzia쿪lno뜻 rozpoczynali w 1976 r. i wspierali prze턫adowanych radomskich robotnikw nios켧 pomoc poprzez KOR i ROPCiO.- Dlatego te zdecydowali턬y si, by czerwcowe posiedzenie Komisji Krajowej by쿽 ho쿭em dla bohaterw Radomskiego Czerwca’76 i odbywa쿽 si w Regionie Ziemia Radomska, w Jedlni tu za granicami Radomia – powiedzia zebranym Piotr Duda. – To wydarzenia 1976 r. u턻iadamiaj nam dzisiaj dobitnie, 풽 do funkcjonowania spo쿮czestwa, pastwa niezbdny jest realny dialog spo쿮czny. W ’76 roku tego dialogu zabrak쿽.

Potem Piotr Duda, zachcany pytaniami zebranych cz쿽nkw ZR Ziemia Radomska, przeszed do omwienia problematyki zwi콄anej z Rad Dialogu Spo쿮cznego. – Tak, w tej chwili jej przewodnicz, a przewodnictwo jest rotacyjne i obejmuje wszystkie strony. Przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz reprezentuje wasz Region w radzie mazowieckiej – mwi Piotra Duda. – Chc was jednak zapewni, 풽 wej턢ie w dialog na takim poziomie oznacza te, 풽 jako Zwi콄ek nie zawiesili턬y, wbrew obawom niektrych, „butw na ko쿸u”.
Przez prawie p車torej godziny Piotr Duda wyja턭ia zebranym szczeg車y prac w RDS. – Pamitacie manifestacje i miasteczko pod Sejmem i nasze wyj턢ie z Komisji Trjstronnej. Wtedy, w 2013 roku, powiedzieli턬y, 풽 nie chcemy bra udzia퀅 w fasadowym dialogu i 풽 chcemy autentycznie rozmawia.
Dlatego tak naciskali턬y na prezydenta Dud, by podpisa ustaw o Radzie Dialogu Spo쿮cznego. To tak풽 nasze dzie쿽. Przez dwa lata pracowali턬y nad tym, 풽by przygotowa taki akt prawny, 풽by spe쿻ia oczekiwania wszystkich stron dialogu spo쿮cznego – zwi콄kw zawodowych, pracodawcw i rz켨u. Je풽li bdzie dobra wola ze strony rz켨u, to jestem przekonany, 풽 jeste턬y w stanie wsplnie rozwi콄ywa problemy.
Piotr Duda doda te, 풽 RDS jest w pe쿻i reprezentatywna i uczestnicz w niej ministrowie resortowi, a nie ich zastpcy. - W ostatnich obradach wzi怨o udzia a 8 ministrw i wicepremier! Tego nie by쿽 nigdy w ci켫u ca퀉ch 8-letnich rz켨w Platformy! A posiedzenia trwaj czasem po 12 godzin od 8.00 do 20.00. RDS nie jest 풹dn fasad, makija풽m dla w쿪dzy – doda Piotr Duda.
Potem Piotr Duda przedstawi zebranym cz쿽nkom ZR dotychczasowe sukcesy RDS m.in. pozytywne opinie ustawy prezydenckiej dotycz켧ej podniesienia kwoty wolnej od podatku – aczkolwiek od razu si zastrzeg – To nie bdzie podniesienie tej kwoty do 10 tysicy z쿽tych jak by chcieli niektrzy, bo pastwa na to zwyczajnie nie sta – stwierdzi Piotr Duda. – My chcemy podnosi to stopniowo, najpierw do ponad 4 tysicy, potem 5 i tak dalej.
Kolejnym sukcesem RDS jest uzgodniony przez strony dialogu (rz켨,zwi콄ki i pracodawcw) projekt ustawy o godzinowej stawce minimalnej dla osb pracuj켧ych na umowach cywilno-prawnych oraz dodatkowo samozatrudnionych jednoosobowo 턻iadcz켧ych prac dla firm. Stawka 12 z na godzin ma obowi콄ywa od stycznia 2017 r., a wic ju na starcie bdzie wy퓋za o przewidzian w ustawie waloryzacj. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza obok miesicznego minimalnego wynagrodzenia stawk godzinow dla osb pracuj켧ych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych. Wy낢czono rwnie z miesicznego minimalnego wynagrodzenia dla pracownikw etatowych dodatki za prac w godzinach nocnych. Do tej pory, gdy pracownik nie osi켫a minimalnego wynagrodzenia pracodawca musia dop쿪ci brakuj켧 kwot. Czsto jednak pracodawcy omijali ten obowi콄ek zatrudniaj켧 pracownikw w porze nocnej i dziki wliczaniu dodatku do pensji, nie musieli dop쿪ca brakuj켧ych 턳odkw. Pensja minimalna bdzie liczona bez dodatkw, ktre stan si dodatkowym dochodem pracownikw. – Dlatego ja nie mwi o „ustawie 12” ale o „12+”, bo dodatek ten ma wynosi 30% wynagrodzenia – mwi Piotr Duda. – Ustawa ma jeden cel: zniechci nieuczciwych pracodawcw do zatrudniania pracownikw na umowach-zleceniach w miejsce sta쿮j umowy o prac, bo bd i tak musieli p쿪ci wicej od ustawowego minimalnego wynagrodzenia. 
Nastpnym pozytywem pracy RDS jest przymiarka do zmiany ustawy Kodeks Pracy w zakresie tzw. „syndromu pierwszej dniwki” oraz zmian prawa zamwie publicznych, co ma zmusi samorz켨y do zatrudniania pracownikw zamiast przekazywania zada firmom prywatnym.
Piotr Duda wspomnia te o stanowisku w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego.
– Jak widzicie sporo ju zrobili턬y, a przecie to by퀉 tylko 3 posiedzenia RDS! Powo쿪li턬y 16 zespo농w bran퓇wych, ktre zajmuj si osobnymi, partykularnymi problemami bran. – kontynuowa Piotr Duda. – Sami wiecie s퀅chaj켧 o strajku w Centrum Zdrowia Dziecka jak skomplikowana jest sytuacja choby w s퀅풺ie zdrowia, ale przecie nowy minister nie mo풽 w ci켫u kilku miesicy zrobi wicej ni rz켨 PO w ci켫u 8 lat. Mamy tylko 풹l do niego, i nie wycofa krzywdz켧ego i dziel켧ego pracownikw tej bran퓓 rozporz켨zenia swego platformiarskiego poprzednika Zembali.
Piotr Duda wspomnia te nad dzia쿪niami „Solidarno턢i” ws. zmian w ustawie dotycz켧ych reprezentatywno턢i zwi콄kw. Uzgodnione obecnie midzy zwi콄kami proporcje to 7,5 % w skali kraju, gdy zwi콄ek jest oglnokrajowy (nawet je턫i to federacja czy forum zwi콄kw) ale 15% na szczeblu zak쿪du, je턫i zwi콄ek nie ma struktur krajowych, a dzia쿪 tylko lokalnie, jedynie zak쿪dowo.
Piotr Duda skrytykowa te niektre dzia쿪nia obecnego rz켨u. – To nie jest wbrew pozorom sielanka. Z niektrymi ministerstwami dialog jest gorszy ni za Platformy. – mwi Duda. – Szykuj projekty ustaw, a potem daj je pos쿽m, ktrzy przedstawiaj je w sejmie jako w쿪sne, poselskie, a te nie wymagaj pokazania ich przed czytaniem w komisjach sejmowych Radzie Dialogu Spo쿮cznego. Do nas trafiaj ju po pierwszym czytaniu. To takie cwaniactwo, prby obej턢ia RDS! Mamy te problemy nad ustaw obni풹j켧 wiek emerytalny i nie podoba nam si tzw. „ustawa medialna”. Nie mo풽 bowiem by tak, 풽 wygasza si umowy pracownikom, od tego jest art. 23 prim, zw쿪szcza w sytuacji, gdy taka osoba np. osi켫n怨a ju wiek emerytalny!
Piotr Duda kocz켧 swoj wypowied zaznaczy, 풽 otrzyma zapewnienie od wicepremiera Morawieckiego, 풽 za kadencji tego rz켨u wzrost PKB nie bdzie si odbywa kosztem pracownika.
Potem przewodnicz켧y KK odpowiedzia na pytania cz쿽nkw ZR, a nastpnie uda si do ko턢io pw. Matki Bo풽j Krlowej 쫤iata (przy ul. Grzybowskiej), gdzie wyg쿽si wyk쿪d pt. „Dialog spo쿮czny podstaw realizacji praw pracowniczych”. Wyk쿪d stanowi  uproszczon wersj wypowiedzi Piotra Dudy w siedzibie ZR, co by쿽 zrozumia쿮 ze wzgldu na obecno뜻 na sali osb nie zwi콄anych z poruszan w nim tematyk tak mocno jak zwi콄kowcy „Solidarno턢i” .

galeria zdj唯

XX posiedzenie Zarz켨u RegionuNSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

17.05.2016

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi porz켨ek obrad, ktry, po przyjciu niezbdnych poprawek, zatwierdzono przy jednym g쿽snie wstrzymuj켧ym. Nastpnie sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia, ktre odby쿽 si 19 kwietnia oraz decyzje Prezydium ZR z 16 maja.
Kolejnym punktem obrad by퀉 przygotowania do posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻”, ktre z okazji radomskiej rocznicy odbdzie si 23-24 czerwca 2016 r. w Jedlni-Letnisko z udzia쿮m cz쿽nkw ZR (pocz켾ek posiedzenia o godz. 12.00).
T kwesti wnikliwie omwili przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz i wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a.
Potem zebrani zajli si uchwa낢 ws wykre턫enia z rejestru ZR organizacji zak쿪dowej w ZWiK w Grjcu. Problem ten referowali Maria Grska i Krzysztof Ko턫a. Uchwa녠 ZR podj교 jednog쿽턭ie. 
Kolejnym punktem obrad ZR by쿪 organizacja obchodw 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 oraz sierpniowych obchodw rocznicy powstania NSZZ „Solidarno뜻”. Rozmawiano te o kolejnych etapach peregrynacji naszych zwi콄kowych wot - wypo퓓czonych ze Zbiorw Sztuki Wotywnej Jasnej Gry obrazu Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i, „Krzy풹 Nowohuckiego” oraz relikwii b. Ks. Jerzego Popie퀅szki. Omwiono uroczysto턢i zaplanowane na 21/22 maja w Kuczkach k. Gzdu, 26 maja w Radomiu (w trakcie procesji z okazji Bo풽go Cia쿪), 12 czerwca w parafii na Wo턭ikach w Radomiu oraz w trakcie uroczysto턢i 25 czerwca w Radomiu.
Przy okazji omawiania przygotowa do obchodw 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76 wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a przedstawi szczeg車owo wszelkie aspekty zwi콄ane z wymogami bezpieczestwa stawianymi przez BOR i inne tego typu instytucje w zwi콄ku z udzia쿮m w uroczysto턢iach najwy퓋zych w쿪dz pastwowych. Informacje o pobycie w Radomiu 25 czerwca br. prezydenta RP Andrzeja Dudy uszczeg車owi przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz. ZR zaj교 si te spraw wyborw zwi콄kowych w hipermarkecie Real przy ul. 車kiewskiego w Radomiu.
Na koniec zwi콄kowy koordynator pielgrzymek Jerzy K. Kaczkowski poinformowa zebranych, 풽 w zwi콄ku ze zbyt ma퀉m zainteresowaniem ZR rezygnuje z organizacji zaplanowanej na jesie br. pielgrzymki zwi콄kowej do sanktuarium w Medjugorie.

Ojciec Hubert Czuma SJ, Duszpasterz Ludzi Pracy Ziemi Radomskiej, zosta Honorowym Obywatelem Miasta Lublina  - 12 maja 2016 r.

W uroczysto턢iach uczestniczy쿪 delegacja ZR w sk쿪dzie przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz oraz poczet sztandarowy ZR - Wies쿪w Rychter, Wies쿪w Wabik, Marian Byzdra

OJCU HUBERTOWI CZUMIE W IMIENIU "SOLIDARNO쪪I" ZIEMI RADOMSKIEJ NAJSERDECZNIEJ GRATULUJEMY !!!

galeria zdj唯

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Radom 2016-05-3

galeria zdj唯

Peregrynacje wot zwi콄kowych kontynuacja

Piotrowe Pole - 2016-05-03

galeria zdj唯

Kochanwka - 2016-03-01

galeria zdj唯

Spotkanie Zarz켨u Regionu z przewodnicz켧ymi komisji zwi콄kowych NSZZ „Solidarno뜻” z Regionu Ziemia Radomska - 2016-04-29 

 galeria zdj唯

Zaproszenie

Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska wraz z Terenow Komisj Koordynacyjn NSZZ „Solidarno뜻” w Zwoleniu zapraszaj cz쿽nkw i sympatykw Zwi콄ku do udzia퀅 w kolejnym etapie peregrynacji naszych wot zwi콄kowych - obrazu Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i, Krzy풹 Nowohuckiego oraz Relikwii b. ks. Jerzego Popie퀅szki, ktre zostan wprowadzone 24 kwietnia 2016 r. (niedziela) do ko턢io쿪 pw. Ducha 쫤itego w Zwoleniu.
W tym dniu modli bdziemy si w intencji cz쿽nkw NSZZ „Solidarno뜻” oraz mieszkacw parafii i Zwolenia.

XIX posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

19.04.2016

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi porz켨ek obrad, ktry, po przyjciu niezbdnych poprawek, przyjto jednog쿽턭ie. Nastpnie sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia, ktre odby쿽 si 15 marca oraz decyzje Prezydium ZR z 14 kwietnia.
Kolejnym punktem posiedzenia by쿽 przyjcie bud풽tu Zarz켨u Regionu na 2016 r. Projekt bud풽tu, przyjty 19 kwietnia przez Zesp車 ds. bud풽tu i finansw ZR, przedstawi쿪 zebranym skarbnik ZR Maria Grska. Jej informacje uzupe쿻ili przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz i wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a. Po o퓓wionej dyskusji ZR podj교 uchwa녠 i zaaprobowa, kieruj켧 do realizacji w/w projekt – przy 1 g쿽sie wstrzymuj켧ym.
Nastpnie ZR podj교 uchwa녠 ws. Wystosowania do Komisji Krajowej wniosku w dofinansowanie Regionu Ziemia Radomska z funduszu wspierania statutowych dzia쿪 zwi콄ku - przy 1 g쿽sie wstrzymuj켧ym.
Dyskutowano te na temat technicznych szczeg車w organizacji w naszym kolejnych etapw peregrynacji naszych zwi콄kowych wot - wypo퓓czonych ze Zbiorw Sztuki Wotywnej Jasnej Gry obrazu Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i, „Krzy풹 Nowohuckiego” oraz relikwii b. Ks. Jerzego Popie퀅szki. Omwiono ju odbyte uroczysto턢i - w Zwoleniu (10 kwietnia) i w Warce (17 kwietnia) - oraz kolejne zaplanowane 27 kwietnia w Zwoleniu, 1 maja w Kochanwce k. Lipska, 2 maja w Siennie, 3 maja na Piotrowym Polu k. I냄y, 8 maja na Wo턭ikach w Radomiu, 22 maja w Kuczkach k. Gozdu.
Potem wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a przedstawi naj턻ie퓋ze informacje o przygotowaniach do obchodw 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76. Szczeglny nacisk po쿽퓓 na przygotowania do posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻”, ktra z okazji radomskiej rocznicy odbdzie si 23-24 czerwca 2016 r. w Jedlni-Letnisko z udzia쿮m cz쿽nkowie Zarz켨u Regionu Ziemia Radomska. Pocz켾ek posiedzenia o godz. 12.00.
18 czerwca w Mircu i Ka쿸owie-Godowie odbd si tradycyjne obchody, w tym msza 턻. w intencji 턯. ks. Romana Kotlarza i Bohaterw Czerwca’76. 23 czerwca o 19.00 w sali koncertowej UM w Radomiu rozpocznie si koncert Zespo퀅 „쫖켽k” pt. „Bohaterom Czerwca’76”. 25 czerwca o godzinie 13.00 pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 zostanie odprawiona tradycyjna msza 턻. Rocznicowa z udzia쿮m przedstawicieli najwy퓋zych w쿪dz pastwowych oraz episkopatu Polski. Nabo풽stwo transmitowa bdzie na 퓓wo TV Trwam. W tej sprawie przedstawiciele ZR spotka si mieli 15 kwietnia z w쿪dzami Radomia w celu poczynienia dalszych ustale.
Omawiano tak풽 przygotowania do spotkania Zarz켨u Regionu z przewodnicz켧ymi organizacji zwi콄kowych Regionu, ktre odbdzie si 29 kwietnia siedzibie ZR.

Kolejnym punktem obrad by쿪 sytuacja w zak쿪dach pracy Regionu. Dorota Walczak przedstawi쿪 problemy pracownikw Sanepidu. Na jej wniosek Zarz켨 Regionu przyj교 jednog쿽턭ie stanowisko przeciw planom zmian w strukturze Inspekcji Sanitarnej, ktre de facto prowadz do demonta퓎 i parali퓎 tej instytucji. Stanowisko skierowano do Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Prezesa Rady Ministrw, G농wnego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Wojewody Mazowieckiego. W do낢czonym do niego pi턬ie przewodnim ZR stwierdzi: „Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska na swym posiedzeniu w dniu 19.04.2016 r. przyj교 stanowisko, ktre jest wyrazem naszej troski o bezpieczestwo zdrowotne spo쿮czestwa polskiego. Dobro to prbuje si narusza przez nieodpowiedzialne, naszym zdaniem, zmiany systemowe i prawne polegaj켧e na oddaniu kontroli nad bezpieczestwem 퓓wno턢i w rce Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podleg쿮go temu ministerstwu nowego urzdu, a w konsekwencji rozbicie tak sprawnych i ciesz켧ych si zaufaniem spo쿮cznym struktur Pastwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to naszym zdaniem niedopuszczalne, gdy z punktu widzenia bezpieczestwa narodowego i spo쿮cznego w Polsce, nie mo풽 ta sama instytucja pastwowa zajmowa si produkcj roln i rwnocze턭ie kontrolowa ow produkcj pod wzgldem jako턢i i bezpieczestwa zdrowotnego.”
Potem Wojciech Mosio쿮k omwi problemy pracownikw ENEA Wytwarzanie (d. Elektrownia Kozienice) – w firmie tej maj odby si wybory cz쿽nkw rady Nadzorczej, trwaj te negocjacje p쿪cowe sektorze energetycznym; Stanis쿪w Socha poinformowa zebranych o sytuacji w ZGM „Zbiec” – tam rwnie maja odby si zmiany na stanowiskach prezesa oraz 2 cz쿽nkw rady nadzorczej (22.04).
Marek Kicior przedstawi sytuacj w MPK Radom, gdzie prowadzone s negocjacje p쿪cowe, a firma znajduje si w trudnej sytuacji, pomimo powikszenia zada przewozowych. Andrzej R璨aski zreferowa sytuacj w Horteksie Przysucha, gdzie na 21.04. zapowiedziano negocjacje p쿪cowe. Z kolei Adam S쿽mka zreferowa sytuacj w o턻iacie, gdzie przeprowadzono konkursy na dyrektorw szk車 – startowali w nich z powodzeniem cz쿽nkowie naszego Zwi콄ku.

STANOWISKO
Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” „Ziemia Radomska”
w sprawie prby powo쿪nia jednej instytucji odpowiedzialnej
za nadzr nad bezpieczestwem 퓓wno턢i

Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” „Ziemia Radomska” maj켧 na uwadze bezpieczestwo zdrowotne spo쿮czestwa polskiego wyra풹 zdecydowanie negatywne stanowisko wobec koncepcji pozbawienia Ministra Zdrowia kompetencji do koordynacji nadzoru nad bezpieczestwem 퓓wno턢i w Polsce.
 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przejcie nadzoru nad ca퀉m obszarem bezpieczestwa 퓓wo턢i i 퓓wienia. Plan ten ma na celu pozbawienie Ministra Zdrowia uprawnienia do koordynowania nadzoru z zakresu bezpieczestwa 퓓wo턢i. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wbrew programowi zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego oraz zasadom prawid쿽wego sprawowania nadzoru planuje utworzenie urzdu, ktry ma  w swoich kompetencjach produkcj roln i rwnocze턭ie urz켨 ten kontrolowa쿫y t produkcj. 
 Bezpieczestwo zdrowotne ludno턢i uzale퓆ione jest od bezpieczestwa 퓓wno턢i i w 턻ietle Midzynarodowych Przepisw Zdrowotnych podlega ministrowi w쿪턢iwemu do spraw zdrowia.
 B녠dn jest koncepcja wydzielania nadzoru nad jako턢i zdrowotn 퓓wno턢i z zada Pastwowej Inspekcji Sanitarnej zarwno w 턻ietle przepisw krajowych jak i midzynarodowych. Za쿽풽nie, 풽 nadzr w obszarze zdrowia publicznego ulegnie poprawie poprzez rozbicie specjalistycznych struktur Pastwowej Inspekcji Sanitarnej w wyniku wy낢czenia z jej zada nadzoru nad warunkami zdrowotnymi 퓓wno턢i i 퓓wienia, nie znajduje uzasadnienia w rzeczywisto턢i.
 Proponowane zmiany maj charakter destrukcyjny wobec obecnie dobrze funkcjonuj켧ego i sprawdzonego systemu, nadzorowanego przez Ministra Zdrowia i reprezentuj켧ego interesy konsumentw 퓓wno턢i. Zmiany mog skutkowa pogorszeniem efektywno턢i nadzoru w Polsce, a w efekcie - obni풽niem poziomu bezpieczestwa 퓓wno턢i i 퓓wienia, co w konsekwencji stanowi istotne zagro풽nie pogorszenia stanu zdrowia spo쿮czestwa.
 Bezpieczestwo 퓓wno턢i i 퓓wienia ma szczeglne znaczenie w prewencji chorb 퓓wieniowozale퓆ych
i odgrywa znacz켧 rol w obszarze ochrony zdrowia ludzi. Ma rwnie znaczenie dla odbiorcw zagranicznych polskiej 퓓wno턢i.
 Proponowana koncepcja stawia pod znakiem zapytania dalsze efektywne funkcjonowanie Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, ktra w przypadku wprowadzenia tych zmian, dzia쿪쿪by w ochronie zdrowia publicznego tylko cz沅ciowo z uwagi na znaczne ograniczenie zakresu dotychczasowych kompetencji.
 Bezpieczestwo 퓓wno턢i jest zbyt powa퓆ym zagadnieniem bezpo턳ednio zwi콄anym z bezpieczestwem zdrowotnym Pastwa, aby ryzykowa obni풽nie jego poziomu wskutek nieuzasadnionych merytorycznie zmian mog켧ych spowodowa pogorszenie efektywno턢i nadzoru i zagrozi zdrowiu publicznemu w Polsce.
 Pastwowa Inspekcja Sanitarna nie tylko nie mo풽 by os쿪biana, ale przeciwnie wymaga wzmocnienia.
 Nale퓓 doskonali wsp車prac merytoryczn i w tym zakresie powinna nastpowa integracja funkcjonalna z innymi organami urzdowej kontroli 퓓wno턢i, ktra to wsp車praca zapewni jak najlepsz realizacj polityki bezpieczestwa 퓓wno턢i i 퓓wienia w Polsce.

Peregrynacja wot zwi콄kowych w Warce - 2016-04-17

galeria zdj唯

Peregrynacja wot zwi콄kowych i rocznica katastrofy Smoleskiej

Zwole, 2016-04-10

10 kwietnia w Zwoleniu odby si kolejny etap peregrynacji wot „Solidarno턢i” - Obrazu Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i, Krzy풹 Nowohuckiego oraz Relikwii b. ks. Jerzego Popie퀅szki, ktre zosta퀉 wprowadzone do ko턢io쿪 p.w. Podwy퓋zenia Krzy풹 쫤itego w Zwoleniu.
Organizatorami uroczysto턢i byli: Zarz켨 Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska, Terenowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarno뜻” w Zwoleniu, Burmistrz Zwolenia, Parafia p.w. Podwy퓋zenia Krzy풹 쫤itego w Zwoleniu, Zwi콄ek Kombatantw RP i By퀉ch Wi瑗niw Politycznych oraz 쫤iatowy Zwi콄ek 칚쿻ierzy AK.
Obchody rozpocz怨y si o 11.30 zbirk pocztw sztandarowych i uczestnikw uroczysto턢i. Zarz켨 Regionu reprezentowa쿪 delegacja w sk쿪dzie: przewodnicz켧y Zdzis쿪w Maszkiewicz, wiceprzewodnicz켧y Krzysztof Ko턫a, cz쿽nkowie ZR – Jerzy K. Kaczkowski, 즩kasz Celejewski, Stanis쿪w Socha, Dariusz Sobczak, Tomasz G퀅ch, cz쿽nek Komisji Krajowej Kazimierz Staszewski.
W uroczysto턢iach uczestniczyli te przedstawiciele w쿪dz Zwolenia z burmistrz Bogus쿪w Jaworsk, pose na sejm RP Robert Mordak, rodzina kpt. BOR Paw쿪 Janeczka (zgin교 w katastrofie smoleskiej), przedstawiciel samorz켨u powiatu zwoleskiego z Starost Waldemarem Urbaskim.
Licznie stawi퀉 si te – bo a 24 – poczty sztandarowe, w tym zwi콄kowe: Zarz켨u Regionu, TKK Zwole, TKK Warka, TKK Pionki, TKK Lipsko, MK nr 1 POiW w Radomiu, KZ w ZGM „Zbiec”,  KO w MESKO S.A. Oddzia w Pionkach (dawny „Pronit”), MPK Radom, ZNTK Radom, Fabryki Broni w Radomiu oraz innych instytucji i organizacji -  쫅츬K, Zwi콄ku Kombatantw RP i By퀉ch Wi瑗niw Politycznych w Zwoleniu, Starostwa Powiatowego Zwoleniu, Samorz켨u Gminy Zwole, Gimnazjum im. J. Kochanowskiego Zwoleniu, PSP im. W. Jagie납y w Zwoleniu, PSP w Sudole, PSP w Baryczy, Liceum w Zwoleniu, PSP w Strykowicach Grnych, PSL w Zwoleniu.
O godzinie 12.00 w ko턢iele p.w. Podwy퓋zenia Krzy풹 쫤itego w Zwoleniu JE ks. Bp Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej, odprawi uroczyst msz 턻. w intencji Ojczyzny w asy턢ie ks. Kanonika Bernarda Kasprzyckiego. Homilie wyg쿽si ks. Grzegorz Kramek. W trakcie mszy 턻. do ko턢io쿪 wprowadzono wspomniane wy풽j wota-relikwie zwi콄kowe. Warto doda, 풽 relikwia i relikwiarz ks. Jerzego s ca쿸iem nowe i na sta쿮 pozostan w zwoleskim ko턢iele.
Po nabo풽stwie podzikowania za celebr z쿽퓓li przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz i przewodnicz켧y TKK Zwole Tadeusz Wach. Nastpnie uczestnicy uroczysto턢i w asy턢ie m쿽dzie퓇wej orkiestry dtej przemaszerowali pod Krzy Katyski i Tablic Smolesk gdzie z쿽퓇no kwiaty, a burmistrz Zwolenia wyg쿽si쿪 mow okoliczno턢iow. Na zakoczenie bp Henryk Tomasik wraz z uczestnikami modli si za Ojczyzn oraz za poleg퀉ch,  szczeglnie upamitniaj켧 72. rocznic rozstrzelania naszych rodakw w Zwoleniu, 76. rocznic zamordowania polskich oficerw w Katyniu oraz 6. rocznic Katastrofy Smoleskiej.

galeria zdj唯

Szkolenie Spo쿮cznych Inspektorw Pracy

17-18 marca 2016 r. w siedzibie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska odby쿽 si dwudniowe szkolenie Spo쿮cznych Inspektorw Pracy.
Wzili w nim udzia zwi콄kowcy komisji zak쿪dowych z DPS przy ul. Struga w Radomiu, Rejonu Energetycznego Radom, Rejonu Energetycznego Kozienice, PSP nr 24 w Radomiu, Zespo퀅 Szk車 Technicznych w Radomiu, DPS przy ul. Zitalw w Radomiu, DPS w Tomczycach, PG nr 1 w Kozienicach, PSP nr 1 Kozienicach, O턳odka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie, Hortexu Przysucha, Mosiu w Radomiu, Zespo퀅 Szk車 Ponadgimnazjalnych w Jedlni-Letnisko, supermarketu Auchan w Radomiu, Orange w Radomiu, ZUS w Radomiu, MPK Radom, PSP w Woli Goliskiej, ZSZ im. Mjr. Hubala w Radomiu.
17 marca zajcia prowadzi쿪 Agnieszka Turbakiewicz, inspektor z Pastwowej Inspekcji Pracy, a 18 marca regionalny koordynator ds. BHP dr Jzef Witczak oraz specjalista BHP Jan Siek. Uczestnicy szkolenia otrzymali za턻iadczenia po턻iadczaj켧e jego odbycie.

galeria zdj唯

XVIII posiedzenie Zarz켨u Regionu NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska kadencji 2014-2018

15.03.2016

Zebranych powita przewodnicz켧y ZR Zdzis쿪w Maszkiewicz, a nastpnie przedstawi porz켨ek obrad, ktry, po przyjciu niezbdnych poprawek, przyjto jednog쿽턭ie. Nastpnie sekretarz ZR Krzysztof Ko턫a odczyta uchwa퀉 ZR z poprzedniego posiedzenia, ktre odby쿽 si 16 lutego oraz decyzje Prezydium ZR z 14 marca.
Kolejnym punktem posiedzenia by퀉 przygotowania do obchodw 40. rocznicy Radomskiego Czerwca’76.
Jako pierwsze omwiono posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno뜻”, ktre z tej okazji odbdzie si 23-24 czerwca 2016 r. w Jedlni-Letnisko. W obradach uczestniczy bd tak풽 cz쿽nkowie Zarz켨u Regionu Ziemia Radomska. Pocz켾ek posiedzenia o godz. 12.00.
18 czerwca w Mircu i Ka쿸owie-Godowie odbd si tradycyjne obchody, w tym msza 턻. w intencji 턯. ks. Romana Kotlarza i Bohaterw Czerwca’76.
19 czerwca o godz. 10.00 spod stadionu Broni Radom przy ul Narutowicza wystartuje tradycyjny P車maraton Czerwca’76. 
19 czerwca odbd si uroczysto턢i rocznicowe w P쿽cku – o godz. 12.00 msza 턻. rocznicowa na p쿽ckim Rynku.
23 czerwca o 19.00 w sali koncertowej UM w Radomiu rozpocznie si  koncert Zespo퀅 „쫖켽k” Pt. „Bohaterom Czerwca’76”.
24 czerwca nast켺i ods쿽nicie muralu na 턢ianie wie퓇wca przy Pomniku Radomskiego Czerwca’76.
25 czerwca (godzina jeszcze nieustalona ze wzgldu na rozmowy ws. transmisji telewizyjnej) pod Pomnikiem Radomskiego Czerwca’76 zostanie odprawiona tradycyjna msza 턻. Rocznicowa z udzia쿮m przedstawicieli najwy퓋zych w쿪dz pastwowych oraz episkopatu Polski.
26 czerwca w Ursusie o godz. 12.00 zostanie odprawiona msza 턻. Rocznicowa.
29 czerwca 2016 r. spod Pomnika Radomskiego Czerwca’76 wystartuje I etap (180 km, Radom- sd) 27. Midzynarodowego Wy턢igu Kolarskiego „Solidarno턢i” i Olimpijczykw.
Dyskutowano te na temat technicznych szczeg車ow organizacji w naszym Regionie uroczysto턢i z okazji 36. rocznicy powstania NSZZ „Solidarno뜻” (28 sierpnia zostanie odprawiona msza rocznicowa), zaplanowanego na 5-7 wrze턭ia spotkania oglnopolskiego Duszpasterzy Ludzi Pracy oraz zakoczenia 17 wrze턭ia 2016 r. w czasie 34. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasn Gr peregrynacji naszych zwi콄kowych wot - wypo퓓czonych ze Zbiorw Sztuki Wotywnej Jasnej Gry obrazu Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i, „Krzy풹 Nowohuckiego” oraz relikwii b. Ks. Jerzego Popie퀅szki zakoczy.
Cz쿽nkowie ZR podjli te ostateczn decyzj w sprawie spotkania Zarz켨u Regionu z przewodnicz켧ymi organizacji zak쿪dowych - odbdzie si ono 29 kwietnia siedzibie ZR przy ul. Traugutta 52.

SPOTKANIE WIELKANOCNE w ZR 15 marca 2016 r.  

galeria zdj唯

Imieniny ks. Romana Kotlarza – mczennika Radomskiego Czerwca’76

28 lutego w Pelagowie odby퀉 si uroczysto턢i upamitniaj켧e 턯. Ks. Romana Kotlarza po낢czone z kolejnym etapem zwi콄kowej peregrynacji wypo퓓czonych ze Zbiorw Sztuki Wotywnej Jasnej Gry obrazu Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i, „Krzy풹 Nowohuckiego” oraz relikwii b. Ks. Jerzego Popie퀅szki.
Uroczysto턢i odby퀉 si pod przewodnictwem ks. Kanonika Jana Podsiad쿽, ktry odprawi o godz. 8.00 msz 턻. oraz wyg쿽si homili. W obchodach udzia wzi怨a delegacja ZR z przewodnicz켧ym Zdzis쿪wem Maszkiewiczem, NSZZ „Solidarno뜻” Ziemia Radomska Rolnikw Indywidualnych z przewodnicz켧ym Tomaszem 쫤itk, Stowarzyszenia Czerwiec ’76 z prezesem Stanis쿪wem Kowalskim oraz poczty sztandarowe: ZR w sk쿪dzie – Wies쿪w Rychter, Jan Krl, Andrzej Wjcik; „S” RI w sk쿪dzie – Edward Kowalczyk, Zdzis쿪w Kwiecie, Marian Szczygielski oraz poczet sztandarowy Stowarzyszenia Czerwiec ’76.
W procesji obraz Matki Bo풽j Czstochowskiej Robotnikw Solidarno턢i nie턫i Dariusz 쫤itka i Grzegorz Jamka, Krzy Nowohucki Marian Byzdra, a relikwie b. ks. Jerzego Popie퀅szki bratanek ks. Romana – Eugeniusz Kotlarz. Czytania trakcie liturgii wykonali aktorzy scen 농dzkich, 턯iewa쿪 Bo풽na 쫤itka, a modlitwy wiernych przygotowa Krzysztof Ko턫a.
Kolejne etapy peregrynacji odbd si 10.04. w Zwoleniu oraz 3.05. na Piotrowym Polu (k. I냄y). Ca쿽뜻 zakoczy si 17 wrze턭ia 2016 r. w czasie 34. Pielgrzymki Ludzi

galeria zdj唯