Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego – o zdrowiu!

19 stycznia 2017 roku (czwartek) w Warszawie odbyło się Plenarne Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem premier Beaty Szydło, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz partnerów społecznych i ekspertów. W posiedzeniu uczestniczyła również przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman i przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Dorota Walczak.

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poświęcone było przede wszystkim reformie systemu ochrony zdrowia, w tym sieci  szpitali, finansowaniu  opieki zdrowotnej, wynagrodzeniom pracowników.
Strona społeczna reprezentowana przez związki  zawodowe od wielu lat domaga się zmian w systemie organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia, zmierzających do zapewnienia powszechności  i dostępności do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli. Negatywnie ocenia tempo wprowadzania zmian systemowych jak też brak możliwości kompleksowych i dogłębnych konsultacji społecznych. Partnerzy społeczni współpracujący w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia działającym przy Ministrze Zdrowia podkreślają łamanie zasad dialogu społecznego przez przedstawicieli strony rządowej. Nagminna nieobecność wiceministrów desygnowanych do pracy w Zespole praktycznie uniemożliwia prace Zespołu. Strona rządowa nie dotrzymuje terminów konsultacji w przypadku ustaw kluczowych dla dialogu społecznego. Takie działania stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność rządu oraz sensu kontynuacji prac Zespołu.

 
Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego domaga się od strony rządowej jednoznacznego stanowiska Rady Ministrów odnośnie:
- gwarancji finansowych dotyczących projektowanej systemowej regulacji wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia
- jednoznacznego stanowiska strony rządowej odnośnie pionowego podporządkowania struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej z zachowaniem kompetencji urzędowej kontroli żywności realizowanej przez inspekcję sanitarną.
W czasie  Plenarnego Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego odbyła się debata „Zdrowie jako inwestycja”  poświęcona zmianom systemowym w ochronie zdrowia. Przewodnicząca Maria Ochman zwróciła uwagę na konieczność określenia jednoznacznego stanowiska strony rządowej odnośnie pionowego podporządkowania struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Projekt jest po konsultacjach społecznych. Jest rozbieżność stanowisk m.in. MSWiA, które jest przeciwne zmianie podporządkowania. Podkreśliła konieczność zachowania kompetencji urzędowej kontroli żywności realizowanej obecnie przez inspekcję sanitarną w kontekście projektowanych zmian powstania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności podległej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z zakresu podmiotowej regulacji należy bezwzględnie wyłączyć obszar dotyczący kompetencji Ministra Zdrowia tj. urzędowej kontroli żywności prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Przewodnicząca SOZ podkreśliła, że dojdzie do sytuacji kiedy producent żywności sam będzie ją kontrolował, co stawia jakość naszej żywności pod znakiem zapytania. Strona rządowa powinna jednoznacznie określić swoje stanowisko wobec projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wskazano, że projekt nie został uzgodniony w branżowym Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia. Podkreślenia wymaga brak zgody na podział pracowników na medycznych i niemedycznych w projektowanej regulacji i objęcie nią wyłącznie pracowników medycznych. Minister Zdrowia powiedział, że termin 1 lipca 2017 r do wprowadzenia tej ustawy nie jest zagrożony, ustawa jest w Kancelarii Premiera, jest wola Rządu by ją wprowadzić. Wyjaśnił również dlaczego w tej ustawie zawarte są tylko zapisy dla pracowników medycznych. Minimalne wynagrodzenie może być tylko jedno. Zgodnie z Konstytucją RP ograniczenia są uzasadnione bezpieczeństwem, porządkiem publicznym, ochroną środowiska zdrowia i moralności publicznej i wolności praw innych osób i dlatego zawody medyczne potraktowano nieco inaczej, natomiast jeśli chodzi o zawody niemedyczne, to w tej ustawie mimo wszystko, w związku z oczekiwaniem strony społecznej został wpisany artykuł, który zobowiązuje kierownika podmiotu leczniczego do zweryfikowania także poziomu wynagrodzeń pozostałych pracowników, w tym niemedycznych, tak aby ich wynagrodzenia odpowiadały w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonaniu.
Na Posiedzeniu była mowa również o Państwowym Ratownictwie Medycznym  i Lecznictwie uzdrowiskowym w systemie ochrony zdrowia. Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił również wersję roboczą ustawy likwidującej Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). NFZ miałby przestać działać od stycznia 2018 r. Minister Radziwiłł powtórzył zapowiedzi, że od początku 2018 r. zostanie wprowadzona tzw. narodowa służba zdrowia, czyli powszechny dostęp wszystkich obywateli do publicznej służby zdrowia w każdym przypadku, kiedy będą tego potrzebowali. Ochrona zdrowia będzie finansowana z budżetu państwa, a nie ze składki ubezpieczeniowej. Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że w dyskusji nad koniecznymi zmianami w służbie zdrowia należy wziąć pod uwagę czas. – Im dłużej będziemy zwlekali z podjęciem decyzji ze skierowaniem projektów ustaw do prac parlamentarnych, tym ta zapaść w służbie zdrowia będzie się jeszcze pogłębiała. Dlatego podjęliśmy decyzję, że ten krok należy uczynić – dodała. Jej zdaniem, dialog nad zmianami w służbie zdrowia jest potrzebny i toczy się. – Ja rozumiem, że wielu z państwa może czuć się rozczarowanych, że wasze postulaty nie znalazły się w konkretnych zapisach, w konkretnych ustawach. Ale przysłuchując się dyskusji, już bardzo wyraźnie widać, że trudno nam będzie znaleźć takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkie strony w dyskusji – zwróciła się premier do strony społecznej RDS. Pani Premier powiedziała, że to wszystko wymaga czasu i cierpliwości.

Dorota Walczak
Przewodnicząca Sekcji Krajowej
Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
NSZZ „Solidarność”